referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Sexualita človeka a teólogia
Dátum pridania: 07.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: elvisko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 31 303
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 83.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 139m 20s
Pomalé čítanie: 209m 0s
 
s nejakým slovom, môžem si zaviazať oči a náhodne vytiahnuť to, čo sa mi dostane medzi prsty. Možno je to zábavná hra, ale nevyjadruje ani inteligenciu, ani slobodu. Môžem však tieto lístky vytiahnuť, usporiadať slová, ktoré sú na nich a napísať slohovú prácu. Ten istý materiál, použitý náhodne či so zapojením dobrej vôle, vedie k odlišným výsledkom. Sloboda je výraz, ktorý mätie. Telo muža a ženy je spojitosť medzi potrebou a slobodou. Je viac než len inštinkt. Sloboda kresťana znamená žiť svoje telo v schopnosti poslúžiť si ním z lásky. Neznamená robiť len to, čo sa mi páči alebo čo musím, ale aj to, čo sa páči Bohu – rád sa páčim tomu, kto ma miluje a koho milujem. Ide o slobodu milovať a ovládať svoje telo, o slobodu, ktorá je vyjadrená sebaovládaním (porov. Gal 5,22).“ Keďže radosť a smútok, pokoj i nepokoj, šťastie a nešťastie, život a aj smrť sú celkom v rukách Božích, preto je najrozumnejšie a najlepšie, keď si každý z nás uvedomí a naučí sa užívať s veľkou vďakou dary a dobrá, ktoré nám predkladá Boh. „Ak nepovažujú ľudia sex za Boží dar, ktorý je Bohu podrobený, môže sa im stať modlou. Pokiaľ sa však k nemu pristupuje s úctou, prebúdza v ľudskom srdci všetko, čo je najintímnejšie, najposvätnejšie a najzraniteľnejšie.“ Človek ako koruna a vrchol tvorstva je svojim Stvoriteľom predurčený k veľkému dielu a nie len k akejsi prázdnote. Čas k plneniu všetkých pozemských povinností i sám ľudský život sú dary nesmiernej Božej milosti, ktoré máme bezpodmienečne rešpektovať a chrániť, z čoho vyplýva dôležitá úloha svedomito si plniť svoje poslanie. Či už v náboženskom zmysle, ale aj v rodinnom i občianskom živote. Odkláňať sa od svojho poslania, znamená nesprávnymi úkonmi poškvrňovať svoju ľudskú dôstojnosť. A keďže každý jeden muž a každá jedna žena sú priodetý ľudskou dôstojnosťou, veľkosťou a neopakovateľnou hodnotou, sú svojim spôsobom ikonami živého Boha. Aj Sväté písmo nám danú skutočnosť pripomína a potvrdzuje. „Či neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy“ (1 Kor 3,16-17). Ďalej apoštol Pavol dopĺňa: „...Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo [...]. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi [...]? A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6,13; 15; 19-20). Takže „duchovná a mravná čistota je pre nás Božím darom, ktorý súčasne so sebou nesie pomoc vytrvať v nej. Ale ako každú milosť, tak aj túto môžeme zanedbávať, nevyužiť, alebo aj stratiť. Stáva sa tak vtedy, keď sa tvrdohlavo spoliehame iba na vlastné sily.“ Preto celý náš život aj s našou sexualitou smelo a s dôverou odovzdajme Ježišovi Kristovi. Spojenie Krista s človekom znamená silu a zdroj sily, ako to výstižne vyjadril sv. Jan v úvode svojho evanjelia: „Všetkým, ktorý ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“ (Jn 1,12). To je sila, ktorá človeka vnútorne pretvára, je to počiatok nového života, ktorý neodumiera a nepomíňa sa, ale trvá večne. Konečným dovŕšením povolania človeka je práve tento život, prisľúbený a ponúknutý každému človeku Bohom Otcom v Ježišovi Kristovi, jeho večnom a jednorodenom Synovi.

1.2 Eros ako súčasť človeka

„Dnes sa nezriedka vyčíta kresťanstvu minulosti, že bolo neprajníkom toho, čo je telesné; a naozaj tendencie v tomto zmysle tu vždy boli. No spôsob, akým je dnes zvelebované telo, čoho sme svedkami, je plný klamu. Eros, degradovaný len na sex, sa stáva tovarom, obyčajnou vecou, ktorú možno kúpiť a predať, ba čo viac, sám človek sa stáva tovarom. Naopak svoje telo a pohlavnosť tým považuje len za materiálnu časť seba samého, ktorú možno používať a využívať na základe úžitku. Je to oblasť, ktorú človek nepokladá za priestor svojej slobody, ale za niečo, čo sa svojím spôsobom snaží urobiť príjemným i neškodným zároveň. V skutočnosti sa tak stretáme s degradáciou ľudského tela, ktoré nie je začlenené do celkového priestoru slobody našej existencie, nepovažuje sa za živé vyjadrenie úplnosti nášho bytia a je odsunuté do čisto biologickej oblasti. Ostentatívne zvelebovanie tela sa môže veľmi rýchlo zmeniť na nenávisť voči telesnosti. Kresťanská viera, naopak, človeka vždy považovala za dvojjediné bytie, v ktorom sa duch a hmota navzájom prenikajú, vďaka čomu obe nadobúdajú novú vznešenosť. Áno, eros nás chce povzniesť k Bohu, previesť nás ponad nás samých…“ Eros je zakotvený v ľudskej prirodzenosti: muž hľadá, „opustí svojho otca i svoju matku“ (porov. Gn 2,24), aby našiel ženu, lebo len spolu môžu predstavovať plnosť ľudskej existencie a stávajú sa tak „jedným telom“. Sexualita vytrháva človeka zo samoty, nesmelosti, z jeho zábran, komplexov, z izolovanosti. Ona pohýna človeka k iným ľuďom, ku kontaktu s nimi, k nájdeniu partnera zodpovedajúceho jeho túžbam, snom, požiadavkám. Ona núti k maximálnej aktivizácii, ku koncentrácii, k vydávaniu zo seba čo najviac v každom ohľade, len aby sme ho zaujali, aby sme boli hodní túžob, uznania, úcty, obdivu, lásky. Sexuálny pud nie je osobitnou vrstvou našej osobnosti. Nachádza sa všade, vo všetkých našich zážitkoch, vo všetkom konaní a ich motiváciách. Má najrozličnejšie formy. Niekedy je ho ťažko rozoznať, zistiť, lebo je už tak vysublimovaný, taký zduchovnený, a predsa stále prítomný. Je i v srdečnosti, priateľstve, dobroprajnosti, v najvyšších formách nezištnej lásky. Realizuje sa v tej najvyššej kráse ľudského správania sa, v najohľaduplnejšej nežnosti, milosrdenstve i odpustení. Ani z morálneho hľadiska nie je správne, keď sa na sexualitu človeka pozerá ako na oddelenú samostatnú skutočnosť, ktorá môže byť skúmaná sama o sebe. Naša sexualita je úzko spojená s celou komplexnou osobou človeka, a netýka sa len telesnej sféry, ale je tiež spätá s duchovným životom človeka a jej samotné uskutočňovanie je možné len v harmonickom vzťahu muža a ženy, ktorý je založený na spoločenstve lásky. „Sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote jej tela a duše. Týka sa, najmä citovosti, čiže schopnosti milovať, a potom aj plodiť a vo všeobecnosti aj schopnosti nadväzovať spoločenské vzťahy s druhými“ (KKC 2332). Na ľudskú sexualitu je možné sa pozerať ako na štruktúru statickú: súhrn potrieb, prežitkov, a chovania, ktoré vyplňujú určitý životný „priestor“, priestor vyhradený, rozložený v pásmach medzi dvoma pólmi. Jedným z nich – kladne hodnoteným ako morálne, tak aj spoločensky – je trvalé, monogamné, a teda verné manželstvo spojené s rodičovstvom, vytvárajúce rodinu ako optimálne prostredie pre rozvoj detí a mládeže, a tiež optimálne životné podmienky pre ľudí dospelých a starých. Opačný pól tvorí bezprostredné uspokojovanie prebúdzajúcich sa alebo vsugerovaných potrieb a túžob, keď sa osobné vzťahy chápu pragmaticky, bez záväzkov, bez morálneho hodnotenia. Niekedy ide dokonca o chovanie nezákonné, spojené s ublížením osobám, ktoré majú slúžiť k okamžitému uspokojeniu, ako je napríklad zvádzanie detí a znásilnenie. Slovo „milovať“, v tejto extrémnej polohe často používané, tu je synonymom sexuálnej aktivity, a

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: ANDREJOV, M.: Tajomstvo „vtelenia“ a manželské spolužitie. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 2004, č. 1, s. 6-9. ISSN 1335-1176., ANGE, D.: Tvoje telo je stvorené pre lásku. Bratislava : SERAFÍN, 2001, 183 s. ISBN 80-88944-35-X., ARNOLD, J. CH.: Výzva k čistotě. Sex, manželství a Bůh. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001, 166 s. ISBN 80-7192-427-X. AUGUSTIN,, J.: Sexualita v našem životě. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995, 208 s. ISBN 80-85527-99-5., BENEDIKT XVI.: Deus caritas est. 2005. Trnava : SSV, 2006, 62 s. ISBN 80-7162-594-9., BRITTEN, B. - C.: Láska a manželstvo. Bratislava : Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, 1996, 66 s. ISBN 80-967202-8-7., Učíme sa radostne spolu žiť. Bratislava : Tlač: Mr. PRINT, 1997, 103 s. ISBN 80-88863-02-3., CAP, A.: Výklad na knihu Genezis I–III kapitola. Prešov : Grafotlač, 2000, 86 s. ISBN: 80-88885-73-6., FILOTEA (sv. František Salezský).: Napomenutie manželom. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 1998, č. 11, s. 297-300. ISSN 1335-1176., HUDÁK, P.: Ďakujem, že si. Bratislava : DON BOSCO, 2001, 125 s. ISBN 80-88933-75-7., JÁN PAVOL II.: Boží plán. Desatoro pre tretie tisícročie. Bratislava : LÚČ, 1996, 191 s. ISBN 80-7114-192-5., Evangelium vitae. 1995. Trnava : SSV, 1995, 195 s. ISBN 80-7162-097-1., Familiaris consortio. 1981. Trnava : SSV, 1993, 189 s. ISBN 80-7162-052-1., Mulieris dignitatem. 1988. Praha : Zvon, 1992, 73 s. ISBN 80-7113-053-2., JURČENKO, J.: Láska a mravná čistota. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Redemptoristi, 2004, č. 5, s. 127-130. ISSN 1335-1176., Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava : SSV, 1999, 918 s. ISBN 80-7162-259-1., KOHUTIAR, J.: Na západ od západu. Bratislava : Charis, 1998, 191 s. ISBN 80-88743-22-2. , LASCONI, T.: Tajomná reč tela. Bratislava: Don Bosco, 1998, 205 s. ISBN 80-85405-90-3., LAUN, A.: Láska a partnerstvo z hľadiska Katolíckej cirkvi. Bratislava : Serafín, 1994, 60 s. ISBN 80-85310-57-0., LIMBECKÁ, K. - MORAVČÍK, M.: Ľudské telo. Bratislava: GEMINI, 1991, 336 s. ISBN 80-85265-12-5., MALINSKI, M.: Prv než povieš milujem. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 182 s. ISBN 80-7165-151-6., MARTINI, C. M.: O ľudskom tele. Bratislava : DON BOSCO, 2004, 81 s. ISBN 80-8074-011-9., MEISSNER, K.: Odkiaľ sa berú deti? Ako rozprávať s deťmi o odovzdávaní života. Prel. F. Kubík. Prešov : Pre vnútornú potrebu saleziánskej rodiny v Prešove, 2001, 20 s. ISBN 83-86345-45-4., ORENDÁČ, P. - LENCZ, L. - HUDÁK, P. – BÉREŠOVÁ, M.: Metodická Príručka výchovy k láske a čistote pre II. Stupeň ZŠ a 1.-2. ročník SŠ. Prešov : vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, 95 s. ISBN 80-7165-210-5., PAVOL VI.: Humanae vitae. 1968. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1989, 75 s., PACÁK, M. A.: Manželstvo a panenstvo. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Redemptoristi, 2005, č. 2, s. 3-5. ISSN 1335-1176., Manželstvo – Výstup alebo pád. In: Misionár. Náboženský časopis gréckokatolíkov. Michalovce : Misionári - Redemptoristi, 2005, č. 4, s. 3-5. ISSN 1335-1176., PETRÍK, Ľ.: Pohľad Božieho slova a Cirkvi na manželstvo. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2003, roč. 35, č. 2, s. 34. ISSN 1335-7492., PŠENIČKA, O.: Trblietanie dotyku. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997, 334 s. ISBN 80-88795-14-1., ROTTER, H.: Sexualita a křesťanská morálka. Praha : Nakladatelství Vyšehrad, 2003, 127 s. ISBN 80-7021-669-7., RUSNÁK, P.: Zmýšľať podľa tela je smrť. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2003, roč. 35, č. 11, s. 14. ISSN 1335-7492., SARNECKÁ, Z.: „Nie je dobré byť človeku samému“ (Gn 2,18). Čo hovorí Sväté písmo o hľadaní životného partnera. In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2002, roč. 34, č. 1, s. 26-27. ISSN 1335-7492., Ako si mladík udrží svoju cestu čistú? „Tak, že bude zachovávať tvoje slová“ (Ž 119,9). In: Slovo. Časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2002, roč. 34, č. 5, s. 26-27 ISSN 1335-7492., SKOBLÍK, J.: Přehled křesťanské etiky. Praha : Karolinum- nakladatelství Univerzity Karlovy, 1997, 319 s. ISBN 80-7184-35-357-1., SLODIČKA, A.: Sexuálna výchova v procese výučby náboženskej výchovy. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2004, 124 s. ISBN 80-89039-94-4., THEOLOGIA DOGMATIKA CATHOLICA (De Verbo Incarnato et Redemptore). Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, 78 s. ISBN 80-8068-719-7., Sväté Písmo Starého i Nového zákona. Trnava : SSV, 2003, 2623 s. ISBN 80-7162-420-9., TIMKOVIČ, J. V.: Prečo sa chcete zobrať v cerkvi? In: Blahovistnik. Mesačník priateľov baziliánov na Slovensku. Prešov : Grafotlač, 1996 , roč. 32, č. 7-8, s. 200-204., TONDRA, F.: Morálna teológia I. Spišské Podhradie - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 300 s. ISBN 80–7142–023–9., Morálna teológia II. Spišské Podhradie - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 275 s. ISBN 80–89170–04–8., QUAY, P.M.: Kresťanské chápanie ľudskej sexuality. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 144 s. ISBN 80–7141–148–5., Ideálna manželka podľa sv. Jána Zlatoústeho (†407). In: Blahovistnik. Mesačník priateľov baziliánov na Slovensku. Prešov : Grafotlač, 1996, roč. 32, č. 7-8, s. 204., ŽUPINOVÁ, L.: Tajomstvo lásky a sexuality medzi mužom a ženou. In: Pravoslávny teologický zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, roč. 39, č.14, s. 170-189. ISBN 80-8068-399-9.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.