Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Subjekty trestného konania

Subjektami trestného konania sú: strana , obvinený , obžalovaný ,
odsúdený , obhájca , poškodený , zúčastnená osoba ,
spoločenský zástupca

STRANA
Stranou sa rozumie ten, proti komu sa vedie trestné konanie, zúčastnená osoba a poškodený a v konaní pred súdom aj prokurátor a spoločenský zástupca, rovnaké postavenie ako strana má aj iná osoba, na návrh alebo žiadosť ktorej sa konanie vedie, alebo ktorá podala opravný prostriedok.


OBVINENÝ
Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť proti nemu prostriedky dané týmto zákonom proti obvinenému až vtedy , ak bolo proti nemu vznesené obvinenie.

práva obvineného
má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam , ktoré sa mu kladú za vinu , a k dôkazom o nich , nie je však povinný vypovedať. Môže uvádzať okolnosti a dôkazy slúžiace na jeho obhajobu , robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. Má právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaným orgánom činným v trestnom konaní. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom , ako odpovedať na už položenú otázku. Môže žiadať, aby bol vyslúchaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj iných úkonov prípravného konania. Ak je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť aj bez prítomnosti tretej osoby. Uvedené práva príslúchajú obvinenému aj vtedy, ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená. Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky, aby uhrádzal trovy obhajoby, má nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajcu za zníženú odmenu. Všetky orgány činné v trestnom konaní sú povinné vždy obvineného poučiť a poskytnúť plnú možnosť na ich uplatnenie.

OBŽALOVANÝ
Po nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako obžalovaný. ODSÚDENÝ
Odsúdený je ten, proti komu bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť.

OBHÁJCA
Obhajcom v trestnom konaní môže byť len advokát. Pre jednotlivé úkony trestného konania, s výnimkou konania pred súdom, sa môže obhajca dať zastúpiť svojim koncipientom. Na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí nemôže byť obhajcom ten, kto je naň predvolaný ako svedok, znalec alebo tlmočník.

Povinnosti a práva obhajcu:
-poskytovať obvinenému potrebnú právnu pomoc, účelne využívať na obhajovanie jeho záujmov prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä starať sa o to, aby boli v konaní náležité a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú, a tým prispievať k správnemu objasneniu a rozhodnutiu veci. Obhajca je oprávnený už za prípravného konania robiť za obvineného návrhy, podávať za neho žiadosti a opravné prostriedky, nazerať do spisov a zúčastniť sa vyšetrovacích úkonov. Ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená môže obhajca oprávnenia vykonávať aj proti vôli obvineného.
Obhajca má právo vo všetkých štádiach trestného konania vyžiadať si kópiu alebo priepis zápisnice o každom úkone trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní sú povinné mu vyhovieť, odmietnuť môžu len vtedy keď to nie je z technických dôvodov možné. Náklady s tým spojené je povinný voči štátu uhradiť.
Nutná obhajoba:
Obvinený musí mať obhajcu už v prípravnom konaní.
- ak je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave
- ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
- ak ide o konanie proti mladistvým
- ak ide o konanie proti ušlému
obvinený musí mať obhajcu aj vtedy , ak to považuje súd a v prípravnom konaní vyšetrovateľ alebo prokurátor za nevyhnutné , najmä preto, že vzhľadom na telesné alebo duševné chyby obvineného majú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať.
Aj sa vykonáva konanie o trestnom čine , na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody , ktorého horná hranica prevyšuje päť rokov.
Obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia , s výnimkou ochranného protialkoholického liečenia.


POŠKODENÝ
Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková morálna alebo iná škoda , alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo sa vyjadriť, či súhlasi s trestným stíhaním , má právo uplatniť nárok na náhradu škody robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, nazerať do spisu a oboznámiť sa so spisom, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní , vyjadriť sa k vykonaným dôkazom , má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky.
Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenemu nárok na úhradu škody , ktorá mu bola trestným činom spôsobená , je oprávnený tiež navrhnúť , aby súd v obsadzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu. Návrh treba urobiť najneskoršie na hlavnom pojednávaní pred začatím dokazovania.

Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.


ZÚČASTNENÁ OSOBA
Tomu , koho vec bola zhabaná alebo podľa návrhu má byť zhabaná, musí sa poskytnúť možnosť , aby sa k veci vyjadril, môže byť prítomný na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí, robiť na návrhy, nazerať do spisov a podávať v prípadoch týmto zákonom ustanovených opravné prostriedky. Orgány činné v trestnom konaní sú povinné zúčastnenú osobu o jej právach poučiť a poskytnúť jej možnosť ich uplatnenia. Ak je zúčastnená osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, alebo ak je jej spôsobilosť na právne úkony obmedzená , vykonáva jej práva podľa tohto zákona jej zákonný zástupca.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk