Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ústava Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky je základný zákon štátu, ktorému sú podriadené všetky ostatné zákony. Definuje charakter politického zriadenia. Skladá sa z preambuly, deviatich hláv a 156 článkov. · Preambula
Je to akési vyhlásenie občanov, že sa podieľajú na tejto ústave prostredníctvom svojich zástupcov („ ...teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:“). Preambula obsahuje základné myšlienkové zdroje, ciele a hodnoty štátu.

· Prvá hlava
Tvoria ju základné ustanovenia, ako zvrchovanosť, neviazanosť so žiadnou ideológiou alebo náboženstvom,.. Táto hlava pojednáva aj o otázkach územia, hraníc, štátnych symbolov a hlavného mesta.

· Druhá hlava
Táto časť ústavy upravuje základné práva a slobody. Má 8 oddielov. Každý oddiel sa venuje istej časti práv a slobôd. Sú to základné ľudské práva a slobody (právo na život, nedotknuteľnosť osoby, ...), politické práva (sloboda prejavu, právo na informácie, ...),
Práva národnostných menšín (právo na vzdelanie v materinskom jazyku, ...), hospodárske, sociálne a kultúrne práva (právo na prácu, právo mať majetok, ...), právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva (právo na priaznivé životné prostredie, ...),
Právo na súdnu a inú právnu ochranu (právo nevypovedať, právo na právnu pomoc, ...).
Druhá hlava Ústavy SR obsahuje 44 článkov (z toho jeden je zrušený) a je zo všetkých hláv najrozsiahlejšia. Myslím si, že táto časť ústavy patrí medzi najvyhľadávanejšie a to preto, lebo obsahuje základné práva ľudí a tie by sme mali poznať všetci. · Tretia hlava
Tretiu hlavu tvoria dva oddiely. Prvý oddiel obsahuje ustanovenia o hospodárstve SR. Hovorí o tom, že naše hospodárstvo sa zakladá na princípoch sociálnej a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Tento oddiel pojednáva aj o postavení Národnej banky Slovenska ako centrálnej banky SR. Druhý oddiel obsahuje informácie o Najvyššom kontrolnom úrade SR – orgán kontroly hospodárenia so štátnym majetkom a rozpočtom.

· Štvrtá hlava
Táto hlava sa týka územnej samosprávy, ktorú tvorí obec a vyšší územný celok (VÚC). Definuje okrem iného financovanie obcí a VÚC ale aj ich orgány :zastupiteľstvo a starosta (v prípade VÚC - predseda).

· Piata hlava
Tvoria ju dva oddiely. Prvý oddiel sa zaoberá zákonodarnou mocou, ktorú má Národná rada SR. Ústava SR definuje NR SR ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán SR.

Hovorí o voľbách poslancov do NR SR, ktoré musia byť všeobecné, rovné, priame s tajným hlasovaním. Pojednáva aj o tom, kto môže byť zvolený na post poslanca, o jeho nezlučiteľnosti funkcie, o jeho imunite, o tom, kto môže podať návrh zákona, o hlasovaní v NR SR, o pôsobnosti NR SR, jej predsedu, podpredsedov a jednotlivých výborov.
Druhý oddiel sa týka referenda. Referendum slúži ako potvrdenie ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku alebo o vystúpení z neho. Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných otázkach verejného záujmu. Tento oddiel poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa predmetu referenda, čo nemôžu byť dane, odvody, štátny rozpočet a základné práva a slobody, kto môže referendum vyhlásiť (prezident SR), za akých podmienok (ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov alebo ak sa na tom uznesie NR SR), v akom období, kedy je platné (ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov) a kedy môže byť výsledok referenda zmenený alebo zrušený Národnou radou SR (po troch rokoch od jeho účinnosti).

· Šiesta hlava
Šiesta hlava Ústavy SR poskytuje informácie o výkonnej moci. Tvoria ju dva oddiely.
Prvý oddiel hovorí o prezidentovi ako o hlave štátu, o tom, kto môže kandidovať (každý občan SR ,voliteľný do NR SR, ktorí dosiahol vek 40 rokov), byť zvolený za prezidenta (musí získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov), aká je dĺžka jeho volebného obdobia (5 rokov) a jeho pôsobnosti (zastupuje SR navonok, ratifikuje medzinárodné zmluvy, podpisuje zákony, je hlavný veliteľ ozbrojených síl, vyhlasuje vojnu, zmierňuje a odpúšťa tresty, ...). Takisto ako poslanci aj prezident je chránený imunitou a možno ho stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo vlastizradu. Druhý oddiel pojednáva o vláde SR. Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov, ktorých menuje prezident SR. Za výkon svojej funkcie je zodpovedná NR SR. Tento oddiel hovorí aj o rozhodovacích právomociach vo vláde. Ústava umožňuje vláde aby kedykoľvek požiadala NR SR o vyslovenie dôvery. Ak jej bude vyslovená nedôvera, prezident vládu odvolá. Jednotliví členovia vlády môžu podať demisiu prezidentovi SR. Ak však demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda. Vláda má právo udeľovať amnestiu ale iba vo veciach priestupkov.

· Siedma hlava
Týka sa súdnej moci. Aj táto hlava pozostáva z dvoch oddielov. Do prvého oddielu patrí Ústavný súd SR. Je to nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.

Do pôsobnosti Ústavného súdu patrí aj rozhodovanie o súlade všeobecne záväzných nariadení, zákonov, medzinárodných zmlúv, ústavných zákonov s ústavou. Patrí tu aj rozhodovanie o tom, či predmet referenda je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom. V tomto oddiely je zachytená aj štruktúra Ústavného súdu. Tvorí ho 13 sudcov, menovaných prezidentom. Ich funkčné obdobie je 12 rokov. Tak isto ako poslanci NR SR aj sudcovia Ústavného súdu SR sú chránení imunitou. Druhý oddiel sa zaoberá súdmi SR a Súdnou radou. V SR vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Sústava súdov je tvorená Najvyšším súdom SR a ostatnými súdmi. Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Rozsudky sú vyhlasované verejne v mene Slovenskej republiky. Druhý oddiel obsahuje aj podrobnosti týkajúce sa vymenovania sudcu, za akých podmienok môže vykonávať túto funkciu, kedy môže byť odvolaný, atď.

· Ôsma hlava
Má dve časti. Prvý oddiel sa týka Prokuratúry SR. Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Na čele je generálny prokurátor, ktorého na návrh NR SR vymenúva prezident SR. Druhý oddiel hovorí o verejnom ochrancovi práv - ombutsmanovi. Je to nezávislý orgán, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb. Tento oddiel hovorí aj o tom, kto môže voliť a kto byť zvolení ako ombutsman. Takisto sa to opisujú prípady, kedy môže byť ombutsman odvolaný.

· Deviata hlava
Táto hlava obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia. V tejto časti sa nachádza zoznam zákonov, ktoré sa rušia a dátum, kedy táto ústava vstúpila do platnosti.

A aký je môj názor? S našou ústavou som celkom spokojný, myslím si, že dáva dobrý základ pre tvorbu ostatných zákonov a nariadení, až na pár výnimiek. Nieje mi celkom jasné, prečo by Ústavný súd nemohol rozhodovať aj o súlade návrhu zákona s ústavou. Podľa mňa by sa tak predišlo polemikám o protiústavnosti daného zákona pri 2.čítaní v parlamente a mohlo by dôjsť k rýchlejšiemu prijatiu zákona. Ďalej nesúhlasím s imunitou v takom veľkom rozsahu. Nemyslím si, že je správne, ak je nejaký sudca prichytený pri trestnom čine a celá aféra sa končí zrážkami z platu po dobu 3 – 4 mesiacov alebo preložením na iné pracovisko. Alebo ak poslanec jazdí pod vplyvom alkoholu, ohrozuje okolitých občanov alebo niekoho zraní a keďže naňho orgány činné v trestnom konaní nemajú dosah, končí to nejakým disciplinárnym konaním, ktoré nakoniec nemá žiadny zreteľný účinok.

Jediným zadosťučinením by mohol byť mandátový a imunitný výbor NR SR, ktorý môže dať súhlas na zadržanie daného poslanca a NR SR, ktorá ho môže vydať na trestné stíhanie. Táto ústava bola schválená 1.septembra 1992 a účinnosť nadobudla 1.októbra 1992.

Zdroje:
Ústava SR -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk