referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Pondelok, 25. septembra 2023
Subjekty trestného konania
Dátum pridania: 10.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 870
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Povinnosti a práva obhajcu:
-poskytovať obvinenému potrebnú právnu pomoc, účelne využívať na obhajovanie jeho záujmov prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä starať sa o to, aby boli v konaní náležité a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú, a tým prispievať k správnemu objasneniu a rozhodnutiu veci. Obhajca je oprávnený už za prípravného konania robiť za obvineného návrhy, podávať za neho žiadosti a opravné prostriedky, nazerať do spisov a zúčastniť sa vyšetrovacích úkonov. Ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená môže obhajca oprávnenia vykonávať aj proti vôli obvineného.
Obhajca má právo vo všetkých štádiach trestného konania vyžiadať si kópiu alebo priepis zápisnice o každom úkone trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní sú povinné mu vyhovieť, odmietnuť môžu len vtedy keď to nie je z technických dôvodov možné. Náklady s tým spojené je povinný voči štátu uhradiť.
Nutná obhajoba:
Obvinený musí mať obhajcu už v prípravnom konaní.
- ak je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave
- ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
- ak ide o konanie proti mladistvým
- ak ide o konanie proti ušlému
obvinený musí mať obhajcu aj vtedy , ak to považuje súd a v prípravnom konaní vyšetrovateľ alebo prokurátor za nevyhnutné , najmä preto, že vzhľadom na telesné alebo duševné chyby obvineného majú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať.
Aj sa vykonáva konanie o trestnom čine , na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody , ktorého horná hranica prevyšuje päť rokov.
Obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia , s výnimkou ochranného protialkoholického liečenia.


POŠKODENÝ
Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková morálna alebo iná škoda , alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo sa vyjadriť, či súhlasi s trestným stíhaním , má právo uplatniť nárok na náhradu škody robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, nazerať do spisu a oboznámiť sa so spisom, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní , vyjadriť sa k vykonaným dôkazom , má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky.
Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenemu nárok na úhradu škody , ktorá mu bola trestným činom spôsobená , je oprávnený tiež navrhnúť , aby súd v obsadzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu. Návrh treba urobiť najneskoršie na hlavnom pojednávaní pred začatím dokazovania.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.