Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História a vznik svedkov Jehovových

Téma: História a vznik svedkov Jehovových

Pripomeňme si najskôr, kedy a ako vzniklo vyznanie Svedkov Jehovových. Vedz, že povstalo iba nedávno. Založil ho Američan Karol T. Russell, ktorý sa narodil v r. 1852 v Allegany v USA. Zomrel v roku 1916. Jeho otec bol veľko–obchodník, presbyterián ( jedna odnož protestantizmu ) Karol Russell dostal v detstve len základné vzdelanie.
Neskôr sa vzdelával len ako samouk.

Najskôr pracoval v obchode, tak ako jeho otec. V 16-tych rokoch zmenil prvý raz vyznanie. Opustil prezbiteriánov a stal sa kongregacionalistom. ( iná odnož protestantov )

Po roku sa stal metodistom. Ale i to trvalo iba rok, pretože sa pripojil k adventistom.
Adventisti, ale hlavne tá ich vetva, ku ktorej sa pripojil i K. Russell, očakávali príchod Krista už v roku 1874.
Veci došli až tak ďaleko, že ľudia prestali zbierať úrodu, zatvárali dielne, predávali majetky ako zbytočnosti v kráľovstve Božom, ktoré už - už malo začať. Keď sa rok 1874 pominul a druhý príchod Krista nenastal, Russela napadlo, že Kristus predsa prišiel, ale neviditeľne.
Tomuto nápadu prispôsobil i niektoré texty Svätého písma a napísal brožúrku Cieľ a spôsob príchodu nášho Pána, v ktorej dokazoval, že Pán je prítomný na zemi už od roku 1874.
Keďže sa nezhodol z adventistami, založil vlastný list, v ktorom šíril svoju náuku – Kristus je už tu, o krátky čas sa všetko prevráti a na zemi zavládne Kráľovstvo Božie.

A tak tento mladý obchodník, považujúc sa za vyslanca Božieho, založil nové náboženstvo. Na jeho propagáciu použil
300 000,- tisíc dolárov – celé dedičstvo po otcovi.
Počas svojho života získal Russell pre svoje náboženstvo asi 2500 prívržencov. Tri roky pred svojou smrťou ich nazval Medzinárodným združením bádateľov Biblie.

Po smrti Karola Russella prebral vedenie Združenia Bádateľov Biblie v roku 1917 Jozef Franklin Rutheford ( zomrel v roku 1942) Jeho samovôľa, veľké odchýlenie sa od náuky Russella, kompromitácie a zosmiešňovanie sa nesplnenými proroctvami i veľké osobné ambície mali za následok, že sa Hnutie Bádateľov Biblie roztrieštilo na niekoľko skupín. Najväčšiu z týchto skupín sa Ruthefordovi podarilo udržať a v roku 1931 na zjazde v Colombo (Ohio) jej dal názov: Svedkovia Jehovovi.

Čo donútilo Rutheforda k tomu, že opustil dovtedajší názov Bádatelia biblie sa stal vo verejnosti skompromitovaný udalosťami, spomenutými vyššie. Počítal s tým, že zmena názvu pomôže zamaskovať minulosť.
U nás existujú až 4 smery Bádateľov biblie:

1, Združenie bádateľov biblie
2, Združenie slobodných Bádateľov biblie
3, Svetové misijné hnutie Epifania
4, Svedkovia Jehovovi
Tí tvoria aj najpočetnejšiu a najaktívnejšiu skupinu.
Ako vidíš, hnutie bádateľov Biblie a Svedkov Jehovových nezaložil Kristus, ale obyčajný človek, Američan Karol Russell.
Nie je vôbec pravdou, čo ti hovoria, že Svedkovia Jehovovi jestvovali dávno pred katolíkmi, že boli už v časoch Starého zákona a že k nim patrili i traja mládenci, vhodení do ohnivej pece, ako aj apoštoli.
Nie je pravdou, že Nero pálil Svedkov Jehovových vo svojich rímskych záhradách. To všetko je nepravda ! Svedkovia Jehovovi neexistovali pred Russellom.

To on ich založil a názov dostalo ich hnutie dokonca až po jeho smrti v roku 1931.

Tento pôvod od K. Russella je pre vodcov Svedkov Jehovových dosť kompromitujúci, a preto sa držia toho, že je lepšie o svojom americkom zakladateľovi nehovoriť a všetkými spôsobmi hľadať zväzky s postavami spred tisíc rokov – so spravodlivým Ábelom, patriarchami a prorokmi i s Kristom.

Je to daromná námaha. Svedkovia Jehovovi majú svoj pôvod v Amerike.
Svoje hlavné sídlo majú Brooklyne, tam, kde vznikli. Teda nemajú nič spoločné ani so Svätou zemou, ani s prorokmi Starého zákona, ani s Kristom ako zakladateľom.

Záver : Obraciam sa na Vás všetkých ktorí si prečítate tento referát, aby ste sa zamysleli nad týmito historickými skutočnosťami a zisteniami a urobili si o tom správny úsudok.
Povedz, môže byť pravdivá viera, ktorá povstala 1900 rokov po Kristovi i po apoštoloch, ktorú nezaložil Kristus, ale obyčajný človek ? Myslel si na to niekedy ? Aká je to viera ?
Či naozaj vychádza zo Svätého písma, ako hlásajú Svedkovia Jehovovi ? ( 1 ) s. 7-10

Literatúra :
1, Wladyslaw Majka : Svedkovia ? Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi, Saleziánske Katechetické stredisko, Bratislava 1992, ISBN 80-85405-07-5 97 s.

Zdroje:
1, Wladyslaw Majka : Svedkovia ? Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi, Saleziánske Katechetické stredisko, Bratislava 1992, ISBN 80-85405-07-5 97 s. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk