Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma

Téma: Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma

Meno Božie:
Svedkovia Jehovovi uvažujú takto: Každá vec na svete má svoj názov, každý človek má meno. Či iba Pán Boh by bol bez mena? Nie, hovoria, Boh má tiež meno, ktoré znie: „Jehova“ . A čo viac, tvrdia, že kto nenavzýva Pána Boha pod týmto menom, nebude spasený.

Vyčítajú katolíckej cirkvi, že kňazi nehovoria ľuďom nič o tomto mene. Kristus – hovoria - nám kázal v modlitbe „Otče náš“ prosiť : „Posväť sa meno Tvoje“ Ako si však môžu ctiť meno Božie, ak im nikto o mene „Jehova“ nič nehovorí? Čo o tom súdiť?

Meno Boha v starom zákone:
Iba Boh by nemal meno? pýtajú sa Svedkovia Jehovovi. Mená sú nutné len tam, kde je množstvo. Osobné meno mohlo byť potrebné v Starom zákone pre odlíšenie pravého Boha od pohanských bohov a božstiev. V tých časoch totiž každý národ ctil svojho vlastného boha a nazýval ho nejakým menom. Pravdepodobne preto má Boh v starom zákone meno. Toto však znie Jahve, a nie „Jehova". Meno Jahve znamená „Ten, ktorý je" , „Jestvujúci"
Je zaznamenané v knihe Exodus /3,14/ i na mnohých iných miestach Starého zákona.

Toto meno bolo preložené:
- do latinčiny ako „Dominus"
- do gréčtiny ako „Kýrios"
- do slovenčiny ako „Pán"

Židia poznali toto meno, ale z veľkej úcty k Bohu nevyslovovali meno „JAHVE“ už stáročia pred Kristom a nevyslovujú ho až podnes. Miesto neho používajú meno, ktoré znamená „PÁN „
Meno „Jehova „ Židia nepoznajú a nepoznal ho ani Mojžiš, ani proroci. Vzniklo totiž až v 13. storočí v dôsledku nesprávneho čítania hebrejských textov.

V Novom zákone nie je meno „JAHVE" ale „OTEC“
Pán Ježiš sa nedržal tohto starozákonného mena Božieho. Naučil nás volať Boha „Otec“:
„Vy sa budete modliť takto: Otče náš ...“ /Mt. 6,9/. V tomto mene a nie v mene „ Jehova" nám kázal krstiť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" /Mt 28,19/.

Kristus nám nielen prikázal volať Boha Otcom, ale i sám sa k Nemu týmto najsladším menom obracia. „Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem Ti, že si ma vypočul" /Jn 11,41/
Týmto menom, ktoré nám Ježiš ukázal, nebolo meno Jahve, ktoré ľudia už poznali. Bolo ním meno „OTEC.“ A Kristus nás naučil hovoriť : „Otče ...posväť sa meno Tvoje". Nešlo mu o meno Jahve, lež o to, aby ľudia milovali Boha ako Otca.

Vykúpenie v mene Ježišovom:

Tvrdenie Svedkov Jehovových, že „ kto nevzýva Boha pod menom Jehova, nebude spasený“ je úplne bludné. Vo svätom písme Nového zákona je vykúpenie skrze meno Ježiša Krista.

- A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení / Sk4,12/ „.
- ...pre jeho meno dosiahneme odpustenie hriechov každý, kto v neho verí / Sk 10,43 /
- Porodí Syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov / Mt 1,21 /“.

Svedkovia Jehovovi na toto odpovedajú, že opravdu najvyšším menom pod nebom /teda na zemi/ je meno Ježiš, ale v nebi je najvyšším menom Jehova a po súde bude toto meno najviac ctené i na zemi.
Toto tvrdenie je v rozpore so Svätým písmom, kde sa hovorí, že meno Ježiš bude najvyšším i v živote večnom. „... ponad všetko kniežatstvo, moc a silu a panstvo a nad každú hodnosť v tomto svete, ale i v budúcom„ / Ef 1,20-21/
Kresťania sú svedkami Ježiša:

Kresťania majú byť svedkami Ježiša Krista, a nie svedkami Jehovovými. Veď sám Pán Ježiš to výrazne povedal apoštolom: „ Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii až po samý kraj zeme„ / Sk1,7-8 /
Svätý Pavol celý život ohlasoval meno Ježiša Krista, a nie „Jehovu„

A o mene Ježišovom napísal takto: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi a v podsvetí“
/Fil 2,9-10“/

Prikazuje robiť všetko nie menom Jehovovým, ale v mene Ježiša Krista : „A všetko, čo hovoríte alebo konáte. Všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi „
/ kol 3,17 /

O sebe svätý Pavol povedal: „ Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vidieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného „
/ 2 Kor 2,2 /.

Nikde nie je ani slovo o Jehovovi ! Ako je to len vzdialené od toho, čo ohlasujú Svedkovia Jehovovi. Vari to nevidíš?

Ježiš Kristus:

Učenie Svedkov Jehovových o Ježišovi Kristovi možno zhrnúť takto:

- pre naše vykúpenie sa nestal človekom druhá Božská osoba, ale Michal Archanjel, zvaný tiež Logos alebo Slovo
- Kristus nie je pravým Bohom, ale je iba prvým stvorením;
- Po svojej smrti vstal Kristus zmŕtvych, ale bez tela – a takto i vstúpil do neba;
- Kristus už prišiel na svet druhý krát, ale zatiaľ neviditeľným spôsobom. Stalo sa to v roku 1874 alebo 1914.

K tomuto môžeme povedať toľko:
Takýto Kristus nemá nič spoločného s Kristom evanjelia. To je niekto úplne iný. Evanjelium a celé kresťanstvo takéhoto Krista nepoznajú, to je výmysel Karola Russella.
Z pravého Krista zostalo iba meno, je to akási nová bytosť. Je to smutné učenie. Len si spomeň, aká radosť zachváti srdce na Štedrý večer! podľa tohto učenia neprišiel na svet Syn Boží, ale obyčajné stvorenie.

Rovnako zbytočne oslavujú ľudia i Veľkú noc a radujú sa z Kristovho zmŕtvychvstania. Podľa svedkov Jehovových opravdivé zmŕtvychvstanie sa neuskutočnilo. Vzali Ti Krista, v ktorého si veril, v ktorého verili tvoji rodičia a v ktorého verí toľko ľudí – a kážu Ti veriť v akéhosi ducha, ktorý sa stal človekom a potom opäť duchom. /1/ s. 11-16

Zdroje:
1, Wladyslaw Majka : Svedkovia ? Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi, Saleziánske Katechetické stredisko, Bratislava 1992, ISBN 80-85405-07-5 97 s. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk