Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Životné poistenie osôb

Životné poistenie

VARIANT KAPITÁL
- variabilné kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
Obsah a podmienky poistenia
Pri dožití konca dohodnutej poistnej doby Vám naša poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu pre prípad dožitia spolu s podielom na zisku z poistenia. V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na zisku z poistenia oprávnenej osobe, ktorú môžete určiť pri uzatváraní poistenia. Poistné sumy pre prípad dožitia a úmrtia môžu byť dohodnuté v rôznej výške. Poistenie možno uzatvoriť vo veku od 15 do 65 rokov. Poistný program VARIANT KAPITÁL je veľmi variabilný, čo naznačuje aj jeho názov, preto Vám umožní na základe Vašich možností a Vášho rozhodnutia optimálne si vybrať výšku dohodnutých poistných súm na dožitie a úmrtie, vybrať si zo širokej ponuky pripoistení, určiť si optimálnu dĺžku poistenia od 5 do 40 rokov a spôsob platenia poistného v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach. Výhody poistenia
Oslobodenie od platenia poistného Pri plnej invalidite poisteného poisťovňa preberá na seba záväzok ďalej platiť poistné. Pritom v prípade dožitia alebo úmrtia Vám poisťovňa v plnej výške vyplatí poistnú sumu zhodnotenú o podiel na zisku z poistenia. Možnosť pripoistenia Zabezpečenie poisteného pri neočakávaných udalostiach možno znásobiť uzatvorením pripoistení, ktoré si môžete ľubovoľne vybrať a variabilne kombinovať. Ide o pripoistenia:
• smrti úrazom,
• trvalých následkov úrazu,
• času nevyhnutného liečenia úrazu,
• invalidity následkom choroby alebo úrazu s výplatou poistnej sumy alebo invalidného dôchodku,
• denného odškodného za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu
KONTO KAPITÁL
- kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia za návratné jednorazové poistné
Obsah a podmienky poistenia
V prípade poistnej udalosti vyplatí naša poisťovňa poistné plnenie zodpovedajúce dojednanej poistnej sume a vráti jednorazové zaplatené poistné, navyše vyplatí podiel na zisku z poistenia. Poistenie KONTO KAPITÁL je vysoko variabilný produkt, keď v závislosti na finančnej situácii či potrebnej poistnej ochrane je možné v priebehu poistenia rozsah krytia meniť.

Toto poistenie môže byť vhodnou alternatívou k bankovým vkladom, investovaniu do podielových fondov a iným druhom sporenia.

Výhody produkt
- bezpečnosť vložených finančných prostriedkov
- prispôsobiteľnosť poistnej ochrany Vašej aktuálnej finančnej a životnej situácii
- voľnosť pri nakladaní s peniazmi - nemusíte pravidelne vkladať a v naliehavých prípadoch môžete mať peniaze k dispozícii
- zhodnotenie vložených finančných prostriedkov
- podiely na zisku sa priznávajú počas celej doby trvania poistenia
Pre ktoré riziká je produkt určený?
Tento produkt Vám poskytne poistnú ochranu pre prípady:
- smrti
- úrazu
- dožitia
Je možné produkt kombinovať?
V rámci poistenia KONTO KAPITÁL určeného pre dospelé osoby je možné dojednať tieto druhy poistenia:
• poistenie pre prípad dožitia
• poistenie pre prípad smrti
• poistenie pre prípad úrazu
Vstupný vek
Vstupný vek pre dojednanie poistenia musí byť minimálne 15 rokov, maximálne 70 rokov. Poistná doba
Poistenie sa dojednáva v závislosti od vstupného veku do veku 65 alebo 75 rokov.
Nároky z poistenia
Nároky z poistenia sú stanovené zvlášť pre každý druh poistenia, s rozlíšením nárokov pre dožitie poisteného a nárokov pri smrti poisteného. V priebehu trvania poistenia je možné nároky meniť zaplatením ďalšieho poistného, výberom časti poistného alebo presunom poistného medzi dojednanými druhmi poistenia. KOMBINOVANÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
- kapitálové životné poistenie s výplatou častí poistnej sumy počas poistenia
Obsah a podmienky poistenia

Ak sa poistený dožije počas doby poistenia stanovených termínov priebežných výplat pre prípad dožitia, poisťovňa mu vyplatí nasledujúce poistné plnenia:

a/ pre poistnú dobu 15 rokov:
pri dožití 10. výročia zmluvy – 30 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 15. výročia zmluvy (konca trvania poistenia) – 70 % z dojednanej poistnej sumy spolu s podielom na zisku z poistenia.

b/ pre poistnú dobu 20 rokov:
pri dožití 10. výročia zmluvy – 30 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 15. výročia zmluvy – 30 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 20. výročia zmluvy (konca trvania poistenia) – 40 % z dojednanej poistnej sumy spolu s podielom na zisku z poistenia.

c/ pre poistnú dobu 25 rokov:
pri dožití 10. výročia zmluvy – 20 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 15. výročia zmluvy – 20 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 20. výročia zmluvy – 30 % z dojednanej poistnej sumy,
pri dožití 25. výročia zmluvy konca trvania poistenia) – 30 % z dojednanej poistnej sumy spolu s podielom na zisku z poistenia.

Ak zomrie poistený v dobe trvania poistenia, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe (osobám) dojednanú poistnú sumu zníženú o dovtedy vyplatené poistné plnenia z dôvodu dožitia sa poisteného výročí zmluvy, pri ktorých sa vyplácalo poistné plnenie, a zvýšenú o podiel na zisku z poistenia. Poistenie možno uzatvoriť vo veku od 18 do 50 rokov, max. do 65. roku. Poistenie sa dojednáva na dobu 15, 20 alebo 25 rokov. Minimálna dojednaná poistná suma je 100 000 Sk a poistné možno platiť v ročných, polročných, štvrťročných alebo mesačných splátkach. Výhody poistenia
- priebežná výplata poistnej sumy
- poistná suma Vám bude vyplatená v troch častiach, môžete skôr disponovať so svojimi peniazmi
- zabezpečenie úveru
Toto životné poistenie je možné spojiť spolu s hypotekárnym úverom HVB Banky. V tom prípade priebežné vyplácanie poistných súm slúži na splatenie časti úveru.

Možnosť pripoistenia
Zabezpečenie poisteného pri neočakávaných udalostiach možno znásobiť uzatvorením pripoistení, ktoré si môžete ľubovoľne vybrať a variabilne kombinovať. Ide o pripoistenia:
• Oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej invalidity
• Úrazové pripoistenie pre prípad smrti
• Úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov
• Úrazové pripoistenie na čas nevyhnutného liečenia
• Pripoistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici
Poistná suma 500 000 Sk bude klientovi vyplatená formou troch splátok. Pri dožití 10. výročia zmluvy 150 000 Sk, 15. výročia 150 000 Sk a zvyšok 200 000 Sk aj s podielmi na zisku z poistenia pri dožití 20. výročia zmluvy.


DÔCHODKOVÉ POISTENIE GRADUS
- poistenie pre udržanie životnej úrovne v dôchodkovom veku
Obsah a podmienky poistenia
V rámci tohto poistenia má klient možnosť dojednať si tieto druhy dôchodkov:
Základný dôchodok - má povahu starobného dôchodku, ktorý bude poistenému od dojednania začiatku výplaty dôchodku doživotne mesačne vyplácaný. Invalidný dôchodok - sa poistenému bude vyplácať počas trvania plnej invalidity, najskôr však po dvojročnej čakacej lehote. Podmienka dvoch rokov sa nevyžaduje v prípade invalidity následkom úrazu. Výplata invalidného dôchodku môže trvať najdlhšie do začiatku výplaty základného dôchodku. Pozostalostný dôchodok - vypláca sa pozostalým, t.j. oprávnenej osobe alebo osobám, v prípade smrti poisteného v dobe platenia poistenia i v dobe výplaty základného alebo invalidného dôchodku, a to po dobu 5 alebo 10 rokov, podľa dojednania v poistnej zmluve. V prípade smrti poisteného v priebehu prvých dvoch rokov poistenia sa nevyplatí pozostalostný dôchodok, ale vráti sa celé zaplatené poistné za dojednané dôchodky. Namiesto pozostalostného dôchodku možno dojednať základný dôchodok s vrátením poistného v prípade smrti poistenej osoby pred začiatkom výplaty základného dôchodku. Poistenie možno uzatvoriť od 18 do 63 rokov. Poistený má možnosť pred prvou výplatou základného dôchodku požiadať o jednorazové vyplatenie alebo požiadať o skrátenie doby výplaty dôchodku na určitý počet rokov, pričom sa adekvátne zvýši pôvodne dojednaná výška mesačného dôchodku. Výhody poistenia
- poistenie bez platenia poistného - nárok na oslobodenie od platenia poistného vzniká pri plnej invalidite poisteného, v prípade invalidity následkom choroby však najskôr po dvoch rokoch od uzatvorenia poistnej zmluvy, poisťovňa preberá na seba záväzok platiť ďalej poistné. Nároky z poistenia pritom zostávajú nezmenené. Ak je dojednaný aj invalidný dôchodok, dochádza k jeho pravidelnej mesačnej výplate.

- úrazové pripoistenie - zabezpečenie poisteného pri neočakávaných udalostiach je možné znásobiť dojednaním pripoistenia smrti úrazom, trvalých následkov úrazu, času nevyhnutného liečenia úrazu a denného odškodného za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu. Výhodná a bezpečná investícia
Dôchodkové poistenie je výhodnou a bezpečnou investíciou do budúcnosti. Svojím obsahom sa výrazne odlišuje od bežného sporenia a to najmä uvedenými výhodami. Finančné prostriedky vložené klientom do poistenia sú zhodnocované bezpečnými investičnými aktivitami poisťovne počas celej doby poistenia. Preto súčasťou výplaty dôchodku bude okrem dojednanej garantovanej čiastky aj výplata zisku z poistenia. GARANT KAPITÁL
- poistenie pre prípad dožitia s vrátením poistného v prípade smrti
Pri dožití sa konca dohodnutej poistnej doby, Vám naša poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu. V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe plnenie zodpovedajúce sume skutočne zaplateného poistného. Poistenie môžete uzatvoriť na dobu platenia poistného najmenej 10 a najviac 50 rokov alebo do veku 75 rokov, pričom najnižší vstupný vek poisteného sú 2 mesiace, poistníka 15 rokov a najvyšší vstupný vek poisteného 65 rokov. PERMANENT, KRÉDO, SPECTRUM

- životné poistenia pre prípad smrti
PERMANENT
- trvalé poistenie pre prípad smrti
Obsah poistenia
Pri dožití sa konca dohodnutej poistnej doby, t.j. veku 85 rokov, Vám naša poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu spolu s podielom na prebytku poistného (ziskom z poistenia). V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu spolu s podielmi na prebytku poistného. Poistenie môžete uzatvoriť na dobu platenia poistného 5,10,15,20 rokov alebo do veku 55,60,65 rokov. Po skončení doby platenia poistenie pokračuje ďalej bez platenia poistného až do zániku poistenia. Výhody poistenia
• finančné zabezpečenie pozostalých v prípade smrti poisteného aj v neskoršom veku,
• platenie poistného iba počas produktívneho veku, pričom poistenie pokračuje až do 85.roku veku,
• oslobodenie od platenia poistného pri plnej invalidite poisteného, pričom nároky z poistenia zostávajú nezmenené,
• zhodnocovanie vložených finančných prostriedkov. KRÉDO
- dočasné poistenie pre prípad smrti
Obsah poistenia
V prípade Vášho predčasného úmrtia počas dohodnutej doby zabezpečíte pozostalých vyplatením poistnej sumy. Poistenie môžete dojednať na dobu 1 - 40 rokov, max. do 75. roku života poisteného.

Výhoda poistenia
- oslobodenie od platenia poistného pri plnej invalidite poisteného, pričom nároky z poistenia zostávajú nezmenené.

SPECTRUM
- dočasné poistenie pre prípad smrti s vrátením zaplateného poistného pri dožití konca poistenia
Obsah poistenia
Pri dožití sa konca dohodnutej poistnej doby, Vám naša poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu. V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu. Poistenie môžete uzatvoriť na dobu platenia poistného najmenej 10 rokov a najviac 40 rokov alebo max. do veku 75 rokov. Výhoda poistenia
- oslobodenie od platenia poistného pri plnej invalidite poisteného, pričom nároky z poistenia zostávajú nezmenené. POISTENIE PRE PODNIKATEĽOV
MANAGER KAPITÁL
- životné poistenie určené pre podnikateľov
Obsah a podmienky poistenia
Pri dožití dohodnutej poistnej doby Vám vyplatí naša poisťovňa dohodnutú poistnú sumu pre prípad dožitia spolu s podielom na prebytku poistného (zisk z poistenia). Poistná suma pre prípad úmrtia je dvojnásobkom poistnej sumy pre prípad dožitia. V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa buď dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy pre prípad dožitia spolu s podielmi na prebytku poistného určenej osobe, alebo vyplatí iba polovicu a poistenie pokračuje bez platenia až do uplynutia dojednanej doby poistenia , kedy bude vyplatená druhá polovica so ziskom z poistenia. Oprávnenú osobu na plnenie môžete určiť pri uzatváraní poistenia a v dobe jeho platnosti meniť. Určenie poistnej sumy pre prípad dožitia sa odvíja od Vašich potrieb v budúcnosti. Môžete sa rozhodnúť, akú finančnú čiastku budete z Vášho ročného príjmu platiť počas doby poistenia za účelom zabezpečenia Vašej rodiny. Poistenie možno uzatvoriť vo veku od 18 do 55 rokov, max. do 75. roku života poisteného, na dobu 10 až 20 rokov - podľa Vášho výberu.

Výhody poistenia
• nárok na oslobodenie od platenia poistného vzniká pri plnej invalidite poisteného a poisťovňa preberá na seba záväzok platiť ďalej poistné
• nároky z poistenia pritom zostávajú nezmenené tak, ako keby si poistený platil poistné naďalej sám. • platenie poistného v ročných splátkach
• zabezpečenie poisteného pri neočakávaných udalostiach možno znásobiť úrazovým pripoistením:
• smrti úrazom na 100 000 alebo 200 000 Sk,
• trvalých následkov úrazu na 200 000 alebo 400 000 Sk, a aj pripoistením denného odškodného za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu. Výhodná a bezpečná investícia
MANAGER KAPITÁL je výhodnou a bezpečnou investíciou do budúcnosti. Svojím obsahom sa výrazne odlišuje od bežného sporenia a to najmä uvedenými výhodami. Finančné prostriedky vložené klientom do poistenia sú zhodnocované bezpečnými investičnými aktivitami poisťovne počas celej doby poistenia.

Preto súčasťou výplaty pri dožití dohodnutej doby poistenia alebo pri úmrtí bude okrem dojednanej garantovanej čiastky navyše aj výplata zisku z poistenia. POISTENIE PRE DETI A MLÁDEŽ

VENOVÉ POISTENIE
- životné poistenie pre deti a mládež: zabezpečenie financií k štartu do života
Obsah a podmienky poistenia
Prostredníctvom poistného programu sa už od narodenia dieťaťa utvára kapitál, ktorý bude významným finančným príspevkom do začínajúceho sa manželstva, alebo mu pomôže pri osamostatnení sa. Navyše Vašim deťom poskytujeme kompletnú poistnú ochranu. Poistenie v prospech dieťaťa môže uzavrieť rodič alebo iná osoba vo veku od 18 do 60 rokov. Vstupný vek poisteného dieťaťa je od 0 do 15 rokov. Platenie poistného do 18. roku dieťaťa možno dohodnúť v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach alebo jednorazovo za celú dobu poistenia. Výplata poistnej sumy sa uskutoční v deň sobáša dieťaťa alebo po dovŕšení 25-tich rokov dieťaťa. Výhody poistenia
Oslobodenie od platenia poistného:
• pri predčasnom úmrtí alebo invalidite rodiča, resp. inej osoby, ktorá poistenie uzatvorila, preberá na seba záväzok platiť poistné poisťovňa, pričom v prípade sobáša alebo pri dovŕšení 25. roku dieťaťa poisťovňa v plnej výške vyplatí dohodnutú poistnú sumu zhodnotenú o podiel na zisku z poistenia. Úrazové pripoistenie dieťaťa:
• zabezpečenie dieťaťa pri neočakávaných udalostiach možno rozšíriť dohodnutím pripoistení do jeho 18. roku:
• trvalé následky úrazu,
• čas nevyhnutného liečenia úrazu,
• invalidita následkom úrazu. ŠTIPENDIJNÉ POISTENIE
- zabezpečenie finančných prostriedkov pre stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium
Obsah a podmienky poistenia
Prostredníctvom tohto poisťovacieho programu sa už od útleho veku dieťaťa vytvára kapitál potrebný na výplatu štipendia počas jeho štúdia. Výplatu štipendia možno dojednať na obdobie stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia. Poistenie v prospech dieťaťa môže uzavrieť rodič alebo iná osoba vo veku od 18 do 60 rokov. Ak rodič uzatvorí poistenie pre stredoškolské štúdium, platí poistné do 14 rokov veku dieťaťa. Po dosiahnutí tohto veku bude mesačne poistené dieťa dostávať finančnú čiastku - štipendium - počas štyroch rokov, ktorú bude môcť použiť na pokrytie študijných výdavkov. Ak sa rodič rozhodne pre poistenie s výplatou štipendia počas vysokoškolského štúdia dieťaťa, platí poistné do 18 rokov veku dieťaťa a poisťovňa následne počas piatich rokov vypláca mesačné štipendium. Výplata štipendia počas dojednanej doby nie je podmienená štúdiom dieťaťa.

Aj keď dieťa neštuduje alebo štúdium predčasne ukončí, je možnosť i naďalej pokračovať v poistení a dostávať rentu. Ďalšou možnosťou je predčasné ukončenie poistenia s jednorazovou výplatou hodnoty poistky. Ak rodič vo finančných otázkach dôveruje svojmu synovi alebo dcére, môže rozhodnúť o priamej výplate štipendia dieťaťu po dovŕšení jeho 18 rokov. Výhody poistenia
• odklad výplaty štipendia - ak sa dieťa na školu nedostane, výplatu štipendia je možné odložiť do prijatia na školu, a to až o 5 rokov, pričom sa jeho výška primerane zvýši. Odkladom výplaty je takisto možné presunúť výplatu štipendia pôvodne dojednaného pre stredoškolské štúdium na obdobie vysokoškolského. • úrazové pripoistenie dieťaťa - zabezpečenie dieťaťa pri neočakávaných udalostiach je možné rozšíriť dojednaním pripoistenia úrazu a invalidity. Pripoistenie sa vzťahuje na dobu platenia poistného, dobu odkladu aj dobu výplaty štipendia. • oslobodenie od platenia poistného a dvojnásobné štipendium - pri predčasnom úmrtí alebo invalidite poisteného rodiča preberá na seba záväzok platiť poistné poisťovňa. Naviac, v prípade úmrtia rodiča, bude dieťa dostávať štipendium v dvojnásobnej výške. Výhodná a bezpečná investícia
Štipendijné poistenie je výhodnou a bezpečnou investíciou do budúcnosti. Svojím obsahom sa výrazne odlišuje od bežného sporenia. Jeho výhody sú najmä v ochrane rodiča a dieťaťa proti rizikám, ktoré môžu ohroziť zabezpečenie jeho vzdelania. Finančné prostriedky vložené klientom do poistenia sú zhodnocované bezpečnými investičnými aktivitami poisťovne počas celej doby poistenia. Preto súčasťou výplaty štipendia bude okrem dojednanej garantovanej čiastky navyše aj výplata zisku z poistenia. POISTENIE PRE MLADÝCH A ZAČÍNAJÚCE RODINY
ĽAHKÁ BUDÚCNOSŤ
- poistenie jednej osoby pre prípad smrti alebo dožitia so zníženým poistným počas prvých piatich rokov s prémiami. Obsah a podmienky poistenia:
Poistenie jednej osoby pre prípad smrti alebo dožitia s polovičným poistným počas prvých piatich rokov s prémiami. Pri dožití konca poistenia Vám poisťovňa na základe Vášho rozhodnutia vyplatí dohodnutú poistnú sumu, alebo Vám začne vyplácať mesačný dôchodok. V prípade Vášho predčasného úmrtia vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu spolu s podielmi na zisku z poistenia oprávnenej osobe, ktorú môžete určiť pri uzatváraní poistenia. Poistenie možno uzatvoriť vo veku od 15 do 35 rokov a môže byť dohodnuté do určitého veku (50, 55, 60 a 65 rokov) alebo na dobu určitého počtu rokov (10, 15, 20 a 25 rokov).

Výhody poistenia:
• počas prvých piatich rokov platíte polovičné poistné, pričom ručenie poisťovne je v plnej výške,
• v prípade plnej invalidity poisťovňa preberá na seba záväzok ďalej platiť poistné, pričom nároky z poistenia zostávajú nezmenené,
• prémia PLUS - úrazové poistenie detí počas trvania poistenia do ich 19. roku,
• prémia TOP - finančná podpora vo výške 10 000 Sk pri narodení každého dieťaťa, ak má takéto poistenie uzatvorené aj druhý z rodičov,
• podľa Vášho rozhodnutia sa poistná suma, TOP prémia a prémia PLUS od 6. roku poistenia dynamizuje./Dynamizácia - každoročná úprava výšky poistného o infláciu, ktorá sa premietne aj do výšky poistného plnenia/

ŠŤASTNÁ RODINA
- poistenie dvoch osôb pre prípad smrti alebo dožitia s polovičným poistným počas prvých piatich rokov s prémiami.
Obsah a podmienky poistenia
Pri dožití konca dohodnutej poistnej doby vyplatí naša poisťovňa obom partnerom dohodnuté poistné sumy, ktoré môžu byť v rôznej výške, obohatené o podiel na prebytku poistného (zisk z poistenia). V prípade smrti jedného, prípadne oboch partnerov vyplatí poisťovňa dohodnutú poistnú sumu spolu s podielmi na prebytku poistného oprávnenej osobe. Na základe Vášho rozhodnutia sa poistná suma pre prípad dožitia môže zmeniť na výplatu mesačného dôchodku. Každý z partnerov sa môže rozhodnúť pre iný spôsob plnenia. Poistenie možno uzatvoriť vo veku od 15 do 35 rokov a môže byť dojednané na dobu určitého počtu rokov (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 a 45 rokov). Podľa Vášho rozhodnutia sa poistná suma, TOP prémia a prémia PLUS od 6. roku poistenia dynamizuje. /Dynamizácia - každoročná úprava výšky poistného o infláciu, ktorá sa premietne aj do výšky poistného plnenia/

Výhody poistenia
• poistenie zadarmo: počas prvých piatich rokov platíte polovičné poistné, pričom ručenie poisťovne je v plnej výške,
• v prípade plnej invalidity jedného z partnerov poisťovňa preberá na seba záväzok ďalej platiť poistné prislúchajúce jeho podielu, resp. pri plnej invalidite oboch partnerov oslobodenie od platenia je z celej výšky poistného, pričom nároky z poistenia zostávajú nezmenené,
• prémia PLUS: úrazové poistenie detí počas trvania poistenia do ich 19. roku veku na dvojnásobok základných poistných súm,
• prémia TOP: finančná podpora vo výške 10.000,- Sk pri narodení každého dieťaťa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk