Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma I

Téma: Učenie svedkov Jehovových vo svetle svätého písma I

Kristus a Michal Archanjel:

Rozoberme si vo svetle svätého písma tvrdenie Svedkov Jehovových, ktorí odvolávajúc sa na Apokalypsu, tvrdia, že Kristus a Michal Archanjel – Slovo, sú totožné.
Predovšetkým treba zdôrazniť, že Kristus a Archanjel Michal – to sú dve úplne odlišné postavy.

Spomenutý úryvok z apokalypsy znie:
„ Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli... A počul som mohutný hlas volať v nebi: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného" /Zjv 12,7 a 10/

Z textu je jasné, že Michal a anjeli bojujú so Satanom. A Boh a jeho pomazaný – Kristus – triumfujú. Inak povedané – Michal Archanjel so svojimi anjelmi bojuje v priebehu čias za triumf Boha a Jeho Syna – Krista. Tak isto i prorok Daniel veľakrát hovorí o Michalovi Archanjelovi ako o kniežati Anjelov ( Dan10,21 a Dan12,1 ) ale nikdy ho nestotožňuje so Synom Božím.
Apoštol Júda Tadeáš hovorí vo svojom liste zvlášť o Michalovi Archanjelovi a zvlášť o Pánovi našom Ježišovi Kristovi. ( Jud 1,9 a 1,4 ).

Modlitba k svätému archanjelovi Michalovi:

Svätý Michal archanjel ochraňuj nás v boji proti zlu a úkladom diabla. Ty knieža nebeského vojska Božou mocou zažeň do pekla Satana a všetkých iných zlých duchov, ktorí sa na skazu ľudských duší vo svete potulujú amen.

Bohom bolo slovo a stalo sa telom:

„Na počiatku bolo slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh" ( Jn 1,1 ).
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy" ( Jn 1,14 ).

Touto citáciou zo Svätého písma môžeme zhrnúť pravú náuku o Ježišovi Kristovi. Syn Boží bol od počiatku pravým Bohom – a nie cherubom, či Michalom Archanjelom. Syn Boží je tou istou osobou ako Otec, ktorý Ho zrodil od večnosti „ pred všetkými vekmi". Je však pravým Bohom, má tú istú Božskú podstatu , i keď je – čo do osoby –iný. V určitom čase sa stal človekom : „ A Slovo sa stalo telom..."
– neprestal byť Bohom, vzal si však prirodzenosť ľudskú ako druhú vedľa Božskej prirodzenosti, ktorú mal od večnosti.

V tejto ľudskej prirodzenosti ho videli apoštoli a iní ľudia, ale nie ako obyčajného človeka, ale videli „...slávu, akú má Jednorodený od Otca“, čiže opravdivého Syna Božieho a Boha. Preto apoštol Tomáš Mu hovorí bez váhania : „Pán môj a Boh môj" ( Jn 20,28 ).

Čo na to hovoria Svedkovia Jehovovi?

Keďže spomenuté citáty jasne popierajú náuku Svedkov, vieš, brat môj, čo robia? Kážu písať slovo „ Bohom bolo Slovo „ s malým „b“, alebo pridávajú ku textu Písma slovo „akoby", teda píšu – „ akoby Bohom bolo Slovo". Teda k takýmto priestupkom voči Svätému písmu sa musí uchyľovať toto učenie. Nevidíš to, brat môj?

Podobne sa snažia zmeniť význam vyznania apoštola Tomáša. Hovoria, že to bol iba vzdych k Bohu, výkrik údivu pri pohľade na zmŕtvychvstalého Krista, ako keby povedal „Ó môj Bože!"
Úskok rovnako nepoctivý ako aj neskutočný. Evanjelium totiž jasne hovorí: „ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj ( Jn 20,28 ). Bola to teda odpoveď, a nie výkrik údivu. Odpovedal Ježišovi tým, že vyznal Jeho Božstvo. To je ďalšia pohroma doktríny Svedkov a o jeden príklad viac, ako naničhodne zachádzajú so Svätým Písmom.

Na tomto mieste by bolo možné skončiť diskusiu so Svedkami na tému: Ježiš Kristus. Čokoľvek povedia, je takisto poznačené svojvôľou a nedostatkom úcty ku Svätému Písmu.

Predsa však pre Teba, môj priateľu, a na zamyslenie a aby som Ti pomohol spoznať blud, dodám ešte niekoľko myšlienok a svedectiev Písma, ktoré dokazujú, že Kristus nebol stvorením, ale pravým Bohom, rovnako pred svojím zrodením v ľudskom tele, ako aj potom i teraz, lebo „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky" ( Žid 13,8 ).
Zrodený nie stvorený:

Vezmi do úvahy, že Sväté písmo nikde nehovorí, že Kristus bol stvorený, alebo že je stvorením. Miesto toho stále opakuje: „Syn", „Jednorodený", „zrodený".

„Veď kedy komu z anjelov povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil?" (Žid 1,5).

Podobne i v tom výraze, ktorý chceli Svedkovia obrátiť vo svoj prospech : „ On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia „ ( Kol 1,15). A vo verši 18 „ prvorodený z mŕtvych „. Teda nie je prvo - stvorený, ale prvorodený –čiže zrodený prv, než povstalo akékoľvek stvorenie, a nie „ prvý medzi stvoreniami „ – ako vysvetľujú Svedkovia Jehovovi.

Syn Boží je Bohom:

Písmo tvrdí, že Kristus je Jednorodený syn Boží ( Jn 1,18 ), je preto – tak ako Otec, ktorý Ho zrodil – Bohom. Otcovstvo totiž spočíva v odovzdávaní vlastnej prirodzenosti svojmu dieťaťu – synovi.
Synovstvo zase – v prijatí prirodzenosti, ktorú má otec. Pravda, skutočnosť Božia prevyšuje náš pozemský spôsob chápania veci. Keď hovoríme O bohu, máme do činenia s Bytosťou čisto duchovnou, večnou a dokonalou.

Spomínaný princíp platí však i tu. Syn je tej istej podstaty ako Otec. Písmo tvrdí, že Kristus je zrodený z Otca, je tej istej podstaty ako Otec - je teda pravým Bohom, ako je pravým Bohom Otec, ktorý Ho zrodil.

Karol Russel však vysvetľuje výraz „ jednorodený" svojsky. Tvrdí, že Písmo preto hovorí o Jednorodenom či Prvorodenom, lebo iba jeho samého stvoril Pán Boh sám, bezprostredne. Všetko ostatné stvoril potom prostredníctvom „stvoreného Slova".

Ak Sväté písmo hovorí, že Syn Boží je „zrodený" – ako potom možno tvrdiť, že nie je „zrodený“, ale „stvorený“ ? Tu je ďalší príklad toho, ako je možné prekrúcať a falšovať Sväté písmo, aby hovorilo tak, ako by chceli a ako si prajú Svedkovia Jehovovi.
A toto má byť „bádaním“ Svätého Písma! / 1 / s. 16-20

Záver k učeniu Svedkov Jehovových:

Chráňťe sa falošných prorokov: Prichádzajú k Vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. / Mt. 7-15 /

Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Mesiáš. A mnohých zvedú. (Mt 24-4)

Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. (Mt 24-11)

Keby Vám vtedy niekto povedal : Hľa, tu je Mesiáš alebo: Tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné aj vyvolených. (Mt 23-24)

Ježiš im začal hovoriť : Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť : To som ja. A mnohých zvedú. (Mar 13,5-13,6)

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. / PJ 4-1 /

Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore! (Mar 13,22-23)

Z uvedeného príspevku vyplýva, že učenie Svedkov Jehovových prekrúca, upravuje a šikovne manipuluje state Svätého Písma, že bežný človek si tieto zmeny a odchýlky nemusí ani všimnúť a postrehnúť.

Práve v týchto príspevkoch sa máme možnosť presvedčiť, o uvedených rozdieloch, kde autor na konkrétnych príkladoch zo Svätého písma poukazuje a dáva do pozornosti uvedené rozdiely učenia Svedkov Jehovových.

A ešte jeden postreh na záver:

Ako je možné, že Biblické vzdelávanie, účelové zariadenie náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia Bratislava získali za rok 2007 k 31. 12. 2008 z poukazovania 2 % daní celkovú čiastku 726 243,- Sk.
A preto si na záver kladiem túto otázku naozaj sú Jehovovi svedkovia a ich vykladatelia Biblie kompetentní a fundovaní pre biblické vzdelávanie, a vysvetľovanie svätého Písma ?
Lebo ja o tom veľmi silne pochybujem. A ešte jedna otázka na koniec, kde sa zamýšľam na ktorej Teologickej fakulte získali odbornú spôsobilosť a teoretické poznatky na biblické vzdelávanie?

Zdroje:
1, Wladyslaw Majka : Svedkovia ? Kto sú a čo učia Svedkovia Jehovovi, Saleziánske Katechetické stredisko, Bratislava 1992, ISBN 80-85405-07-5 97 s. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk