Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Memorandum porozumenia

M E M O R A N D U M P O R O Z U M E N I A
medzi vládami
Českej republiky
Maďarskej republiky
Slovenskej republiky
Republiky Slovinsko
(ďalej vlády)
a
Programom OSN pre kontrolu drog
(ďalej UNDCP)

PREAMBULA
l. Súčasné rýchle a podstatné zmeny v spoločnosti a ekonomike krajín strednej Európy boli sprevádzané závažným nárastom zneužívania drog a nezákonného obchodovania s drogami, výroby a kultivácie omamných drog a psychotropných látok a zneužívania prekurzorov a základných chemických látok.

I.
ZÁVAZKY VLÁD
2. Vlády, majúc na zreteli vplyv zneužívania a nezákonného obchodu s drogami na zdravie, sociálne blaho a bezpečnosť obyvateľstva subregiónu musia reagovať zvýšeným úsilím. Vlády opätovne potvrdzujú svoj záväzok podniknúť ďalšie účinné opatrenia vrátane krokov na miestnej úrovni, aby sa na území ich štátov predchádzalo zneužívaniu drog a bojovalo proti nezákonnému obchodovaniu s drogami a s nimi spojenou trestnou činnosťou.

3. Vlády uznávajú, že vypracovanie ucelenej, vyváženej a dobre koordinovanej politiky, stratégie a plánov je základom úsilia na dosiahnutie úspechu na úrovni štátu. Preto zamýšľajú vypracovať politiku, stratégiu a plány v tých oblastiach boja proti drogám, ktoré nie sú podchytené, zdokonaliť tie , ktoré už existujú a poskytnúť primerané finančné a ľudské zdroje na ich realizáciu. Na splnenie týchto úloh chcú vlády konzultovať a hľadať pomoc u UNDCP.

4. Existencia nadrezortného /medziministerského/ koordinačného orgánu pre plánovanie a koordináciu úsilia v boji proti drogám je základom účinnej realizácie protidrogovej politiky na úrovni štátu, ako to bolo odporúčané v „Celostnom multidisciplinárnom náčrte budúcich aktivít v kontrole zneužívania drog“. Vlády si uvedomujú, že zriadeniu alebo posilneniu takéhoto orgánu v každej krajine treba venovať prioritnú pozornosť.

5. Uznávajúc dôležitosť medzinárodnej kooperácie v boji proti drogám, vlády už aktívne spolupracujú na medzinárodnej úrovni, medzi iným v rámci Komisie OSN pre narkotiká a Rady Európy. Berlínska deklarácia o zvýšenej spolupráci v boji s drogovou zločinnosťou a organizovaným zločinom v Európe z roku l994 je ďalšou demonštráciou záväzku zvýšenej spolupráce.

II.
SUBREGIONÁLNY PLÁN AKCIÍ

6. Vlády sú presdvedčené, že spolupráca na subregionálnej úrovni môže v ich krajinách mať podstatný a účinný vplyv na zneužívanie drog a nezákonné obchodovanie s drogami.

Vlády uznávajú významnú úlohu, ktorú pri posilňovaní a podpore takejto spolupráce môže zohrať UNDCP a iné medzinárodné organizácie. UNDCP zo svojej strany pociťuje povinnosť v tomto ohľade pomáhať vládam.
7. Na rozvoj špecifických subregionálnych programov, projektov alebo aktivít, ktoré by vlády mali podniknúť spoločne boli identifikované nasledovné oblasti priorít:
I. Analýza ekonomických a sociálnych následkov zneužívania drog a vyhodnotenie vplyvu protidrogovej politiky.
II. Školenie zodpovedných pracovníkov v štátnej správe a vykonávateľov protidrogovej politiky.
III. Výmena informácií medzi národnými orgánmi pre koordináciu boja proti drogám vrátane informácií o legislatíve.
IV. Podpora národných jednotiek drogového spravodajstva. V. Medzirezortná spolupráca proti nezákonnému obchodovaniu s drogami.
VI. Vypracovanie subregionálneho programu k špecifickým otázkam, ktoré sa vzťahujú k technikám kontrolovaných zásielok, kontrole prekurzorov a výmene informácií pri utajovaných operáciách.
VII.Školenie personálu pre liečbu a rehabilitáciu drogových závislostí v existujúcich programoch ako aj podpora nových programov.
VIII. Štandardizácia základných indikátorov a školenie v metodike zberu údajov a výskume zneužívnia drog.
IX.Vypracovanie zložiek protidrogového preventívneho vzdelávania pre učebné programy škôl a výmena skúseností.
X. Nová definícia liečebných a rehabilitačných služieb, prijatie nových prístupov, ktoré lepšie zodpovedajú potrebám drogovo závislých .
III.
PRÍSPEVOK ZÚČASTNENÝCH STRÁN

8. Vlády vyjadrujú svoju ochotu poskytnuť politickú, finančnú a technickú podporu pre spoločné programy, projekty a aktivity na báze podieľania sa na nákladoch v objemoch, ktoré zohľadnujú možnosti a záujmy štátu. UNDCP potvrdzuje svoju pripravenosť zvážiť primeranú podporu takýchto iniciatív prostredníctvom vypracovania projektov technickej spolupráce.
IV.
ORGANIZAČNÉ ZÁLEŽITOSTI
9. Realizácia subregionálnych programov, projektov a iných aktivít pripravených podľa tohto Memoranda má podliehať schváleniu vlád, ktoré sa podieľajú na príslušnom programe, projekte, alebo aktivite.
lO. S cieľom pravidelného zhodnotenia realizácie subregionálnej spolupráce podľa tohto Memoranda, vlády súhlasia, že v spolupráci s UNDCP sa na rotačnej báze budú usporadúvať ročné stretnutia. Vlády a UNDCP sa môžu dohodnúť o inom usporiadaní ročných stretnutí. Na stretnutí sa urobí prehľad výsledkov úsila o spoluprácu, určia a podporia sa nové aktivity. Na týchto stretnutiach sa budú zúčastňovať vykonávatelia protidrogovej politiky poverení vládami a UNDCP.
11.

Ak si to vyžiadajú okolnosti a vlády s UNDCP sa na tom dohodnú, môžu sa k účasti na ročných stretnutiach pozvať aj zástupcovia iných krajín a medzinárodných organizácií.
V.
ZMENY V MEMORANDE
l2. So vzájomným súhlasom všetkých vlád a UNDCP sa môže toto Memorandum porozumenia rozšíriť tak, že bude zahŕňať aj iné typy opatrení pri spolupráci v oblasti kontroly drog. Vlády ďalších krajín môžu byť pozvané, aby sa pripojili k tomuto Memorandu porozumenia vtedy, ak po vzájomných konzultáciách signatárov Memoranda porozumenia a UNDCP dôjde k dohode. Každá takáto zmena sa odrazí vo vzájomne odsúhlasenej písomnej úprave tohto Memoranda porozumenia.

VI.
PODMIENKY ODSTÚPENIA
l3. Každá strana môže od Memoranda porozumenia odstúpiť tým, že o tejto skutočnosti bude šesť mesiacov vopred-písomne informovať všetky ostatné strany.
l4. Na potvrdenie uvedeného vlády a UNDCP podpisujú toto Memorandum v šiestich kópiách.

Za vládu Českej republiky
------------------------------ Dátum:-----------------------
Za vládu Maďarskej republiky
------------------------------- Dátum:-----------------------
Za vládu Poľskej republiky
------------------------------- Dátum:------------------------
Za vládu Slovenskej republiky
------------------------------ Dátum:------------------------
Za vládu Republiky Slovinsko
----------------------------- Dátum:------------------------
Za Program OSN pre kontrolu drog
----------------------------- Dátum:-------------------------.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk