Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európsky ombudsmann

- Stručný sprievodca prácou Európskeho ombudsmana -

Kto je to?

Inštitúcia Európskeho ombudsmana bola zriadená na základe Maastrichtskej dohody z roku 1992. V roku 1995 zvolil Európsky parlament prvého Európskeho ombudsmana pána Jacoba Södermana, bývalého ombudsmana a ministra spravodlivosti Fínska. V októbri roku 1999 zvolil Európsky parlament pána Södermana znovu na ďalšie päťročné obdobie.

Čím sa zaoberá?

Európsky ombudsman vyšetruje prípady zlej správy v inštitúciách a orgánoch Európskeho spoločenstva, ako napríklad v Európskej komisii, v Rade Európskej únie a v Európskom parlamente, a referuje o nich. Pod jeho jurisdikciu nepatria vzhľadom na svoju nestrannú úlohu len Súdny dvor a Súd prvej inštancie. Ombudsman obyčajne koná vyšetrovanie na základe sťažností, avšak môže ho zahájiť aj z vlastnej iniciatívy.

Kto sa môže sťažovať?

Každý občan Únie alebo každá fyzická či právnická osoba, ktorá sídli alebo je registrovaná v členskom štáte Európskej únie, môže podávať ombudsmanovi sťažnosti poštou, faxom alebo e-mailom.
Aké sú jeho právomoci?
Ombudsman má pri vyšetrovaní veľké právomoci. Inštitúcie a orgány Spoločenstva sú povinné poskytnúť mu požadované informácie a sprístupniť mu príslušné dokumenty. Členské štáty mu taktiež musia poskytnúť informácie, ktoré môžu pomôcť pri objasňovaní prípadov zlej správy inštitúcií a orgánov Spoločenstva.

Aké výsledky sa dajú očakávať?
Ak sa prípad počas šetrenia uspokojivo nevysvetlí, ombudsman sa môže pokúsiť o priateľské riešenie, ktoré napraví chyby v správe a uspokojí sťažovateľa. Ak sa pokus o zmierenie nepodarí, ombudsman môže navrhnúť spôsob riešenia prípadu. Ak inštitúcia jeho odporúčania neprijme, ombudsman môže podať Európskemu parlamentu mimoriadnu správu o prípade.

Druhy prípustných sťažností

Európsky ombudsman dostáva mnoho sťažností, ktoré sa týkajú administratívnych prieťahov, nedostatočnej priehľadnosti alebo odoprenia prístupu k informáciám. Niektoré sa týkajú pracovných vzťahov medzi inštitúciami a ich zástupcami, prijímania nových zamestnancov a priebehu výberových konaní. Ďalšie pojednávajú o zmluvných vzťahoch medzi inštitúciami a súkromnými firmami, napríklad v prípadoch náhleho ukončenia zmluvy.

Informácie pre verejnosť

Brožúrka s názvom "The European Ombudsman - Could he help you?" ("Európsky ombudsman - mohol by Vám pomôcť?"), obsahujúca vzor formulára pre podávanie sťažností, je k dispozícii v úrade ombudsmana.

Ombudsman každoročne predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu. Táto správa sa prekladá do všetkých oficiálnych jazykov Únie. Ombudsman má i webovú stránku, na ktorej poskytuje podrobné a aktuálne informácie o svojej činnosti. Ombudsman ďalej koná oficiálne návštevy všetkých členských štátov, pri ktorých predstavuje svoju činnosť priamo obyvateľom.

Príklady prípadov vyriešených po ombudsmanovom zásahu

Zmluvné problémy

Subdodávateľ dostal zaplatené vďaka ombudsmanovmu návrhu o pružnom prístupe
U ombudsmana sa sťažoval subdodávateľ, že bol nespravodlivo penalizovaný kvôli doložke ku zmluve s Európskou komisiou. Podľa tejto doložky mohol byť hlavný dodávateľ vyplatený až po predložení výkazov o nákladoch od všetkých svojich subdodávateľov. Pretože nie všetci subdodávatelia predložili svoje výkazy o nákladoch včas, Komisia zdržala platby. Na ombudsmanovu radu požiadala Komisia hlavného dodávateľa o predloženie tých výkazov o nákladoch, ktoré už má k dispozícii. Tak mohli byť vyplatení tí subdodávatelia, ktorí dodržali termín.

Nedostatočná priehľadnosť

Rada poskytla dokumenty skupine Statewatch po ombudsmanovom zásahu
Statewatch, britská skupina monitorujúca občianske slobody v EU, sa sťažovala u ombudsmana, že jej Rada odmietla poskytnúť prístup k dokumentácii programov "Senior Level Group" a "EU-US Task Force". Rada tvrdila, že tieto dokumenty "nenáležia Rade", ale jej Generálnemu sekretariátu, čiže inštitúcii "odlišnej" od Rady. Ombudsman tento argument odmietol a zdôraznil význam zabezpečenia čo najširšieho prístupu k informáciám pre občanov Európy a tiež potrebu dodržiavania pravidiel oprávneného prístupu k dokumentom. Rada prehodnotila svoje pôvodné rozhodnutie a umožnila sťažovateľovi prístup k dokumentom.

Oneskorená platba

Nemecká firma dostala splátku s úrokom z roku 1995 po sťažnosti u ombudsmana
Nemecká konzultačná firma sa sťažovala, že jej Komisia dosiaľ nezaplatila poslednú splátku honorára, pričom táto mešká už 6 rokov. Firma odovzdala potrebnú programovú správu a finančný výkaz v roku 1994. Ombudsman zistil, že dokumenty týkajúce sa tohto programu vlastnila kancelária pre technické služby Komisie. Táto kancelária sa potom uzavrela a príslušné dokumenty boli zapečatené pod belgickou súdnou mocou. To znamenalo, že Komisia už k nim nemala prístup.

V priebehu ombudsmanovho vyšetrovania získala Komisia kópie týchto dokumentov a zaplatila poslednú splátku a úroky z roku 1995.

Porušenie práv na obhajobu

Komisia po ombudsmanovom zásahu kráča smerom k ochrane občianskych práv v prípadoch porušovania zákona
Grécky občan sa sťažoval Komisii ako "ochrankyni zmlúv". Uviedol, že grécke úrady porušili pri rozhodovaní o výstavbe metra v Solúni zákon o verejnom obstarávaní Spoločenstva. Tento sťažovateľ potom poukázal na spôsob, akým Komisia vyšetrovala a uzatvorila jeho prípad. Ombudsman zistil, že Komisia nesprávne informovala sťažovateľa o príčinách ukončenia vyšetrovania a že prípad uzatvorila bez toho, že by skutočne poskytla sťažovateľovi možnosť predloženia ďalších dôkazov. Ombudsman kritizoval Komisiu za to, ako naložila so sťažnosťou a navrhol vypracovanie kódexu, ktorým by sa Komisia riadila pri styku s občanmi v prípadoch, keď hrá úlohu "ochrankyne zmlúv". Dňa 20. marca 2002 predložila Komisia správu o tomto probléme ombudsmanovi a Európskemu parlamentu.
Ako sa spojiť s ombudsmanom

Webová stránka: www.euro-ombudsman.eu.int
Poštou:
Európsky ombudsman
1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex
Francúzsko
Telefonicky: +33 (0) 3 88 17 23 13
Faxom: +33 (0) 3 88 17 90 62
E-mailom: [email protected]

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk