Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náuka o spoločnosti

Sociol-v.o spol,o soc správ,vzťahoch,štrukt,Význam-oboh.poznan,vedom, odhal.nespráv.náz., rieši spol.probl,Hľadis:Demografické-soc.vych zo skúm. konkrét.popul,štátu,Psychologic-rešpekt.dôlež.jednotliv.tvor.spol,Kolektívne- ľudia probl.riešia v skup,kolekt.,Štrukturálne-spol.sa skúm.ako zlož.vnút. člen.celok,Kultúrne-každá spol má vlast.kultúru,Dynamické-spol sa štud ako neust.sa meniaci syst,Úrov.skúm-Mikrosociolog-skúm.jednotl,mal.soc.skup., skúm je ohranič,Makrosociológ-nadindividuál.spol.javy-veľ.soc.skup,1.Čo drží spol.pohrom?,Teór. soc. konsenzu-vzáj soc.odkazan.ľudí,musia spoluprac, Teo.soc.konfliktu-proti seb stoj.soc. skup.boj o nadvl.v spol., 2.Aky je vzťah medzi spol a jednotl.?-spol.a jej vnút uspor.ovpliv jednotl,konanie jednotl. tvorí skup,Soc.výskum z:Vymedz.výskum.probl,Štúdiom lit,Formulov. výsk. téz,Voľba met.výskumu,

Zber empirických údajov,Analyza zozb.údaj,Formul. záverov, metódy: Štatistická,Experiment,Historic,Typologic,Monografic,Pom.vedy: Všeob.soc.psych,Filozof, Ekonóm,Politol, Hist,A.Compte-otec.soc,nos-ved.zákl,fakty,odmiet. nábož.a filoz.špek.o spol,soc delí:1.Soc.statika-teo. poriadku,stability spol,spoloč ako rodina,vláda-udrž.por.v spol, 2.Soc.dynam-teo.nevyhnut,neustáleho vyvinu ľud,od fakt:primárne-intelekt.vývin spol, sekund. -rasa,podneb,prŕast,Ľuds.prec.3etap:teologic-starov,metafyzic-1300-1800rozkl.st.spol.a vznik new,pozitív-1900-rozvoj vedy,priem.K.Marx-predst.robot.hn,zástanca revol.zmien,zákl.živ.-mater.výr,tried.boj:Ekonomic, Politic,Ideologic,vrchol hist.vývoja-komunistic.SEF, E.Durk heim- franc,soc-vlast.predmet aj met.skúm,soc-skúm.soc.realitu,cieľ soc.nie len opis ale hľad. súvisl,vzťah,M.Weber-soc.opiera o humanit.v.,s.-veda o soc.konaní jednotl, konanie ľudí,kt. má pre nich subjekt.význam,Súčast-Naturalistic.sm,Evoluc ionistic,Spol.-zlož.syst,tvoria ĺudia, inštit,.

Zdroje:
poznámky GMN -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk