Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Termíny z Náuky o spoločnosti

- Čo bol Marshallov plán?

Marshallov plán (program obnovy Európy) - program hospodárskej pomoci USA európskym krajinám v rokoch 1948-1953 na prekonanie následkov druhej svetovej vojny. Jeho iniciátorom bol vtedajší minister zahraničia USA generál G.C. Marshall. Plán si kládol za úlohu prostredníctvom dodávok amerického tovaru a služieb prekonať hlad a biedu povojnovej Európy, pomocou amerických dodávok a pôžičiek pozdvihnúť európsky kontinent na úroveň výkonného obchodného partnera USA. Plán mal zároveň politicky a hospodársky posilniť západné Nemecko. Marshallov plán schválila konferencia v Paríži roku 1947. Sovietsky zväz sa konferencie nezúčastnil. Štáty východného bloku pod jeho vplyvom plán taktiež neprijali. Medzi nimi aj ČSR, ktorá od januára 1947 realizovala dvojročný plán obnovy (1947-1948). Bol to plán povojnovej obnovy republiky a industrializácie Slovenska, ako i celej republiky, ale stranícky zdôvodňované budovanie hutníckeho priemyslu a ťažkého strojárenstva, vrátane rozsiahlej zbrojnej výroby, spôsobilo že sa priemysel musel vzdať niektorých tradičných a úspešných výrob (napr. šijacích strojov, fotoaparátov, časti farmaceutickej výroby a pod.) a niektoré odvetvia sa prestali rozvíjať a zastarávali (napr. textilná výroba). V dôsledku izolácie Východu od Západu došlo k zaostávaniu moderného vedeckého a technického rozvoja. Realizáciu Marshallovho plánu koordinovali predstavitelia 16-tich západoeurópskych krajín.

- Čo je akcia, akciová spoločnosť, s.r.o.?

Akcia (účastina) - cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára (účastinára) podieľať sa - podľa zákona o akciových spoločnostiach a podľa stanov akciovej spoločnosti - na jej riadení, zisku a majetkovom zostatku pri zániku spoločnosti. Je dokladom, ktorý potvrdzuje kapitálový podiel akcionára na základnom kapitály akciovej spoločnosti. Z potreby získať značné množstvo finančného kapitálu potrebného pri realizácii podnikateľských zámerov vznikajú akciové spoločnosti. Akciová spoločnosť - je právnická osoba pre podnikateľskú činnosť, ktorej vložený kapitál je rozvrhnutý na určený počet podielov (akcií) s vopred určenou menovitou hodnotou. Zo zisku sú vyplácané dividendy rozdeľované úmerne k počtu vlastnených akcií. Názov akciová spoločnosť (účastinná spoločnosť) alebo skratka a.s. (ú.s.) musí byť uvedený v obchodnom názve spoločnosti.

- Čo je reprivatizácia? Ktoré krajiny patria medzi tzv.

novo- industrializované štáty Ázie? („ázijské tigre")

Reprivatizácia - proces prevodu (predaja, navrátenia) predtým zoštátnených podnikov individuálnym vlastníkom alebo účastinných spoločnostiam prevažne pre ich nerentabilitu. V západnej Európe došlo k širšej reprivatizácií na začiatku 50. rokov. Napr. vo Veľkej Británií časť oceliarskeho priemyslu a niektoré bane, v NSR časť výroby automobilov, naftového priemyslu, ťažby zemného plynu a výroby zinku, vo Francúzsku niektoré podniky leteckého priemyslu. Tieto oblasti, kým boli v rukách štátu, nedokázali odolávať konkurenčnému tlaku súkromných podnikov. Reprivatizácia je konkurenčnému tlaku súkromných podnikov. Reprivatizácia je komplikovaným nielen ekonomickým procesom (stretávajú sa tu záujmy rôznych ekonomických subjektov), ale aj zložitým politickým procesom (stretávajú sa tu záujmy rôznych lobbistických skupín). Novoindustrializované krajiny - skupina vyše 20 rozvojových krajín, ktoré sa v 80-tych rokoch v porovnaní s ostatnými rozvojovými krajinami dostali do relatívne veľmi výhodného postavenia. Charakterizuje ich rýchle tempo ekonomického rastu, výborná výkonnosť, vysoké príjmy z vývozu, rastúce devízové rezervy, orientácia na technicky a technologicky najnáročnejšie výroby. Z ázijských štátov k nim patria Kórejská republika, Tchaj-wan, Hongkong, Singapur (tzv. štyri tigre), Indonézia, Filipíny, Thajsko a Malajzia, z latinsko-amerických štátov Brazília, Argentína a Mexiko. Ich prudký ekonomický rozvoj sa uskutočnil pomocou Japonska a USA. Japonsko dodalo najmodernejšiu technológiu a investície, USA otvorilo svoje trhy a odbúrali colné bariéry. V princípe význam poľnohospodárstva v týchto krajinách neustále klesá. V ich exporte dominujú elektronické a elektrotechnické výrobky, textil a optika.

- Aké sú 4 zákl. fázy ekon. cyklu?

Ekonomický cyklus - všeobecná zákonitosť vzostupu a poklesu hospodárskej činnosti. Prechádza štyrmi základnými fázami:
· recesia (kríza) = pokles ekonomickej aktivity;
· depresia (dno) = dosiahnutie minima ekonomickej aktivity (pokles výroby a zamestnanosti, celková stagnácia);
· expanzia (oživenie) = postupný rast ekonomickej aktivity;
· konjunktúra (vrchol) = dosiahnutie hranice predchádzajúceho vrcholu hospodárskej činnosti.

- Od čoho závisí životná úroveň obyvateľstva?

Životná úroveň - stupeň uspokojovania životných (hmotných a duchovných) potrieb obyvateľstva. Závisí od viacerých činiteľov. Napr. od ekonomickej stability, sociálnej politiky štátu, miery nezamestnanosti a inflácie a pod. Hlavným zdrojom krytia ľudských potrieb s dopadom na dosiahnutý stupeň životnej úrovne je dôchodok. U vlastníkov kapitálu je to zisk, renta a u zamestnancov je to mzda.

Každá spoločnosť musí mať prehľad o tom, aká časť obyvateľstva dospela k existenčnému minimu (k hranici biedy), alebo k sociálnemu minimu (k hranici chudoby). Jednou z metód stanovenia životného minima je stanovenie spotrebného koša. Ide o označenie sumy výdavkov za nákup tovarov a zabezpečenie služieb za určité obdobie u priemerného spotrebiteľa. Výsledkom je index životných nákladov. Regulovaniu životnej úrovne napomáha sociálna politika štátu. Zabezpečuje ju Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrady práce a Odbory. - Čo je obsahom pojmu genocídium (genocída)?

Genocídium (genocída) - úplné alebo čiastočné, priame alebo nepriame fyzické vyhladzovanie (likvidácia) národov, etnických, rasových, politických, náboženských skupín obyvateľstva. Za genocídu sa považuje napr. likvidácia Indiánov v súvislosti s koloniálnou expanziou Európanov do Ameriky po roku 1492, likvidácia Židov (holokaust), Cigánov a iných Neárijcov, ako aj demokratických a antifašistických skupín nacistickým Nemeckom. Val. zhromaždenie OSN 9.12. 1948 prijalo Zmluvu o zabránení a trestaní zločinu genocídy, v ktorej genocídu deklarovalo ako trestný čin porušujúci ľudské práva. V roku 1965 prijalo Zmluvu o likvidácii všetkých foriem rasovej diskriminácie, v ktorej sa genocída považuje za formu rasizmu.

- Podľa čoho bola pomenovaná politic. aféra Watergate? (Nix. 72-74)

Aféra Watergate - politická aféra v USA z rokov 1972-1974, ktorá v krajine vyvolala politickú krízu. Jej pozadím sa zaoberal senátny Výbor pre vyšetrovanie aféry Watergate. Dňa 17. júna 1972 zatkli piatich mužov vo chvíli, keď v hoteli Watergate vo Whasingtone (v predvolebnej centrále Demokratickej strany) chceli inštalovať odpočúvacie zariadenie. Zistilo sa, že vlamači boli v spojení s Bielym domom a s tzv. Výborom pre znovuzvolenie R. Nixona (vtedajšieho prezidenta, kandidáta Republikánskej strany). Biely dom sa pokúsil aféru zahladiť (zmizli dokumenty). Mnohých prezidentových spolupracovníkov však usvedčili z účasti na vniknutí do budovy alebo z toho, že o tom vedeli. Iba R. Nixon dlho tajil, že vedel o praktikách svojich spolupracovníkov. Napokon prezidentovi spolupracovníci zapletený do škandálu odstúpili (apríl 1973). V auguste 1974 odstúpil aj prezident R. Nixon. Jeho nástupcom sa stal G. Ford.

- Čo je Medzinárodný Červený kríž?

Medzinárodný Červený kríž - medzinárodná dobrovoľná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby založená v roku 1863 na konferencii v Ženeve. Jedným z iniciátorov jej založenia bol švajčiarsky spisovateľ a filantrop, od roku 1901 nositeľ Nobelovej ceny mieru - Jean Henri Dusant (1829-1910).

Bol aj iniciátorom dokumentu Ženevská konvencia o postavení ranených a armád v poli, ktorého zásady sa stali východiskom činnosti Medzinárodného Červeného kríža. V súčasnosti sú tieto zásady uplatňované v Ženevskej konvencii na ochranu ranených a chorých za vojny pozemnej a námornej (1949). Dokumenty vychádzajú z nedotknuteľnosti a neutrality zdravotníckych zariadení i personálu označených červeným krížom, polmesiacom (islamské krajiny) alebo Dávidovou hviezdou. Orgánmi Medzinárodného červeného kríža sú: Medzinárodná konferencia Červeného kríža, Medzinárodný výbor Červeného kríža, Liga spoločnosti červeného kríža a národné organizácie Červeného kríža. Sídlo Medzinárodného Červeného kríža je Ženeva. Dôležité poslanie má v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva. Počas vojen poskytuje zdravotnícku pomoc nielen raneným a chorým vojakom, ale aj zajatcom a postihnutému obyvateľstvu. V čase mieru pomáha lekárom a zdravotníkom pri poskytovaní zdravotníckych služieb prvej pomoci pri prírodných katastrofách, živelných pohromách a v ohrozených oblastiach. Taktiež sa podieľa na zdravotníckej výchove, získavaní darcov krvi, zabezpečuje pátraciu službu, humanitné služby (bezdomovci, utečenci) a pod..

- Vysvetlite pojem terorizmus, a na kt. význam. politikov 20. stor. bol spáchaný atentát?

Terorizmus - metódy hrubého zastrašovania politických odporcov hrozbou a použití násilia, vrátane fyzickej likvidácie. Ako metódu a formu svojej činnosti využíva rôzne extrémistické organizácie a skupiny. Veľmi časté sú atentáty na významných politikov. Napr.:
· Umberto I. - taliansky kráľ 1900
· Mc Kinley - americký prezident 1900
· F. Ferdinand d´Este - následník rakúskeho trónu 1914
· P. Doumer - francúzsky prezident 1932
· A. I. Karadjordjevič -juhoslovanský kráľ 1934
· R. Heydrich - zastupujúci ríšsky protektor Čiech a Moravy 1942
· Mahátma Gándhi - indický bojovník za slobodu 1948
· J. F. Kennedy - americký prezident 1963
· M. L. King - predstaviteľ hnutia za občianske práva amerických černochov 1968
· R. Kennedy - senátor amerického kongresu 1968
· Fajsava - saudskoarabský kráľ 1975
· A. Sadat - egyptský prezident 1981
· I. Gándhíová - indická politička 1984

- Čo znamená pojem amnestia, a na ochranu čoho vzniklo Amnesty international?

Amnestia - udelenie hromadnej milosti či zmiernenie trestu alebo zastavenie trestného konania voči obvineným, obžalovaným a odsúdeným páchateľom trestnej činnosti, t.j. osobám nie individuálne určeným. Udelenie amnestie prislúcha zvyčajne hlave štátu, a to napr. pri voľbe prezidenta, pri zmenách politickej a spoločenskej situácie, pri príležitosti štátneho sviatku a pod.

Amnesty International (Medzinárodná organizácia pre amnestiu) - medzinárodná organizácia na oslobodenie (udelenie amnestie) politických väzňov a väzňov odsúdených za ich presvedčenie. Založená bola v roku 1961 v Londýne. Východiskom a kritériom jej činnosti je Všeobecná deklarácia ľudských práv, ako aj ostatné dokumenty OSN o ľudských právach. Usiluje sa však o oslobodenie iba tých politických väzňov, ktorí nepoužívajú a nepropagujú násilie a sú perzekvovaný za svoje politické zmýšľanie, náboženské presvedčenie, rasu, farbu pleti, jazyk, národný či sociálny pôvod. Keďže Amnesty International nemá právnu moc, vynakladá úsilie, aby sa všetky takéto prípady stali predmetom spravodlivého a riadneho súdneho konania. Jej autorita vyplýva aj zo starostlivej dokumentácie a zverejňovania prípadov zneužívania ľudských práv. Veľký vplyv si zachováva najmä preto, že je nezávislá od vlád. Často sa však obracia o radu na medzinárodné vládne organizácie. Vo vyše 150 krajinách má svojich spolupracovníkov. Jej sekretariát so sídlom v Londýne zbiera a analyzuje informácie o perzekvovaných osobách. Zároveň im poskytuje právnu, lekársku a inú pomoc. Od roku 1977 je Amnesty International nositeľkou Nobelovej ceny.

- Vysvetlite pojmy neutralita, rasizmus.

Neutralita - medzinárodný štatút, ktorý od neutrálnych štátov v čase mieru vyžaduje neúčasť vo vojenských blokoch, prípadne v iných medzinárodných zoskupeniach a v čase vojny nezúčastnenosť na vojenských konfliktoch, ako aj postoj nestrannosti pri konfliktoch kdekoľvek na svete. Tomuto štatútu prispôsobuje neutrálny štát i vojenských rozpočet a stav ozbrojených síl (redukcia). Neutrálne štáty nie sú schopné sa vojensky ubrániť v prípade agresie, preto je dôležité, aby svet uznal ich neutralitu, čo ich zaväzuje k adekvátnemu internacionálnemu správaniu. Štatút neutrality najdlhšie realizuje Švajčiarsko (začiatok 19.storočia), Rakúsko od roku 1955.
Rasizmus - teória a prax, ktorá nevedecky zveličuje význam rasových odlišností v dejinnom a kultúrnom vývoji ľudskej spoločnosti. Usiluje sa zdôvodniť nerovnocennosť ľudských rás. Teoretikom rasizmu bol francúzsky spisovateľ Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882). Svoje názory v zhrnul v práci Rozprava o nerovnosti ľudských rás. Medzinárodným dňom za odstránenie rasovej diskriminácie je 21.marec.

- Čo znamená pojem polyteizmus? Kto je Artemis, Hermes, Jánus, Apolón?

Polyteizmus - neoddeliteľnú súčasť spoločnosti starovekého Grécka a Ríma. Je to viera v mnohých bohov. Starovekí Gréci verili, že bohovia žijú na posvätnom Olympe a každý má svoju sféru vplyvu.

Staroveký Rimania, ktorých štát v priebehu histórie prešiel obdobím kráľovstva, republiky a cisárstva (najskôr principátu, potom dominátu), prevzali od Grékov hierarchiu olympských bohov a dali im latinské mená. Gréckou bohyňou lovu, zveri a prírody bola Artemis (rímska Diana). Vo vlasoch nosila kosák mesiaca (pôvodne bola totiž bohyňou mesiaca), v rukách držala luk a šípy, sprevádzali ju poľovnícke psy. Jej brat Apolón (rímsky Apollo) mal na starosti umenie a hudbu (múzy), bol aj bohom liečiteľského umenia (ochrana života), neomylným strelcom, bohom svetla a slnka, patrónom Delf. Grécky Hermés (rímsky Merkúr) bol poslom bohov, bohom obchodu a zisku, symbolom blahobytu a kupectva, sprievodcom duší do podsvetia. Podľa tradície objavil lýru. Pretože zo všetkých bohov bol najšikovnejší, najvynaliezavejší a najľstivejší, stal sa ochrancom nielen pocestných a obchodníkov, ale aj zlodejov. Okrídlené topánky a cestovný klobúk vyjadrovali jeho rýchlosť. Staroveký Rimania však mali aj bohov, akých staroveký Gréci nemali. Napr. boha Jánusa (Ianusa). Bol symbolom vchodu a východu, strážcom brán a prahov.

- Symbolom čoho je fénix?

Fénix - pôvodne v egyptskej, neskôr i v gréckej a rímskej mytológií vták s podobou volavky, ktorý sa každých päťsto rokov spálil vo svojom hniezde, aby opäť vstal z očistného plameňa omladnutý. Živil sa len rosou. V starovekom Ríme symbolizoval ustavične sa obnovujúcu životodarnú silu impéria. S týmto cieľom ho zobrazovali aj na minciach a mozaikách. Kresťanskí cirkevní otcovia pokladali fénixa za symbol nesmrteľnosti duše a Kristovho vzkriesenia.

- Čo vyjadruje grécky ideál kalokagathia?

Kalokagathia - výchovný ideál starovekých Grékov, ktorý presadzoval harmóniu telesnej krásy (kalos - krásny) a duševného dobra (agathos - dobrý). S týmito cieľmi boli v súlade obe časti gréckej výchovy - gymnastická a múzická. Neskôr tento ideál obnovili humanistickí vychovávatelia.

- Čo vyjadrujú pojmy a posteriori, atribút?

A posteriori - zo skúsenosti, na základe skúsenosti, z faktov vyvodené. Opakom je a priori = z dôvodov číro rozumových, bez predchádzajúcich skúseností, vopred, zaujato, s predsudkom.
Atribút - filozofická kategória označujúca trvalú, podstatnú vlastnosť nejakej veci na rozdiel od dočasnej, náhodnej vlastnosti (akcidens, modus).

- Čo symbolizuje 7 poschodí Babylonskej veže?

Babylonská veža - (Etemenanki) - stupňovitý chrám (zikkurat) postavený v hlavnom meste Starobabylonskej ríše - v Babylone. Vieme o nej málo. Mala sedem poschodí, ktoré sa týčili do výšky 90 m. Prístupné boli trojitým schodiskom. Zničil ju staroveký perzský kráľ Kýros II. Veľký v roku 539 p.n.l.

Podľa Biblie mala siahať až do neba, za čo Boh potrestal ľudí tým, že im pomiešal jazyky, čo malo ľudstvu navždy zabrániť opovážlivo sa pokúšať dobyť nebo. Dodnes sa veľký zmätok (chaos) obrazne nazýva babylon. Sedem poschodí babylonskej veže symbolizuje pýchu a velikášsku namyslenosť človeka.

- Čo tvorí 7 cností?

Cnosti - symbolické postavy známe z kresťanského umenia (nástenné maľby, sochy, obrazy). Personifikovali tri božské cnosti (vieru, nádej, lásku) a štyri kardinálne cnosti (zmužilosť, spravodlivosť, múdrosť, miernosť). Spolu tvoria sedem cností. Ich najdôležitejšími výtvarnými atribútmi sú:
· viera = planúce srdce, kríž, svieca, Biblia;
· nádej = kotva, holubica, loď, roh hojnosti;
· láska = jahňa, dieťa, pelikán, chlieb;
· zmužilosť = rytierske brnenie, levia srsť, meč a štít, zástava;
· spravodlivosť = váhy, uhlomer, glóbus, zákonník;
· múdrosť = had, zrkadlo, fakľa, truhla;
· miernosť = dva sudy na miešanie vody s vínom, ťava a slon, presýpacie hodiny, veterný mlyn.

- Čo vyjadruje pojem fatalizmus?

Fatalizmus - viera v osud. Názor, že všetky udalosti sú bezpodmienečne predurčené nejakou nadprirodzenou silou.

- Čo je obsahom pojmu apartheid?

Apartheid (oddeľovanie) - doktrína a politika rasovej diskriminácie, ktorá obmedzuje základné ľudské práva. Valné zhromaždenie OSN ešte v roku 1966 označilo apartheid za zločin proti ľudskosti. Klasickým príkladom apartheidu v praxi bola Juhoafrická republika (JAR). Tu rasová diskriminácia začala po druhej svetovej vojne, keď belošské obyvateľstvo bolo uznané ako vlastný národ a nebelošské zbavené občianskych práv. Symbolom černošského hnutia odporu proti apartheidu v JAR sa stala politická organizácia Africký národný kongres - ANC (1952), ktorej predsedom od roku 1991 je juhoafrický advokát Nelson Mandela. Náznakom k pozitívnej zmene pomerov bolo vyhlásenie prezidenta JAR F.W. de Klerka vo februári 1991 v parlamente, že v krajine budú zrušené najdôležitejšie zákony apartheidu. F.W. Klerk a N. Mandela za svoju angažovanosť v boji proti apartheidu získali Nobelovu cenu mieru (1993). Vo voľbách v máji 1994 zvíťazil Africký národný kongres. Prezidentom JAR sa stal N. Mandela.

- Čo je abdikácia?

Abdikácia - vzdanie sa, zrieknutie sa funkcie, úradu alebo hodnosti (napr. trónu) z dôvodov osobných, politických a podobne.

- Čo je to G-7? (G-8)

G-7 (Gruppa 7) - skupina siedmich najvyspelejších priemyselných krajín sveta USA, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a Taliansko (G-8 + Rusko). Prvá konferencia vlád bola v roku 1975.

K rozhodujúcim mocnostiam súčasného sveta taktiež patrí Rusko a ČĽR.

- Čo vyjadruje pojem politika?

Politika - verejná činnosť spätá so získaním, zachovaním a upevnením štátnej moci s účasťou na riadení a ovplyvňovaní činnosti štátu. Jej aktivity sú zamerané na presadzovanie mocenských záujmov určitej skupiny ľudí alebo politickej strany, ale aj na riešenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych a iných otázok týkajúcich sa občanov. Efektívnosť politiky určuje stupeň rešpektovania demokratickosti, pravidiel politického súperenia, akceptovanie ľudských a občianskych práv.

- Aké sú základné črty anarchie?

Anarchizmus - doktrína, ktorá požaduje, aby spoločenské a ekonomické záležitosti jednotlivcov neboli obmedzované žiadnymi vládnymi zásahmi. Jej dôsledkom je anarchizmus, t.j. hnutie alebo stav, ktoré popiera a odmieta potrebu akejkoľvek štátnej moci, politického donútenia a autority schopnej spojiť spoločnosť pomocou všeobecne platných noriem. Za vedúcu osobnosť systému spoločenskej organizácie, založenej na samospráve jednotlivcov, ako aj za teoretika anarchizmu je považovaný ruský revolucionár M.A. Bakunin (1814-1876).

- Čo rozumiete pod pojmom determinizmus a indeterminizmus?

Determinizmus - učenie o vzájomnej súvislosti a podmienenosti javov v prírode a spoločnosti. Uznáva podmienenosť a príčinnosť javov materiálneho a duchovného sveta. Opak indeterminizmu.

- Čo je obsahom práva azylu?

Právo azylu - právo štátu poskytnúť prenasledovanému cudzincovi pobyt na vlastnom štátnom území, a to na základe vnútroštátnych noriem opierajúcich sa o všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Toto právo zahrňuje aj zákaz vydania cudzinca, ktorý získal azyl, orgánom stíhajúceho štátu. Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk