Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kresťanstvo

Kresťanstvo

Kresťanstvo je jedno najrozšírenejšie svetové náboženstvo. Vzniklo na začiatku nášho letopočtu vo východnej provincii Rímskej ríše Palestíne.
Kresťanstvo je vierou v jediného, osobného, neviditeľného Boha. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Cieľ kresťanstva je aby sa človek dostal do neba, kde nie sú žiadne trápenia ani bolesti.
Najprv bolo kresťanstvo odsudzované a mnoho ľudí pre neho zomrelo. Až nakoniec, v roku 313, bol vydaný Milánsky edikt, v ktorom bolo kresťanstvo vyhlásené za štátne náboženstvo. Počas svojho ďalšieho vývoja sa kresťanstvo rozdelilo na tri smery: katolicizmus, pravoslávie a protestantizmus.

Katolicizmus
Katolicizmus je vetva kresťanstva. Vyznačuje sa pápežom ako hlavou katolíckej cirkvi, dôrazom na tradíciu (učenie apoštolov, cirkevných otcov, pápežov), sociálno-politickým pôsobením (masové organizácie, charita, misionári).

Pravoslávie

Pravoslávie je ďalšia vetva kresťanstva a významná zložka ruskej kultúry. Je to náboženstvo, ktoré sa sformovalo v Byzancii a od roku 1054 je to samostatný smer vychádzajúci vo svojej vierouke z Biblie a tradície učenia cirkevných otcov a prvých siedmich koncilov. Odlišuje sa v chápaní Trojice Božej, neuznávaním očistca, kultom, organizáciou a bezženstvom (ktoré je v pravosláví iba u mníchov). Pravoslávie nemá medzinárodné centrum.

Protestantizmus

Protestantizmus je súhrnné pomenovanie hnutia spojeného s obrodou cirkvi v 16. storočí, vedúce k vzniku reformovaných cirkví, ktoré sa rozhodli klásť dôraz na učenie Biblie v opozícii voči dogmám katolíckej cirkvi (predovšetkým neuznávanie pápežstva, neuznávanie odpustkov, hlásanie biblie v jazyku obyvateľstva). Protestantizmus je pojem, ktorý zahŕňa množstvo reformovaných cirkví.

Najdôležitejšie sú:
• Cirkvi luteránskej reformácie (u nás napríklad Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku)
• Cirkvi kalvínskej reformácie
• Cirkvi anglikánskej reformácie
• Cirkvi radikálnej reformácie – anabaptizmus a baptizmus
• Pietizmus
• Metodizmus
• Evanjelikálne hnutie
• Pentekostálne a charizmatické hnutie
• Cirkvi učeníckej tradície
Desatoro božích prikázaní
Desatoro božích prikázaní by mal ovládať každý kresťan. Sú to zákony ktoré dal Boh Mojžišovi na Hore Sinaj.

1. Nebudeš mať iných Bohov, aby si sa im klaňal.
2. Nezneužiješ meno pána, svojho Boha.
3. Deň sviatočný máš svätiť.
4. Máš ctiť otca i matku.
5. Nezabiješ.
6. Nenarušíš manželstvo.
7. Nebudeš kradnúť.
8. Nevydáš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
9. Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho.
10. Nebudeš žiadostivý majetku blížneho svojho a všetkého, čo je jeho.

Biblia
Najdôležitejším zdrojom kresťanskej viery je Biblia. Biblia zvaná aj Kniha kníh alebo Sväté písmo sa delí na Starý a Nový zákon. Starý zákon zahŕňa knihy napísané pred príchodom Ježiša Krista a Nový zákon knihy napísané po príchode Ježiša Krista. Biblia sa pokladá aj za cenný kultúrno-historický dokument ľudstva. Bibliou sa zaoberajú okrem teológie aj vedné disciplíny ako biblická kritika, výklad Biblie (exegéza), religionistika, dejiny literatúry atď. Biblia bola preložená do viac ako 2000 jazykov a je to jedna z najpredávanejších kníh na svete.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk