Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európska únia

21. Štáty Európskej únie – stav k 22. máju 2004

História:
- Máj 1950: Robert Schuman (francúzsky minister zahraničných vecí) oznámil plán vytvorenia Európskeho spoločenstva pre uhlie a železo (EKGS), čo viedlo k podpísaniu zmluvy v Paríži. Tento plán staval na myšlienke Jeana Monneta vybudovať jednotnú Európu krok za krokom. Cieľom bolo zaistiť mier, prosperitu a novú budúcnosť pre Európu.. Základ položilo 6 štátov: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. EGKS malo volený parlament, ktorý zasadal prvýkrát v septembri 1952 v Štrasburgu.
- Marec 1957: Členovia EKGS sa podpísali v Ríme zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Európskeho atómového spoločenstva (Euratom). O desať rokov neskôr sa inštitúcie z troch európskych spoločenstiev spojili a odvtedy fungujú ako Európska komisia, Rada Európy a Európsky parlament.
- Január 1973: EHS sa rozšírilo o Dánsko, Írsko a Veľkú Britániu.
- Január 1979: Grécko sa stalo 10. členom EHS.
- Január 1986: Do EHS vstúpili Španielsko a Portugalsko.
- Jún 1990: Ministri zahr. vecí Fr, Nem, a Beneluxu podpísali dohodu v Schengene o odstránení colných a pasových kontrol na vzájomných hraniciach a o voľnom pohybe občanov týchto štátov v ich území. Postupne bola dohoda ratifikovaná v ostatných členských krajinách

- Február 1992: Podpísanie Zmluvy o vytvorení Európskej únii. V novembri 1993 vstúpilo do platnosti, odvtedy už iba EÚ. - Január 1994: Do EÚ vstupujú Fínsko, Rakúsko a Švédsko.
- Marec 1995: Do platnosti vstupuje dohoda zo Schengenu. - 2000: Zmluva z Nice predstavovala nové štádium v príprave na rozšírenie EÚ o nových 10 členov k vtedajším 15. Zmenila spôsob fungovania inštitúcii, aby nevznikol kolaps. Napr. sa zaviedlo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou namiesto jednohlasného súhlasu. - 1. máj 2004: Do EÚ vstúpili: Cyprus (grécka časť), Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. - 2007: Do EÚ plánujú vstúpiť Rumunsko a Bulharsko.
- V súčasnosti sa vedú diskusie o začatí rozhovorov o vstupe s Tureckom a možno aj s Chorvátskom. Členmi Európskej únie niesu Švajčiarsko, Nórsko a Island!!! Švajčiarsko a Nórsko sa tomu bránia, lebo by sa stali čistými prispievateľmi do rozpočtu Európskej únie. Čistý prispievateľ je napr. Nemecko. V súčasnosti znamená EÚ hlavne voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu (tzv. hlavné štyri slobody).
EÚ sa teda skladá z: Írska, Veľkej Británie, Švédska, Dánska, Fínska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Českej republiky Slovenska, Maďarska, Slovinska, Grécka, Cypru, Malty, Talianska, Portugalska, Španielska, Francúzska, Belgicka, Holandska, Luxemburska, Nemecka a Rakúska. Boli problémy s ruskou časťou - Kaliningradu, ktorá sa tak ocitla v zovretí EÚ. EÚ totiž zaviedla vízový styk s Ruskom. Inštitúcie a pojmy:
Euro – je jednotnou menou členských krajín, ktoré sa podieľajú na Hospodárskej a menovej únii (EMU). Používa sa od 1. januára 2002, keď nové bankovky a mince nahradili národné meny v dvanástich z pätnástich členským krajín únie ( Belgicko, Grécko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko a Španielsko). Pred vstupom do eurozóny je nutné, aby vstupujúca krajina udržiavala určitú dobu schodok verejných financií pod 3,5% a 2 roky zachovávala nehybný kurz domácej meny a eura. Slovensko vstúpi do eurozóny po roku 2008.

Schengenská dohoda – je dohoda o úplnom odstránení hraničných kontrol na vnútorných hraniciach medzi členskými krajinami a o posilnení ochrany vonkajších hraníc. Slovenská republika sa stane súčasťou schengenskej zóny v roku 2006. Východná hranica s Ukrajinou, ktorá meria približne 90km, bude vonkajšou schengenskou hranicou.

Európsky parlament – volený v priamymi voľbami v krajinách EÚ. V jeho zodpovednosti je legislatíva, schválenie rozpočtu a kontrolné funkcie. Najviac poslancov má Nemecko (99), najmenej Malta (5). Slovensko má 14 hlasov, Česko a Maďarsko 24, Poľsko 54. Rada európskej únie – skladá sa z 25 členov. Je hlavný rozhodovací orgán Únie. Spoločne s E. parlamentom je zákonodarným a rozpočtovým orgánom. Pripravuje podklady na rokovania v parlamente. Predsedníctvo rady je rotujúce každého pol roka iná krajina. Prvý polrok 2004 je predsedajúcou krajinou Írsko, vystrieda ho Holandsko a potom Luxembursko...
Európska komisia - je podriadená parlamentu,. Komisia navrhuje právne normy, zodpovedá za ich dodržiavanie a robí výkonnú politiku EÚ. Každá krajina má minimálne jedného komisára, každý má presne vymedzené oblasti. Európsky súdny dvor – spolu so súdom prvej inštancie zabezpečuje dodržiavanie práva v spoločnom integračnom procese.
Európska investičná banka – zodpovedá za vyvážený rozvoj bankovej a finančnej sféry únie. EIB spravuje ročný objem kreditov vo výške 20 miliárd euro, čím sa stala najväčšou finančnou inštitúciou sveta.
A iné....

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk