referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Sobota, 23. septembra 2023
Orgány činné v trestnom konaní
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 217
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Orgánmi činnými v trestnom konaní sa rozumejú súd, prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávací orgán.

Vyšetrovateľ

Vyšetrovateľ je vo veciach,ktoré vyšetruje,procesne samostatný a je viazaný iba ústavou,ústavnými zákonmi,zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi,medzinárodnými zmluvami,ktorými je Slovenská republika viazaná,a vrozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi prokurátora a súdu.
Vyšetrovateľ je vo veciach,ktoré vyšetruje,oprávnený vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi vykonanie úkonov nevyhnutných pre vyšetrovanie,ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže zabezpečiť sám.

Zbory väzenskej a justičnej stráže
Zbor väzenskej a justiènej stráže je ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odòatia slobody, ochrany a stráženia objektov zboru a ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch.


Zbor tvoria:
- generálne riaditeľstvo,
- ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených
c) príslušníci zboru.

Pôsobnosť zboru
Zbor v rámci svojej pôsobnosti:
- zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
- zabezpečuje ochranu a stráženie objektov zboru určených na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, ako aj ďalších väzenských objektov; pátra po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,
- zabezpeèuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
- zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených,
- zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a nerušené súdne konanie,
- zabezpeèuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru a súdnych objektov, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody a nerušeného súdneho konania,
- zabezpečuje zadržanie odsúdeného v súdnom objekte a dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody
- vybavuje sťažnosti podľa osobitného predpisu, ktoré sa vzťahujú na postup orgánov zboru,
- zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odòatia slobody,
- vykonáva program ochrany svedka počas výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody podľa osobitného predpisu,
- zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia
slobody a iné osoby,
- pôsobí vo vymedzenom rozsahu podľa osobitného predpisu ako orgán èinný v trestnom konaní,
- spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
- spolupracuje s väzenskými správami iných ýtátov,
- vedie evidencie a ýtatistiky potrebné na plnenie
úloh zboru,
- plní iné úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Zbor plní v rozsahu svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie.

Povinnosti príslušníka zboru
- Pri výkone služby je prísluýník zboru povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiš, aby v súvislosti s výkonom služby vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného výkonom služby.
- Príslušník zboru je pri výkone služby spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu ihneď, ako je to možné, použiť o jej právach,
ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise.
- Príslušník zboru v èase výkonu služby je povinný v medziach tohto zákona vykonaš služobný zákrok proti obvinenému, odsúdenému alebo proti inej osobe,
ktorá marí účel výkonu väzby, úèel výkonu trestu
odňatia slobody, ruší činnosňť a poriadok v objektoch zboru, v súdnych objektoch a v ich blízkosti, alebo vykonať potrebné opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie účelu sledovaného služobným zákrokom.
- Príslušník zboru je povinný aj v čase mimo výkonu služby vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený ľudský život, zdravie alebo majetok, a vyrozumieš o tom najbližií ústav alebo podľa povahy veci najbližií útvar Policajného zboru.
- Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť prísluýníka zboru, při ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.

Policajný zbor SR:
Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku,bezpečnosti,boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy,ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.
Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi,zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami,ktorými je Slovenská republika viazaná.

Úlohy Policajného zboru
Policajný zbor plní tieto úlohy:
- spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života,zdravia,osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
- odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov,nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
-vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu,že bol spáchaný trestný čin,a o ostatných podnetoch na trestné stíhanie,
- vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
- zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky,predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,predsedu vlády Slovenskej republiky,
predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky a ďalších osôb určených vládou,
- zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených vládou a spolupôsobí pri fyzickej ochrane jadrových zariadení,
- zabezpečuje ochranu štátnej hranice,ak osobitný predpis neustanovuje inak,
- spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený,robí opatrenia na jeho obnovenie,
- dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
- odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov,a ak tak ustanovuje osobitný zákon,priestupky aj objasňuje a prejednáva,
- vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach, - poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,
- vykonáva kriminalisticko-expertíznu činnosť.Povinnosti policajta
- Pri vykonávaní služobnej činnosti je príslušník Policajného zboru povinný dbať načesť,vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť,aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.Při vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta,ktorý vydá minister.

- Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď,ako je to možné,poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.

- Služobnou činnosťou sa podľa odseku 1 rozumie činnosť policajta spojená s plnením úloh podľa tohoto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

- Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru,ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.

- Príslušnosť k Policajnému zboru preukazuje policajt
a)služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)služobným preukazom,
c)odznakom služby kriminálnej polície alebo finančnej polície,alebo
d)ústnym vyhlásením „Polícia “


Orgány činné v trestnom konaní sú povinné si navzájom pomáhať pri plnení úloh.
Orgány činné v trestnom konaní spolupracujú so záujmovými združeniami občanov, aby posilnili výchovné pôsobenie trestného konania a aj týmto spôsobom trestnú činnosť zamedzovali a ju predchádzali.
Orgány činné v trestnom konaní informujú o svojej činnosti verejnosť poskytovaním informácií oznamovacím prostriedkom. Pritom dbajú na to, aby neohrozili objasnenie skútočnosti dôležitých na posúdenie veceňi, nezverejňovali o osobach, ktoré majú účast na trestnom konani, údaje ktoré priamo nesúvisia s trestnou činnosťou a aby neprerušovali zásadu že dokiaľ právoplatným odsudzujúcim rozsudkom nie je vina vyslovená, nemožno na toho proti komu sa vedie trestné konanie, hľadieť jako by bol vinný. Orgány činné v trestnom konaní nie sú oprávnené samostatne riešiť predbežné otázky týkajúce sa osobného stavu o ktorych sa rozhoduje v konaní o občiansko-právnych veciach. Ak rozhodnutie o takej otázke nebolo ešte vydané, vyčkávajú jeho vydanie.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Zákon č. 4/2001 o Zbore väzenskej a justičnej stráže, Zákon č.171/1993 Z.z.o Policajnom zbore, Trestný poriadok
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.