Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ľudské práva, základné dokumenty

I. OSOBNÉ PRÁVA
1/ právo na život
2/ právo nedotknuteľnosti osoby a súkromia
3/ právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena
4/ každý má právo vlastniť majetok
5/ nedotknuteľnosť obydlia
6/ zaručené je listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných informácií a iných písomností, ochrana osobných údajov.
7/ každý má právo na slobodu pohybu a pobytu
8/ právo na slobodu myslenia, vedomia, náboženského vyznania a presvedčenia

II. POLITICKÉ PRÁVA A SLOBODY
1/ právo na mier
2/ právo na ochranu životného prostredia
3/ právo na prácu
4/ právo na prírodné zdroje
5/ právo na harmóniu a kultúrny vývoj
6/ právo národov na sebaurčenie
7/ ochrana národnostných menšín
8/ právo na informácie
9/ sloboda združovania a zhromažďovania
10/ sloboda prejavu
11/ právo na vyjadrenie svojich názorov písmom, slovom, tlačou, obrazom
12/ petičné právo
13/ právo voliť
14/ právo na zúčastňovanie sa na správe vecí verejných

III. SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ PRÁVA
1/ právo na slobodnú voľbu povolania
2/ právo na prácu
3/ právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť
4/ právo na vzdelanie
5/ právo na spravodlivé ohodnotenie za prácu
6/ ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci
7/ právo na najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času
8/ právo na primeraný odpočinok po práci a právo na dovolenku
9/ právo na kolektívne vyjadrenie

OCHRANA ĽP:
a) vnútroštátne prostriedky
- patrí sem: OMBUDSMAN = vysoký štátny úradník, ktorý sa stará o ochranu ľudských práv v rôznych oblastiach, pomáha vybavovať sťažnosti občanov, zúčastňuje sa na konaniach orgánov štátnej správy, radí občanom a pomáha obecným zastupiteľstvám, vyjadruje sa v médiách, ovplyvňuje verejnú mienku, nepodlieha vláde, ale parlamentu, ktorému pripravuje ročné správy o svojej činnosti.
+ kontrolné mechanizmi politickej moci, nezávislé súdnictvo, výchova a vzdelávanie v tejto oblasti
b) medzinárodná ochrana ĽP
- základné ĽP a slobody chráni ,, Medzinárodný štandard ĽP.“
- až keď občan vyčerpá všetky vnútroštátne možnosti ochrany ĽP, môže sa uchýliť k medzinárodnému systému ochrany
- ,,Charta OSN“ v roku 1945 uviedla, že hlavným záujmom novej medzinárodnej organizácie sú ĽP
- 1946 vznikla pri OSN ,, Komisia pre ĽP“, ktorá vypracovala ,, Medzinárodnú chartu ĽP“
1. časť CHĽP je všeobecná deklarácia ĽP, ktorú v decembri 1948 prijalo Valné zhromaždenie za súhlasu všetkých členov OSN.

V máji 1948 ma kongrese v Haagu predstavitelia 16 európskych štátov vyhlásili, že sú rozhodnutí vytvoriť zjednotenú Európu so slobodným pohybom osôb, myšlienok a tovaru. Túto myšlienku zakotvili do štatútu Rady Európy. Európsky dohovor o ochrane ĽP a slobôd podpísalo v máji 1950 v Ríme 10 štátov, nadväzoval na práva a slobody zo Všeobecnej deklarácie ĽP a dnes tvorí EURÓPSKU CHARTU ĽP. V roku 1966 bol prijatý Medzinárodný pakt o občianských a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Dohovor obsahuje postupy, pomocou ktorých môžu príslušné orgány OSN kontrolovať, či členské štáty aplikujú chránené práva. Tieto postupy sa uplatňujú voči štátom, ktoré vyjadrili súhlas a pristúpili k tzv. OPČNÉMU PROTOKOLU. Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe prijala v roku 1975 záverečný pakt v Helsinkách na ochranu ĽP a slobôd a odvtedy sa helsinské hnutie zasadzuje za uplatnenie a ochranu ĽP na celom svete vytváraním tzv. Helsinských výborov. STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA
- v 90-tych rokoch po páde totalitných režimov v strednej a východnej Európe ĽP vstúpili výrazne aj do týchto štátov. Prejavilo sa to aj na ich aktivite v Rade Európy, podujatiach členských krajín Helsinského procesu, na summite KBSE v Paríži v roku 1990. Problematika ĽP bola súčasťou slovenských a českých dejín už od revolučného roku 1848-1914 a neskôr 1948-1989. V bývalom Česko-slovensku hnutie za ĽP reprezentovala Charta 77. V roku 1990 vzniklo v Prahe Helsinské občianske zhromaždenie s národnými orgánmi na SK. Medzníkom sa stalo prijatie Listiny základných práv a slobôd. ( prijatá federálnym zhromaždením). Po rozdelení ČSFR, SR prevzala všetky záväzky vyplývajúce zo všeobecnej deklarácie ĽP a slobôd OSN. Z Európskeho dohovoru o ĽP ako aj Kodanského dokumentu KBSE. SR ako člen Rady Európy uznalo kompetenciu EK pre ĽP prijímať sťažnosti našich občanov na porušovanie ĽP a základných slobôd.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk