Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Geografia religií

POJEM, ŠTRUKTÚRA A KLASIFIKÁCIA RELIGIÍ

Definícia religií :
- C.P. Tiel sformuloval definíciu :
- Religiou nazývame vo všeobecnom zmysle vzťah medzi človekom a nadprirodzenou podstatou, v ktorú človek verí a od ktorej sa človek cíti byť závislý. Tento vzťah nachádza svoj výraz v špeciálnych pocitoch (dúfanie, prosby, strach), predstavách a činnostiach (obrady, modlitby, obety), plnenie morálnych prikázaní.

Štruktúra religie :
- tri základné elementy :

1. DOKTRÍNA :
- teoretický základ náboženského presvedčenia
- jej obsahom sú pohľady týkajúce sa povahy a znakov nadprirodzených podstát (SACRUM), ako aj týkajúce sa človeka a sveta
- tri hlavné časti doktríny :
a) teória boha – teológia
b) teória sveta – gnozeológia
c) teória človeka – antropológia
- prvé pokusy o objasnenie povahy nadprirodzených podstát boli mýty
- rôzne typy božstiev :
a) božstvá síl neživej prírody – horské, jazerné, morské, lunárne....
b) božstvá síl živej prírody – boh smrti, božstvá sociálnych síl (lásky, krásy....)

2. KULT :

- súbor praktík, ktoré sú výrazom uctievania nadprirodzených síl
- prešiel určitým vývojovými štádiami
- počiatočným štádiom boli jednoduché, spontánne akty uctievania božstva (dôvodom bol obdiv, ale aj strach z neznámych síl)
- neskôr dochádza k tendencii ritualizácie kultového správania (rôzny šamani boli vyberaní na základe určitých pravidiel), bolo to späté s predstavou, že narušenie zaužívaného rituálu by mohlo spôsobiť hnev uctievaných podstát
- dôležité elementy kultu – obety
- modlitby
- obrady sú realizované špecializovanými osobami (šamani, čarodejníci,....)

3. ORGANIZÁCIA :
- jej hlavným cieľom je zjednotenie rozmanitých praktík a vyznaní do jedného, relatívne súdržného celku
- propagácia a šírenie vlastnej doktríny
- získavanie nových vyznávačov
- rôzne formy :
a) tajné spoločenstvo
b) mysteriózny celok
c) cirkev – najrozvinutejšia forma religióznej organizácie. Jej vznik je spojený s vypracovaním jednotných doktrinálnych princípov, obradných foriem a sformovaním sa skupiny špecializovaných funkcionárov kultu (kňazi a kazatelia).

Klasifikácia religií :

- môže byť rôzna

a) historické kritérium :
1. zaniknuté - dnes už nemajú vyznávačov, pretvorili sa do iných religióznych systémov, alebo sa vôbec nezachovali (Sumeri, Gréci, Rimania)
2. živé – dnes existujúce religie (kresťanstvo, islam, judaizmus)
3. novovznikajúce – religie, ktoré sa objavili v posledných desaťročiach, ešte len dochádza k vývinu doktrinálnej, kultovej a organizačnej stránke

b) sociálno-priestorové kritérium :

1. rodové – ide o religiózne systémy, ktoré existujú v rámci rodu, etnika, odrážajú tradície a obyčaje
2. národné – zaberajú väčšie teritórium, typické pre národ, doktrína obsahuje prvky genézy národa (judaizmus)
3. svetové (univerzálne) – religiózne systémy, neohraničené len na 1 národ, rozšírenie na viacerých kontinentoch

c) genetické kritérium :
1. prírodné náboženstvá – naturálne, sformovali sa pod vplyvom prirodzených impulzov, vplývajúcich na človeka, odovzdávané z generácie na generáciu (animizmus, totemizmus)
2. zjavené náboženstvá – religie, ktoré viažu svoj zvyk s božským zjavením, ktoré sa viaže na vybraného človeka – proroka

d) podľa počtu božstiev :
1. polyteistické – uctievanie viacerých božstiev
- henoteizmus – špecifický prípad – uctievanie jedného božstva (hlavného) spomedzi viacerých božstiev
2. monoteistické – uctievanie jedného boha, ale môže mať rôzne formy :
- teizmus – uctievanie boha, ktorý do všetkého zasahuje
- panteizmus – stotožňovanie boha s prírodou
- deizmus – boh stvoril svet, do ktorého už nezasahuje
3. neteistické – nedisponujú predstavou boha, ale vyznačujú sa predstavami a nejakej transcendentálnej sile, moci (teizmus, konfucionizmus)

Kryptoreligiózne útvary :

- smery alebo hnutia, ktoré sa nehlásia k náboženstvám, ale majú niektoré elementy religií (kult, obrady,....)
- napríklad politické kulty

Pseudoreligiózne útvary :

- obsahuje rôzne prúdy, ktoré sa prezentujú ako náboženské a majú niektoré prvky náboženstiev
- napríklad NEW AGE

Ateizmus – odmietnutie náboženstva, ale nie odmietanie boha

Vzťahy medzi religiami :

- vo svete je vysoká religiózna heterogenita (vznikajú vzájomné kontakty medzi religiami)
- existuj tri modely medzináboženských vzťahov :
a) náboženský exkluzivizmus :
- postoj vyznávačov religie – len oni majú pravdu
- ich cesta k duchovnému cieľu je jediná správna
- kto nesleduje ich cestu, nemá nárok dosiahnuť ich cieľ
b) náboženský pluralizmus :
- opak exkluzivizmu
- nevadí im rozmanitosť náboženstiev, dokonca ju vítajú
- ich postoj môžeme vyjadriť vetou – každý má svoju pravdu
- typické pre postmodernú spoločnosť
c) náboženský inkluzivizmus :
- kompromis medzi dvoma predchádzajúcimi teóriami
- príklon k vlastnému náboženstvu je zreteľný, ale aj kritický
- vedie dialóg s predstaviteľmi ostatných religií, ale z pozície svojho vlastného náboženstva

Koncepcie vzniku náboženstva :
- nie je úplne vyriešené
1. Teória náboženskej evolúcie :
- založená na predstave vývoja náboženstva od primitívnych foriem k vysoko diferencovaným komplexným religióznym systémom
- napr. – fetišizmus (kult predmetov, symbolizujú nejaké nadprirodzené sily), animizmus (viera v duchov žijúcich v prírode), manizmus (kult predkov), preanimizmus, mágia, totemizmus
2. Teórie náboženskej depravácia :
- založené na opačnom myšlienkovom východisku
- na mieste prapôvodného náboženstva je vyspelý náboženský útvar, z ktorého pod vplyvom úpadku a rozkladu vznikli rôzne náboženstvá
- sformuloval E. Lang – škótsky historik
- málo prívržencov
3. Responzívna teória :
- opiera sa o chápanie religie, ako ľudského fenoménu, ako produktu ľudského myslenia
- autorom je Čech J. HellerDelenie religií :

- socio-priestorové kritérium
1. Rodové religie :
- patrí sem okolo 103 mil. ľudí
- Afrika (centrálna časť), rovníková oblasť Južnej Ameriky, Ázia, Austrália a Oceánia
- odlišujú sa od seba, ale majú aj spoločné črty :
- nie sú to zjavené religie
- nemajú vysvätených kňazov
- nemajú presne zdokumentovanú doktrínu
- delíme na dve skupiny :
A : animistické religie šamanského typu :
- šamanizmus – svet delí do troch častí – horný svet = nebo – sídlo priaznivo naklonených duchov
- stredný svet – svet ľudí
- dolný svet – podzemie, sídlo nepriaznivých duchov
- šaman má dôležitú úlohu, hlavne sprostredkovanie medzi božstvom a ľuďmi, používa rôzne pomôcky, pomocou bubnovania a tanca upadá do tranzu (aj drogy), kde komunikuje s božstvom, ktoré je inak nedostupné, môžu aj liečiť a predpovedať budúcnosť, zvyčajne psychicky labilný, vyšinutý ľudia
- rozšírenie – V Sibír, S Kanada, Grónsko, Aljaška, Jakuti a Buriati, S Európa – Laponci (Ainuovia), Mopučovia v Čile
B : už nefiguruje šaman, ale samotné božstvo vyhľadáva a navštevuje smrteľníkov a niekedy v nich prebýva – osoba vtedy upadá do tranzu
- hlavne v Afrike – Jorubovia v Nigérii, Karibská oblasť – woodoo (spája aj prvky kresťanstva a afroamerických animistických kultov, čiernej mágie, rôzne obrady a rituály), Santéria – Kuba, Jamajka a Portoriko, Makumba v Brazílii

2. Národné religie :
-Judaizmus, Zoroastrizmus, Hinduizmus, Džinizmus, Sikhizmus, Konfuciánstvo, Taoizmus, Šintoizmus

3. Univerzálne religie :

Budhizmus, Islam, Kresťanstvo (katolicizmus, pravoslávie, protestantizmus)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk