Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biblia

Všetci prví kresťania boli židia. Židovský pôvod mal Ježiš aj prví, ktorí v neho verili. Ak by som mala pracovať s kresťanskými záznamami, tak oddelenie kresťanov od judaizmu sa udialo v rôznych obdobiach, na rôznych miestach a pre rôzne dôvody. Vlastne, židia sa postupne rozdelili na tých, ktorí v Ježiša uverili a pokračovali v evanjelizácii a tých, čo neuverili. Výsledkom tohto delenia bolo rozdelenie synagóg.

Podľa slov rímskokatolíckeho pastora Raymonda E. Browna, z ktorého knihy čerpám, kresťania vyznávali Ježiša Krista ako Boha, čo judaizmus sotva mohol tolerovať. Nepatril totižto k silne vyznávačským náboženstvám a kresťania sa podľa neho schádzali v synagógach aby sa klaňali dvom Bohom. U Jánovských kresťanov sa to chápalo ako dvojbožstvo – diteizmus.

Od 50-tych rokov až do roku 125-150 proces delenia pokračoval čo viedlo k tomu, že kresťanov a židov začali chápať ako dve odlišné náboženstvá. Síce mali kresťania iné formy vedenia, ku koncu prvého storočia sa rýchlo rozvýjali. V tomto období dokonca vznikali prvé zmienky o biskupoch. Najstarším zachovaným kresťanským dokumentom ja Pavlov ,,Prvý list Solúnčanom “ a asi najvýznamnejšou postavou rímskej katolíckej cirkvy bol Peter, jeden z Dvanástich apoštolov, ktorý ako prvý zodpovedal za súdenie a spravovanie celého kresťanského Božieho ľudu.

V súčasnosti kresťanstvo a s ním spojená jedinečná postava ľudských dejín – Ježiš Kristus vyvolávajú otázky, ktoré sú aj po uplynutí dvoch tisícročí dosť háklivé a vážne. Najmä kritický prístup k textom evanjelií, ktoré sú základným zdrojom pri čerpaní informácií o živote Ježiša Krista, sa u mnohých kresťanov naštrbilo tradičné poznanie Ježiša a viera v neho. Tento kritický prístup k textom evanjelií bol však pre spoločnosť kresťanov aj istým obohatením. Otvorili sa nové obzory poznania a na túto výzvu zareagovalo mnoho bádateľov v oblasti biblických tém, ktorý sa snažili zodpovedať najpálčivejšie otázky. Otázky, týkajúce sa osoby Ježiša Krista podľa textov evanjelií Matúša, Lukáša, Jána a iných novozákonných spisov.

K tým najčastejšie pokladaným otázkam patria:
- Bol Peter rímskym biskupom, alebo pápežom?
- Potvrdzuje archeológia biblické rozprávania?
- Aká je doslovná pravdivosť Nového zákona?
- Existencia diabla.
- Založil Ježiš cirkev?
- Bola Mária pannou keď porodila? ....... a mnoho mnoho iných

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk