Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Znaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami

Znaky a nábor siekt – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami

Secta: latinske secta, ktoré má svoj koreň v slove segui čo znamená nasledovať.
Ďalej ju môžeme charakterizovať ako skupinu rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí nasledujú jedného vodcu.
- ktorá sa odštiepila od väčšej a etablovanej cirkvi a spravidla sa líši učením.
- voľba, spôsob myslenia
- výraz pre skupinu, ktorá má spravidla radikálnym spôsobom náboženské názory odlišné od základných hodnôt „väčšiny“ spoločnosti.
Tento pojem sekta je spätý so skupinou ľudí zhromaždených okolo charizmatickej osobnosti.

- cirkev: môžeme charakterizovať ako spoločenstvo veriacich, kde hlavná pozornosť je upriamená na osobu Ježiša Krista.

Presnejšia definícia hovorí o sekte ako o náboženskom hnutí, ktoré je organizačne odlišné a má učenie a praktiky, ktoré odporujú učeniu a praktikám, ktoré sú zjavené v Sv. Písme, ako ich vykladá tradičné kresťanstvo a ako je vyjadrené v Apoštolskom vyznaní viery.

Znaky sekty:
1, samospasiteľnosť
2, ťažisko sekty (vodca, zakladateľ, pastor, skrátka ten ktorý je osvietený a má odstup od iných členov)
3, absolútna poslušnosť (v myslení, konaní, vyžaduje sa úplná odovzdanosť bez ohľadu na rodinu, študium, sociálne kontakty, dodržiavanie prísnych pravidiel, pre život člena a skupiny)
4, plnosťa povedomie (elitrástvo - majster má plnosť poznania, ktorý zosobňuje pravdu, je potrebné sa napojiť na ducha tohto človeka)
5, pyramída poznania (majster je na vrchole obklopený dôverníkmi, prísne hrierarchické členené a pre ostatných neprístupné)
6, oprávnenie a zodpovednosť (nesmie sa kritizovať, člen ktorý sa neprispôsobí nasledujä tresty a sankcie)

Ďalšie znaky sekty:
1, autoritárske vedenie - rozhodujúcim rozmerom všetkých sektárskych organizácií je panovačné vedenie. V každej organizácií je osobným kúzlom obdarený človek, vodca skupiny. Ten vyžaduje vernosť a oddanosť.
2, elitárstvo a výlučnosť - tieto spoločnosti vzbudzujú vo svojich členoch pocit výnimočnosti a nadradenosti
3, šírenie dogmy - sektári tvrdia, že ich učenie je neomylné a o jeho pravdivosti nesmie nikto pochybovať.

Podľa H.F. Becka:„Sekty sú veľmi dogmatické."
Z toho vyplýva, že vôbec netolerujú nijaké odchýlky od svojho učenia a spôsobu života.“
4, presné pravidlá a zásady pre život každého člena - všetci stúpenci ich musia bez výhrad dodržiavať.  V sektách nevládne atmosféra slobodného myslenia a rozhodovania.
5, prenasledovanie
6, psychická manipulácia - rôzne manipulačné techniky a metódy

Každý z nás sa už zrejme stretol s niečím podobným, veď hlavným záujmom sekty je získavanie nových prívržencov a šírenie učenia. Rozdiel je len v tom, že dnes sa už nábor do siekt robí oveľa rafinovanejším spôsobom. Na zdanlivo neutrálnych akciách, resp. v mládežníckych kluboch, v kine, na koncerte.

Závislosť na skupine:
Psychický stav obeti autoritárskych skupín a obetí drogovej závislosti je takmer totožný. Rovnako ako pri drogovej závislosti začína všetko fantastickým „ šľahom“ – báječný zážitok zvláštneho druhu. Všetky problémy a vzťahy sú jedincovi ľahostajné, „konzument“ prvej „dávky“ z kuchyne sekty sa cíti ako v siedmom nebi.
Obeť je fascinovaná. Pocit úžasného šťastia je vyvolaný trikmi ako „lovebombing“, budúcnosť je opisovaná v tých najružovejších farbách. „Osvietenie“ často krát prebieha pri slávnostných príležitostiach , kde sa dajú využiť prostriedky davovej psychózy (strhujúca hudba, meditácie, vonné tyčinky, roztlieskavači...),  ktoré v ľuďoch vyvolávajú buď hystériu a silnú emotívnu atmosféru alebo tajuplné ponorenie do seba. Po okamžikoch dokonalého šťastia prichádzajú ťažké chvíle.

Následky v členstva v takejto skupine:
- psychycký úpadok
- pocity strachu, viny a hanby
- závislosť od mimoriadnych náboženských zážitkov
- psychické a psychosomatické poruchy
- vyčerpanosť v dôsledku extremnej záťaže


Spoločenstvá vychádzajúce z kresťanstva:

1, učenícke hnutia
2, turičné hnutia
3, kresťanské spoločenstvá
4, slovo života
5, oáza viery


Typy siekt:
1, náboženské
2, politcké
3, komerčné
4, liečebné


Psychická manipulácia, úspech psychickej manipulácie je závislí od 3 zložiek :
1, ovplyvňovanie správania
2, ovplyvňovanie konania
3, ovplyvňovanie cítenia


Ako sa uchrániť od vplyvu takýchto nových spoločenstiev a siekt:
1, opatrnosť pri stretnutí a nábore s cudzími skupinami, nedať sa zlákať rôznymi ponukami ducha a bezstarostným životom
2, aktívny život v cirkvi vo farnosti napr. modlitbou, prijímanie sviatostí

V odbornom časopise sociálna prevencia sú uvádzané nasledovné znaky nebezpečného spoločenstva:
- vyznačuje sa praktikami psychickej manipulácie
- uctievaním vodcu alebo vedenia
- fyzickým a psychickým zneužívaním svojiich členov
- narúša integritu osobnosti
- poškodzuje zdravie


Nesie aspoň niektoré znaky:
- autoritatívne vedenie
- selekcia informácii
- fyzická a ideová uzavretosť
- utajovanie štruktúr a náuky
- konfliktnosť


Nábor:
Ak sa niekto domnieva, že sa nedá zverbovať, je to omyl, lebo zraniteľný je každý z nás. Závisí to predovšetkým od týchto vnutorných a vonkajších faktorov :
1, pocit osamelosti a túžba niekam patriť
2, nespokojnosť s vlastným životom
3, neuspechy v škole a zamestnaní
4, túžba po bezpečí
5, sklamanie zo vzťahu
6, problémy v dospievaní
7, strach z osobnej zodpovednosti
8, hľadanie zmyslu života
9, túžba po duchovných zážitkoch
10, dokonalé odpovede na spoločenské problémy
11, sklamanie z dnešnej konzumnej spoločnosti
12, strach z budúcnosti


Rôzne spôsoby náboru :
1, oslovenie na ulici
2, na prednáške
3, pozvanie na výlet
4, pouličný predaj literatúry


K aktuálnym metódam verbovania patria :
1, prezentácie v elektronických a tlačových mediách
2, ponuka rôznych komunikačných a manažérskych seminárov
3, jazykové a liečiteľské kurzy


Náborár pôsobí prirodzene a obratne odpovedá na nedôverčivé otázky. Mali by sme vedieť, že má takého modelové situácie dobre nacvičené.
Často sa pôsobiskom takýchto organizácií stávajú školy a kultúrne zariadenia Prenikajú hlavne sem cez osvetové programy s protidrogovou tematikou, zameranách na rodinu či na zlepšenie zdravotného stavu školopovinnej mládeže.

Orientujú sa na ľudí inteligentných, vzdelaných, ekonomicky zabezpečenýchintelektuálne a špirituálne zvedavých v akomkoľvek veku.


Psychická manipulácia

Psychická manipulácia je spoločenský problém, při ktorom dochádza k rozkladu ľudskej identity a k jej nahradeniu novou. Pritom sa pôsobé na jej zložky :
1, správania
2, spôsob myslenia
3, emocie


Každá zložka silne ovplyvňuje ostatné.  Ak sa zmení jedna, ostatné majú tendenciu sa zmeniť tiež, aby sa zmenšil rozpor medzi nimi. Tento mechanizmus využívajú nebezpečné spoločenstvá zámerne vytvárajú v ľuďoch nesúlad medzi týmito zložkami a tým ich ľahšie manipulujú.
Ovplyvňovanie správania obsahuje kontrolu prostredia, ošatenia, jedla spánku, práce.

Ďalšou zložkou je riadené myslenie, vďaka ktorému si členovia vštepia náuku skupiny, osvoja si nový spôsob:
1, vyjadrovania a metódy, ktoré zabraňujú slobodnému mysleniu

Poslednou zložkou je kontrola emocií. Základom je vyvolanie pocitov viny a strachu. Vlna vedie ku konformite a poslušnosti. Strach spája členov skupiny dvojnásobným putom. Boja sa vonkajšieho nepriateľa , ale i potrestania od vodcu.

Pri psychickej manipulácii sa používajú nasledovné techniky:
1, hypnóza (často je maskovaná relaxáciou alebo meditáciou)                                                                                                                                               2, tlak rovnocenných vrstovníkov v skupine bonbardovanie láskou (vytvorenie rodinného prostredia, cez objatia, dotyky, bozkov, lichôtky)
3, odmietnutie starých hodnôt a presvedčení (podpora nového životného štýlu)
4, zmätočná doktrína (podpora slepej poslušnosti a odmietnutie logiky, na ktorú sa využívajú prednášky, plné ťažko pochopiteľných doktrín)
5, metakomunikácia (implantovanie podprahových správ zdôraznením určitých klúčových slov alebo fráz počas dlhých prednášok)
6, odstránenie súkromia
7, strata prehľadu o čase

8, verbálne zneužívanie (používanie vulgárneho a urážlivého jazyka)
9, spánková deprivácia a vyčerpanosť (dosahuje sa predlžovaním psyhickej a fyzickej činnosti a neposkytnutím adekvátneho priestoru na odpočinok a spánok)
10, spoveď (verejné odhalenie svojich najvútornejších pocitov a pochýb)
11, riadený súhlas (raz odmena a inokedy trest za vykonanie rovnakej úlohy)
12, systematické budovanei pocitu viny a strachu

Prostriedky psychickej manipulácie fungujú, u každého stačí si vytvoriť len optimálne podmienky. Tí, čo si myslia, že sú imúnni, sa robia len viac zraniteľnými. Musíme si uvedomiť, že tu ide o útok na city, a nie na intelekt.

Dva základné princípy psychologického presviedčania sú:
1, ak chcete prinútiť človeka, aby sa správal tak, ako chcete, musíte ho najprv prinútiť veriť tomu, čomu veríty vy
2, náhle zmeny prostredia vedú k zvýšenému sugestibility a k prudkým zmenám postojoch a presvedčení.

Psychická manipulácia prebieha v troch fázach:
Prvá:
Rozmrazenie – ide o vytvorenie podmienok na prijatie novej ideologie a pravidiel.
Druhá:
Začína nasledovať zmena správania, myslenia a emocií do podoby kultovej identity.
Nakoniec je potrebné člena opätovne zmraziť - teda upevniť zmenu, aby sa stal nemysliacou a poslušnou bytosťou v rukách vodcu nebezpečného spoločenstva.

Dôsledky členstva v takejto organizácii:
1, strata schopnosti realistického úsudku a kritiky
2, mučivé pocity strachu, viny a hanby
3, náhla změna hierarchii hodnôt

4, stavy vyčerpanosti v dôsledku extrémenj životnej záťaže, depresie, psychosomatické poruchy, napr. bolesti hlavy,                                                         5, absencia solídneho školského vzdelania
6, neuspokojivé sociálne zabezpečenie
7, strata schopnosti vykonávať svoje zamestnanie
8, strata finančných prostriedkov
9, strata okruhu priateľov mimo organizácie
10, závislosť od mimoriadnych duchovných zážitkov a vydierateľnosť organizáciou


Spôsoby opustenie spoločenstva:
Existujú 3 spôsoby opustenia nebezpečného spoločenstva :
1, odchod - odchod nastáva vtedy, keď sa člen preň sám rozhodne
2, vyhodenie - vyhodenie je tou najnebezpečnejšou formou opustenia skupiny. Dochádza při ňom k okamžitému pretrhnutiu kontaktov s členmi skupiny, na ktorých bol človek naviazaný.  Ak nenájde podporu vo svojej rodine, priateľov je tu vysoké riziko samovražedného správania.
3, výstup - výstup zo skupiny prebieha na základe vypracovanej stratégie za pomoci kvalifikovaného tímu (psycholog, právnik, teolog, sociálny pracovník) spolupracujúceho s rodinou.

Najdôležitejšie je pomôcť človeku vrátiť sa do stavu pred. Treba apelovať na jeho záujmy, priateľov, aby sa k nim vrátil. Človek musí opäť v niečom nájsť zmysel života a zaplniť prázdno vo svojom vnútri, ktoré mu po opustení skupiny zostalo. V opačnom prípade hrozí, že upadne do inej závislosti. Resocializácia je dlhodobý postupný proces, ktorý si vyžaduje veľké nasadenie celého tímu, ale najviac bývalého člena.

Prevencia:
Pokiaľ vieme, alebo máme podozrenie, že ide o podujatie nebezpečného spoločenstva (sekty) musíme ovládnuť svoju zvedavosť, nerozprávať sa s náborárom, nebrať si žiadne letáky a nechodiť na žiadnu ich akciu.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk