referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Sexualita človeka a teólogia
Dátum pridania: 07.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elvisko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 31 303
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 83.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 139m 20s
Pomalé čítanie: 209m 0s
 

Úvod

Ak sa okolo seba poobzeráme, nájdeme naozajstnú záplavu publikácií na tému sexuality, ktorú možno v súčasnosti už len ťažko zvládnuť. Keď sa niekto hlási o slovo k tejto téme, musí si byť vedomí toho, že dôvera k sexuálnemu učeniu cirkvi je značne narušená. Je to z toho dôvodu, že sa v našej spoločnosti vyvinulo mnoho názorov, ktoré rozhodne nie sú v súlade s cirkevnou tradíciou. Nezabúdajme, že sexualita je zložitým javom! Záhadne do nej vstupujú a modelujú ju udalosti nášho každodenného života, prvky nášho rodinného a sociálneho prostredia, ale aj naša psychika. Sexualita určuje krivku našej lásky. Sexualita preniká celý náš život. Dnes je na celom svete príliš mnoho nečistých rečí o sexuálnom živote. Žijeme v dobe veľkej krízy, krízy pravdy, krízy pojmov, kde sa znehodnotil pojem lásky, slobody a úprimného daru. Prečo sa má v ľudských dušiach navždy zmazať pojem svedomie? Prečo má byť vytvorená spoločnosť bez morálnych zábran? Čo má byť raz z týchto ľudí a čo bude raz z takého národa? Jednotlivé médiá sa nás usilujú presvedčiť, aby sme sa nášmu Pánu Bohu obrátili čo najskôr chrbtom a aby sme žili v hriechu smilstva. Žiaľ ľudia ľahko naletia rečiam, že vo svete sa možno fantasticky tešiť práve tej radosti, ktorú dáva sexuálne spolužitie a že Boh je staromódny. Každý rozumný človek však vie, že pohlavný život nevymysleli v televízii. Boh stvoril človeka, on je stále Bohom a on najlepšie vie, ako sa môžeme tešiť aj zo sexuálneho spolužitia. Cieľom tejto diplomovej práce je, aby jej obsahové spracovanie bolo pre čitateľov vhodnou pomocou pri hlbšom analyzovaní ľudskej sexuality a najmä pri formovaní ich svedomia. Samotný názov práce Sexuálna stránka človeka a teológia chce korešpondovať s cieľovou a obsahovou rovinou práce. Pri čítaní tejto diplomovej práce sme vedení k tomu, aby sme si vyhľadali state v mimoriadnej knihe, ktorou je Sväté Písmo. Držme sa Svätého Písma aj v našom každodennom konaní, lebo len Božie slovo nám dáva jasné odpovede na všetky otázky, ktoré sú potrebné na záchranu každého človeka. Pri spracovaní tejto diplomovej práce som použil analyticko-syntetickú metódu. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa budeme zaoberať teológiou tela, pohlavnosťou ako darom od Boha, erosom ako súčasťou človeka, sexualitou a jej poslaním. Týmito témami sa budeme zaoberať z toho dôvodu, lebo súčasná doba nesmierne preceňuje dôležitosť sexu. Láska medzi mužom a ženou sa už nepovažuje za posvätnú či vznešenú, ale stala sa obyčajnou komoditou v rýdzo zvieracom zmysle, stala sa nekontrolovateľným pudom, ktorý „musí“ byť uspokojený. V druhej kapitole sa zameriame na kresťanský pohľad na sexualitu, znaky pravej lásky a na vzťah medzi amor a eros. Poukážeme na to, že sexuálna forma lásky nie je len taká „hocijaká“ láska k druhým, ale že je to láska, ktorá vyrastá z viery v Boha. V tretej kapitole poukážeme na veľmi dôležité poslanie čistoty a na význam predmanželskej zdržanlivosti. Samozrejme vieme, že boj s nečistotou je ťažký, ale vieme aj to, že ten, kto sa vzoprie, nájde veľa šťastia a radosti. Pravdaže, len dobrá vôľa nestačí. Človek v prvom rade potrebuje pomoc a silu od Boha, aby mohol uskutočniť Jeho ideál lásky a aby túto pomoc dostal, potrebuje modlitbu, a tým živé spojenie s Bohom. V štvrtej kapitole sa zamyslíme nad manželskou sexualitou a jej dôležitým poslaním spájať manželov a plodiť deti, ako aj nad ich neodmysliteľným postavením v Božom pláne s dôrazom na neustále zachovanie čistoty v kresťanskom manželstve. Jednotlivé kapitoly chceme vnútorne pospájať tak, aby línia práce bola kompatibilná. V diplomovej práci budeme používať odbornú literatúru domácich a zahraničných autorov. V neposlednom rade sa chcem poďakovať ThDr. PaedDr. Andrejovi Slodičkovi, PhD. za jeho užitočné rady, a vedenie počas písania tejto diplomovej práce.

1 Teológia tela

Človek si odjakživa kládol otázky o sebe samom, o svojom tele a aj keď súčasná biofyziológia môže prinášať mnohé presné informácie o ľudskej sexualite, pre poznanie osobnej dôstojnosti ľudského tela musíme načrieť aj do iných zdrojov. Osobitným zdrojom je pre nás Slovo samotného Pána Boha; v ňom je obsiahnuté zjavenie sa tela, ktoré má pôvod v počiatku. „Boh, ktorý je Láska“ (porov. 1 Jn 4,16), si nechcel túto lásku nechať iba pre seba samého. Túžil dať ju niekomu, kto by tajomstvo lásky zdieľal spolu s ním, tajomstvu lásky rozumel, láskou žil a skrze lásku bol naplnený šťastím. Vtedy akoby Boh vstúpil do seba samého a v svojom najhlbšom Bytí našiel inšpiráciu pre nové stvorenie. Boh – Láska teda stvoril človeka pre lásku. Iba v nej, to znamená, keď miluje a je milovaný, naplo realizuje svoje človečenstvo. A ešte ináč: „Stvoriteľ našu ľudskú prirodzenosť tak uspôsobil, že iba v jeho láske k nám a v našej láske k nemu v plnosti žijeme, ako povedal sv. Augustín, «odpočívame». Človek jednoducho nemôže žiť, ak jeho život nie je zakotvený v nejakej istote. V niečom musí nájsť oporu, istotu a lásku.“ Preto nikdy nezabudnime, že bez Boha je ľudský život nezmyselný a existuje už len temnota a hlboká rana spôsobená odtrhnutím sa od neho. „Každý z nás má svoju ľudskú cenu. Možno to bola u niekoho doba alebo jeho rodina, ktorá v ňom neprebudila ostatné rozmery. Ale tie v ňom sú. Spia. Čo tak skúsiť ich prebudiť? Žasli by sme. Cena človeka je nesmierna. V Božích očiach je vždy väčšia než v očiach sveta. Ak sme raz pozvaní na to, aby sme boli plnými, trojrozmernými, ak máme šancu zažiť, zakúsiť nové

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: ANDREJOV, M.: Tajomstvo „vtelenia“ a manželské spolužitie. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 2004, č. 1, s. 6-9. ISSN 1335-1176., ANGE, D.: Tvoje telo je stvorené pre lásku. Bratislava : SERAFÍN, 2001, 183 s. ISBN 80-88944-35-X., ARNOLD, J. CH.: Výzva k čistotě. Sex, manželství a Bůh. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001, 166 s. ISBN 80-7192-427-X. AUGUSTIN,, J.: Sexualita v našem životě. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995, 208 s. ISBN 80-85527-99-5., BENEDIKT XVI.: Deus caritas est. 2005. Trnava : SSV, 2006, 62 s. ISBN 80-7162-594-9., BRITTEN, B. - C.: Láska a manželstvo. Bratislava : Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, 1996, 66 s. ISBN 80-967202-8-7., Učíme sa radostne spolu žiť. Bratislava : Tlač: Mr. PRINT, 1997, 103 s. ISBN 80-88863-02-3., CAP, A.: Výklad na knihu Genezis I–III kapitola. Prešov : Grafotlač, 2000, 86 s. ISBN: 80-88885-73-6., FILOTEA (sv. František Salezský).: Napomenutie manželom. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 1998, č. 11, s. 297-300. ISSN 1335-1176., HUDÁK, P.: Ďakujem, že si. Bratislava : DON BOSCO, 2001, 125 s. ISBN 80-88933-75-7., JÁN PAVOL II.: Boží plán. Desatoro pre tretie tisícročie. Bratislava : LÚČ, 1996, 191 s. ISBN 80-7114-192-5., Evangelium vitae. 1995. Trnava : SSV, 1995, 195 s. ISBN 80-7162-097-1., Familiaris consortio. 1981. Trnava : SSV, 1993, 189 s. ISBN 80-7162-052-1., Mulieris dignitatem. 1988. Praha : Zvon, 1992, 73 s. ISBN 80-7113-053-2., JURČENKO, J.: Láska a mravná čistota. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Redemptoristi, 2004, č. 5, s. 127-130. ISSN 1335-1176., Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava : SSV, 1999, 918 s. ISBN 80-7162-259-1., KOHUTIAR, J.: Na západ od západu. Bratislava : Charis, 1998, 191 s. ISBN 80-88743-22-2. , LASCONI, T.: Tajomná reč tela. Bratislava: Don Bosco, 1998, 205 s. ISBN 80-85405-90-3., LAUN, A.: Láska a partnerstvo z hľadiska Katolíckej cirkvi. Bratislava : Serafín, 1994, 60 s. ISBN 80-85310-57-0., LIMBECKÁ, K. - MORAVČÍK, M.: Ľudské telo. Bratislava: GEMINI, 1991, 336 s. ISBN 80-85265-12-5., MALINSKI, M.: Prv než povieš milujem. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 182 s. ISBN 80-7165-151-6., MARTINI, C. M.: O ľudskom tele. Bratislava : DON BOSCO, 2004, 81 s. ISBN 80-8074-011-9., MEISSNER, K.: Odkiaľ sa berú deti? Ako rozprávať s deťmi o odovzdávaní života. Prel. F. Kubík. Prešov : Pre vnútornú potrebu saleziánskej rodiny v Prešove, 2001, 20 s. ISBN 83-86345-45-4., ORENDÁČ, P. - LENCZ, L. - HUDÁK, P. – BÉREŠOVÁ, M.: Metodická Príručka výchovy k láske a čistote pre II. Stupeň ZŠ a 1.-2. ročník SŠ. Prešov : vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 95 s. ISBN 80-7165-210-5., PAVOL VI.: Humanae vitae. 1968. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1989, 75 s., PACÁK, M. A.: Manželstvo a panenstvo. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Redemptoristi, 2005, č. 2, s. 3-5. ISSN 1335-1176., Manželstvo – Výstup alebo pád. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 2005, č. 4, s. 3-5. ISSN 1335-1176., PETRÍK, Ľ.: Pohľad Božieho slova a Cirkvi na manželstvo. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2003, roč. 35, č. 2, s. 34. ISSN 1335-7492., PŠENIČKA, O.: Trblietanie dotyku. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997, 334 s. ISBN 80-88795-14-1., ROTTER, H.: Sexualita a křesťanská morálka. Praha : Nakladatelství Vyšehrad, 2003, 127 s. ISBN 80-7021-669-7., RUSNÁK, P.: Zmýšľať podľa tela je smrť. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2003, roč. 35, č. 11, s. 14. ISSN 1335-7492., SARNECKÁ, Z.: „Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2,18). Čo hovorí Sväté písmo o hľadaní životného partnera. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2002, roč. 34, č. 1, s. 26-27. ISSN 1335-7492., Ako si mladík udrží svoju cestu čistú? „Tak, že bude zachovávať tvoje slová“ (Ž 119,9). In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2002, roč. 34, č. 5, s. 26-27 ISSN 1335-7492., SKOBLÍK, J.: Přehled křesťanské etiky. Praha : Karolinum- nakladatelství Univerzity Karlovy, 1997, 319 s. ISBN 80-7184-35-357-1., SLODIČKA, A.: Sexuálna výchova v procese výučby náboženskej výchovy. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2004, 124 s. ISBN 80-89039-94-4., THEOLOGIA DOGMATIKA CATHOLICA (De Verbo Incarnato et Redemptore). Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, 78 s. ISBN 80-8068-719-7., Sväté Písmo Starého i Nového zákona. Trnava : SSV, 2003, 2623 s. ISBN 80-7162-420-9., TIMKOVIČ, J. V.: Prečo sa chcete zobrať v cerkvi? In: Blahovistnik. Mesačník priateľov baziliánov na Slovensku. Prešov : Grafotlač, 1996 , roč. 32, č. 7-8, s. 200-204., TONDRA, F.: Morálna teológia I. Spišské Podhradie - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 300 s. ISBN 80–7142–023–9., Morálna teológia II. Spišské Podhradie - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 275 s. ISBN 80–89170–04–8., QUAY, P.M.: Kresťanské chápanie ľudskej sexuality. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 144 s. ISBN 80–7141–148–5., Ideálna manželka podľa sv. Jána Zlatoústeho (†407). In: Blahovistnik. Mesačník priateľov baziliánov na Slovensku. Prešov : Grafotlač, 1996, roč. 32, č. 7-8, s. 204., ŽUPINOVÁ, L.: Tajomstvo lásky a sexuality medzi mužom a ženou. In: Pravoslávny teologický zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, roč. 39, č.14, s. 170-189. ISBN 80-8068-399-9.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.