Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náprava nezákonnosti


Medzi záruky nápravy nezákonnosti patrí:
1.Zabezpečenie súladu právnych predpisov s Ústavou
-Všetky právne normy musia byť v súlade s Ústavou
-Ak sa stane, že sa vzájomne rušia, musí byť vydaný nový právny predpis.
-Najvyšší orgán, Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov, nariadení vlády, všeobecne záväzných predpisov ministerstiev a iných orgánov a všeobecne záväzných nariadení s Ústavou.
-Ak sa zistí, že napríklad určité nariadenie nie v súlade s Ústavou, zistenie sa musí uverejniť v Zbierke zákonov, nariadenie naďalej platí, ale nesmie byť aplikované.
-Podať sťažnosť na Ústavný súd môže: 1/5 poslancov NRSR, prezident, vláda SR, prokurátor, súd i občan alebo organizácia, ak sa jedná o ich práva.
-Ústavná sťažnosť = návrh na začatie konania na Ústavnom súde musí obsahovať nasledovné: vec, ktorej sa sťažnosť týka, navrhovateľa, požadované rozhodnutie, odôvodnenie podania návrhu.
-Predmetom kontroly ústavnosti je záruka práv a slobôd občanov.
-Ak sa sťažnosti nevyhovie, navrhovateľovi môže byť udelená pokuta 5000Sk.
-Proti rozhodnutiu Ústavného súdu sa nie je možné odvolať.
2.Nezávislosť súdnictva
= pilier demokracie
-Sudcovskou nezávislosťou rozumieme to, že sudca sa pri rozhodovaní riadi právom a svedomím
-Funkcia sudcu je trvalá, zosadiť ich možno len vo výnimočných prípadoch, je nezlučiteľná s inými funkciami.
-Porady o hlasovaní senátu sa konajú za zatvorenými dverami, ale pojednávanie sú verejné.
3.Opravné prostriedky proti rozhodnutiam
-Proti rozhodnutiu súdu je možné brániť sa opravnými prostriedkami( odvolanie, dovolanie, obnova konania, sťažnosť na porušenie práva )
-Písomné rozhodnutie súdu sa obvykle doručí do týždňa, odvolať sa dá v trestnej veci do 8, občiansko-právnej do 15 dní.
-Proti právoplatnému rozhodnutiu sa možno brániť iba mimoriadnymi opravnými prostriedkami.
-Ak sme rozhodnutím súdu utrpeli škodu, zodpovednosť nesie štát.
-Sťažnosť a žiadosť o odškodnenie sa podáva na Ministerstvo spravodlivosti SR.
4.Petičné právo
-Patrí medzi jedno zo základnych práv a slobôd.
-Každý občan SR môže uplatniť Petičné právo pod podmienkou, že tým nebude vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd, zasahovať do nezávislosti súdnictva.
-Súčasti petičného práva: vytvorenie petičného výboru, vyzývanie k podpore petície, zhromažďovanie podpisov.
-Občan má právo poznať: obsah, meno, priezvisko a bydlisko zostavovateľa, podpísať petíciu.
-Aby bol podpis platný treba uviesť: meno, priezvisko, bydlisko.
-Štátny orgán, ktorému je petícia určená, ju musí prijať, posúdiť a do 30 dní doručiť písomnú odpoveď zástupcovi petičného výboru.
5.Orgány kontroly
a) vnútorná kontrola: kontrola podriadených subjektov
b) vonkajšia kontrola: zameriava sa na orgány, organizácie a pracovníkov, ktorí nie sú priamo podriadení kontrolným orgánom ( energetika, obchod, ochrana zdravia ) Spočíva v porovnaní požadovaného a faktického stavu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk