referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Zákon o dani z dedičstva a dani z darovania
Dátum pridania: 19.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Broono
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 679
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Daň z dedičstva:
Daňovník:

1. Daňovníkom dane je dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve. Ak je dedičom maloleté dieťa alebo osoba nespôsobilá na právne úkony alebo osoba, ktorej pobyt nie je známy, vykonáva práva a povinnosti daňovníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník ustanovený súdom alebo príslušným daňovým úradom. Daňovníkom dane nie je dedič, ak ním je dieťa poručiteľa a jeho potomkovia, manžel poručiteľa, rodičia poručiteľa a ostatní príbuzní v priamom rade.
2. Ak nadobudnú dedičstvo dvaja alebo viacerí dedičia do spoluvlastníctva, je každý z nich povinný uhradiť daň, ktorá pripadá na jeho dedičský podiel.

Predmet dane:

1. Predmetom dane je hnuteľný i nehnuteľný majetok, tuzemské a cudzozemské platidlá, cenné papiere a pohľadávky, prípadne iné majetkové práva [ďalej len „majetok“], ktoré dedič zdedil.
2. Nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v tuzemsku, je predmetom dane bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo pobyt poručiteľa. Nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v cudzine, nie je predmetom dane.
3. Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky a mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, predmetom dane je celý jeho hnuteľný majetok vrátane hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v cudzine. Ak poručiteľ nemal v čase svojej smrti trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale bol občanom Slovenskej republiky, vyberie sa daň len z jeho hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku. Ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti občanom Slovenskej republiky, ale mal na území Slovenskej republiky užšie osobné a hospodárske vzťahy [ďalej len „stredisko životných záujmov“], vyberie sa daň z jeho hnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v tuzemsku.
4. Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Základ dane:

1. Základom dane je cena dedičského podielu dediča po odpočítaní dlhov poručiteľa, záväzkov a tiarch viažucich sa na tento majetok a ceny iných povinností uložených v dedičskom konaní, ktoré na dediča prešli podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve, primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, dedičské dávky preukázateľne zaplatenej inému štátu z majetku zdedeného v cudzine, ak je predmetom dane.
2. Cenou podľa odseku 1 sa rozumie cena majetku v mieste obvyklá ku dňu smrti poručiteľa.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Zákonník o dedení majetku
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.