referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Sexualita človeka a teólogia
Dátum pridania: 07.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elvisko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 31 303
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 83.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 139m 20s
Pomalé čítanie: 209m 0s
 
vyslovené sviatosťami Cirkvi.“ V Ježišovi Kristovi sa realizovalo stretnutie dvoch základných smerov skutočnosti: z jednej strany samodarovanie Boha a z druhej strany radikálne otvorenie sa ľudského podmetu na totálnu absolútnosť. Ježiš Kristus je osobovým stretnutím obidvoch smerov. Ježiš Kristus pomáha pochopiť, kto je Boh a kto je človek. Boh sa vyjadruje skrze Syna a aj skrze Ježišovo človečenstvo. Boh sa stal skutočným človekom. Vtelenie je jediným hypostatickým subsistentným naplnením vzťahu Boh - človek. Toto naplnenie je otvorené pre všetkých ľudí v analogickom význame. Všetci ľudia majú účasť na tomto vzťahu. Boha možno nájsť v Kristovi a aj v nás. Ježiš Kristus ukázal absolútnu otvorenosť na Boha a aj prirodzenosť každého človeka je otvorením na absolútne bytie Boha. Človek má nadprirodzený existenciál, čiže otvorenosť svojho bytia pre nadprirodzenú skutočnosť ešte „pred milosťou“. „Sviatosti vysvetľujú a vyjadrujú nevyslovené slovo tela, aktualizujú jeho komunikačnú silu. V každej sviatosti je prítomné slovo, ktoré dáva formu, úplný zmysel a život veciam a gestám týkajúcich sa ľudského tela a jeho cesty k Bohu, a to vždy vo vzťahu ku Kristovmu telu a k telu Cirkvi. Zrodenie a rast tela sú spojené so sviatosťou krstu, birmovania a zmierenia. Prijímanie potravy a prechod do dospelosti sú v spojení s Eucharistiou a kňazskou vysviackou. Skutočnosť, že sme milovaný a milujeme, je spojená so sviatosťou manželstva. Utrpenie a smrť sú spojené s pomazaním chorých a s dies natalis, s definitívnym krstom. Z toho vyplýva nová koncepcia smrti ako zrodenia pre život a prísľub vzkriesenia a premenenia tela.“ Kristovo telo obetované za nás je srdcom života a kresťanských úvah. Preto sv. Pavol hovorí, že naše telo sa stáva „živou, svätou a Bohu milou obetou“ (porov. Rim 12,1). Už sa teda naše telo nevníma vo svetle všelijakých schém, ktoré ho často znehodnocujú, ale vníma sa vo svetle ponuky patriť Ježišovi Kristovi, a to tak ako Kristus patrí nám ľuďom. Pre nás niet nijakej väčšej útechy ako to vedomie, že naše telo raz bude vzkriesené. Vzkriesenie nie je jednoduchým oživením mŕtvoly, ktorá znovu začne žiť smrteľným životom ako predtým. Naopak, je plnosťou šťastia a života, po ktorej odjakživa túžime. Je naplnením našej pôvodnej túžby byť ako Boh (porov. Gn 3,5), očistenej, usporiadanej túžby realizovanej samotným Bohom v Kristovi. Vzkriesenie, stredobod kresťanskej viery, sa týka práve tela a vychádza zo skúsenosti vzkrieseného Krista. Jeho a naše vzkriesenie sú tak intímne spojené, že jedno bez druhého by nemohlo jestvovať. Ježišovo vzkriesenie je totiž pre nás, je začiatkom univerzálneho vzkriesenia mŕtvych.

1.1 Pohlavnosť, dar Boha

Ak niekto pozoruje vývoj sexuálnej morálky, mohlo by vzniknúť zdanie, ako keby náboženská základňa, ktorá dosiaľ existovala, stále viac mizla, a sexuálne chovanie ľudí ako by sa dnes riadilo stále viac vecnými a svetskými hľadiskami. Na základe tohto dojmu tak vzniká otázka, či by cirkev nemala túto životnú oblasť prenechať psychológom a sexuológom. Nestačilo by snáď, keby cirkev vyzývala ľudí, aby sa v otázkach sexuality chovali s vedomím zodpovednosti, a prenechávala pritom lekárom a pedagógom, aby objasňovali, čo si takáto zodpovednosť vyžaduje a znamená? Tak si ale vec nemožno uľahčovať. Pohlavnosť má pre zvládnutie individuálneho života a dôležitých medziľudských vzťahov tak elementárny význam, že sa stým teológia musí vysporiadať. „Sväté Písmo, Magistérium, dogmatická, morálna a asketická teológia nám hovoria o tom, že sexuálna stránka človeka je od Pána Boha a človek ju má používať podľa Božieho zámeru.“ Boh dal pri stvorení človeku dva silné inštinkty a dva jasné príkazy: budeš vyhľadávať potravu, budeš sa rozmnožovať. Aby Boh zabezpečil tento cieľ a výber najprimeranejších prostriedkov, s výživou a rozmnožovaním spojil osobitnú záľubu. Sexualita sama o sebe je teda v súlade so zámerom Stvoriteľa – veľmi dobrá. Nemôžeme ju chápať ako niečo „zlé, špinavé, nečisté“, teda v negatívnom zmysle. Veď ona je úmyslom Božím. Každý dar je o to vzácnejší, ak sa s ním vieme podeliť s ostatnými, rozdávať ho ďalej, a preto aj „ľudský život je darom, ktorý prijímame na to, aby sme ho znova darovali.“ Keď Boh stvoril Adama a Evu a povedal im, aby sa plodili a množili. To znamená, že im povedal, aby sa milovali, zjednocovali, rástli vo vzájomnej láske a privádzali na svet deti. „Z teológie človeka ako Božieho obrazu (porov. Gn 1,27) vyplýva, že sexuálna stránka človeka a rozdielnosť pohlaví je od Boha a patrí k človeku.“ Pán Boh teda stvoril človeka aj s jeho sexualitou. Sám Stvoriteľ nám dal tento zvláštny dar, akým je mužské alebo ženské pohlavie. Tento výnimočný dar, dar sexuality človek nedostáva v hotovej a zrelej podobe. Hlavne nezabudnime, že tento výnimočný dar je zároveň aj našou úlohou. Našou povinnosťou je ho nielen opatrovať, ale rozvíjať ho k dobru vlastnému, ako aj k dobru iných ľudí. Ľudská sexualita je teda zdrojom šťastia len vtedy, keď je využívaná v súlade so zámerom nášho Stvoriteľa. Sexualita teda robí z človeka chlapca alebo dievča, muža alebo ženu, otca alebo matku. Ženskosť a mužskosť sú dary, ktoré sa navzájom dopĺňajú, cez ne je ľudská sexualita doplnkovou časťou konkrétnej schopnosti lásky, ktorú Boh vložil do muža a do ženy. „Tento dar je pre človeka prostriedkom, ako darovať seba samého partnerovi, ako sa mu celkom odovzdať. Je prostriedkom k vyjadreniu manželskej lásky a vzájomného zjednocovania; a zároveň je prostriedkom k spoluúčasti na diele stvorenia nového, jedinečného a nikdy neopakovateľného človeka.“ Keďže Boh je Všemohúci, mohol stvoriť každého muža a ženu priamo, ako stvoril našich prarodičov. Ale on chcel tvoriť prostredníctvom samotného muža a ženy, ktorí boli osobitne uspôsobení na spoluprácu s ním pri dávaní života. Tu sa rodí vzájomná láska muža a ženy, aby dávala život novému stvoreniu, ktoré je „plodom“ lásky Boha, čo tvorí dušu, a lásky rodičov. Sexuálna dôvernosť muža a ženy sa tak stáva posvätnou a je založená na monogamickom a vernom manželstve, a na sviatosti, ktorá dáva osobitnú Božiu milosť. Sexualita je základným princípom, ktorý bude ovplyvňovať (vďaka svojej schopnosti dopĺňať a súčasne sa odlišovať) naše vzťahy k ľuďom a k Bohu. A keď sa zamyslíme trochu hlbšie, pochopíme, že sme predsa stvorení tak, aby sme sa stretli a mali radi, aby sme si slúžili a pomáhali si. „Netreba sa hanbiť sa sex, pretože je to spôsob našej existencie. A práve preto, že sex je nádherná skutočnosť a úžasný Boží dar, nemožno ho oddeľovať od cudnosti. Mýli sa ten, kto si myslí, že Cirkev obraňuje cudnosť preto, že si neváži sex. Je to úplne inak! Iba vierolomný nechápu kvalitatívny rozdiel medzi cudnými a nehanebnými.“ V tomto projekte života sexualita nie je len príjemným trávením času, nadbytočným pocitom, biologickou funkciou, ale nezmazateľnou stopou, ktorú chcel Boh Stvoriteľ zanechať v stvorení utvorenom na jeho obraz a podobu. Sexualita je, rovnako ako aj život darom Pána Boha a stáva sa opravdivejšou, ak je prežívaná ako výnimočný dar naším bratom a sestrám. „Sexualita, závisí odo mňa, ako ju použijem. Ak mám nádobu, v ktorej je stovka lístkov

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: ANDREJOV, M.: Tajomstvo „vtelenia“ a manželské spolužitie. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 2004, č. 1, s. 6-9. ISSN 1335-1176., ANGE, D.: Tvoje telo je stvorené pre lásku. Bratislava : SERAFÍN, 2001, 183 s. ISBN 80-88944-35-X., ARNOLD, J. CH.: Výzva k čistotě. Sex, manželství a Bůh. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001, 166 s. ISBN 80-7192-427-X. AUGUSTIN,, J.: Sexualita v našem životě. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995, 208 s. ISBN 80-85527-99-5., BENEDIKT XVI.: Deus caritas est. 2005. Trnava : SSV, 2006, 62 s. ISBN 80-7162-594-9., BRITTEN, B. - C.: Láska a manželstvo. Bratislava : Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, 1996, 66 s. ISBN 80-967202-8-7., Učíme sa radostne spolu žiť. Bratislava : Tlač: Mr. PRINT, 1997, 103 s. ISBN 80-88863-02-3., CAP, A.: Výklad na knihu Genezis I–III kapitola. Prešov : Grafotlač, 2000, 86 s. ISBN: 80-88885-73-6., FILOTEA (sv. František Salezský).: Napomenutie manželom. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 1998, č. 11, s. 297-300. ISSN 1335-1176., HUDÁK, P.: Ďakujem, že si. Bratislava : DON BOSCO, 2001, 125 s. ISBN 80-88933-75-7., JÁN PAVOL II.: Boží plán. Desatoro pre tretie tisícročie. Bratislava : LÚČ, 1996, 191 s. ISBN 80-7114-192-5., Evangelium vitae. 1995. Trnava : SSV, 1995, 195 s. ISBN 80-7162-097-1., Familiaris consortio. 1981. Trnava : SSV, 1993, 189 s. ISBN 80-7162-052-1., Mulieris dignitatem. 1988. Praha : Zvon, 1992, 73 s. ISBN 80-7113-053-2., JURČENKO, J.: Láska a mravná čistota. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Redemptoristi, 2004, č. 5, s. 127-130. ISSN 1335-1176., Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava : SSV, 1999, 918 s. ISBN 80-7162-259-1., KOHUTIAR, J.: Na západ od západu. Bratislava : Charis, 1998, 191 s. ISBN 80-88743-22-2. , LASCONI, T.: Tajomná reč tela. Bratislava: Don Bosco, 1998, 205 s. ISBN 80-85405-90-3., LAUN, A.: Láska a partnerstvo z hľadiska Katolíckej cirkvi. Bratislava : Serafín, 1994, 60 s. ISBN 80-85310-57-0., LIMBECKÁ, K. - MORAVČÍK, M.: Ľudské telo. Bratislava: GEMINI, 1991, 336 s. ISBN 80-85265-12-5., MALINSKI, M.: Prv než povieš milujem. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 182 s. ISBN 80-7165-151-6., MARTINI, C. M.: O ľudskom tele. Bratislava : DON BOSCO, 2004, 81 s. ISBN 80-8074-011-9., MEISSNER, K.: Odkiaľ sa berú deti? Ako rozprávať s deťmi o odovzdávaní života. Prel. F. Kubík. Prešov : Pre vnútornú potrebu saleziánskej rodiny v Prešove, 2001, 20 s. ISBN 83-86345-45-4., ORENDÁČ, P. - LENCZ, L. - HUDÁK, P. – BÉREŠOVÁ, M.: Metodická Príručka výchovy k láske a čistote pre II. Stupeň ZŠ a 1.-2. ročník SŠ. Prešov : vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 95 s. ISBN 80-7165-210-5., PAVOL VI.: Humanae vitae. 1968. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1989, 75 s., PACÁK, M. A.: Manželstvo a panenstvo. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Redemptoristi, 2005, č. 2, s. 3-5. ISSN 1335-1176., Manželstvo – Výstup alebo pád. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 2005, č. 4, s. 3-5. ISSN 1335-1176., PETRÍK, Ľ.: Pohľad Božieho slova a Cirkvi na manželstvo. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2003, roč. 35, č. 2, s. 34. ISSN 1335-7492., PŠENIČKA, O.: Trblietanie dotyku. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997, 334 s. ISBN 80-88795-14-1., ROTTER, H.: Sexualita a křesťanská morálka. Praha : Nakladatelství Vyšehrad, 2003, 127 s. ISBN 80-7021-669-7., RUSNÁK, P.: Zmýšľať podľa tela je smrť. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2003, roč. 35, č. 11, s. 14. ISSN 1335-7492., SARNECKÁ, Z.: „Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2,18). Čo hovorí Sväté písmo o hľadaní životného partnera. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2002, roč. 34, č. 1, s. 26-27. ISSN 1335-7492., Ako si mladík udrží svoju cestu čistú? „Tak, že bude zachovávať tvoje slová“ (Ž 119,9). In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2002, roč. 34, č. 5, s. 26-27 ISSN 1335-7492., SKOBLÍK, J.: Přehled křesťanské etiky. Praha : Karolinum- nakladatelství Univerzity Karlovy, 1997, 319 s. ISBN 80-7184-35-357-1., SLODIČKA, A.: Sexuálna výchova v procese výučby náboženskej výchovy. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2004, 124 s. ISBN 80-89039-94-4., THEOLOGIA DOGMATIKA CATHOLICA (De Verbo Incarnato et Redemptore). Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, 78 s. ISBN 80-8068-719-7., Sväté Písmo Starého i Nového zákona. Trnava : SSV, 2003, 2623 s. ISBN 80-7162-420-9., TIMKOVIČ, J. V.: Prečo sa chcete zobrať v cerkvi? In: Blahovistnik. Mesačník priateľov baziliánov na Slovensku. Prešov : Grafotlač, 1996 , roč. 32, č. 7-8, s. 200-204., TONDRA, F.: Morálna teológia I. Spišské Podhradie - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 300 s. ISBN 80–7142–023–9., Morálna teológia II. Spišské Podhradie - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 275 s. ISBN 80–89170–04–8., QUAY, P.M.: Kresťanské chápanie ľudskej sexuality. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 144 s. ISBN 80–7141–148–5., Ideálna manželka podľa sv. Jána Zlatoústeho (†407). In: Blahovistnik. Mesačník priateľov baziliánov na Slovensku. Prešov : Grafotlač, 1996, roč. 32, č. 7-8, s. 204., ŽUPINOVÁ, L.: Tajomstvo lásky a sexuality medzi mužom a ženou. In: Pravoslávny teologický zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, roč. 39, č.14, s. 170-189. ISBN 80-8068-399-9.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.