referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Služby pasových a colných orgánov
Dátum pridania: 28.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kuki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 594
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Občan SR má právo slobodne vycestovať do zahraničia a právo na slobodný návrat späť. Vycestovanie však vyžaduje platný cestovný doklad. Na prekročenie je možné použiť len hraničné prechody určené pre medzinárodný cestovný styk, ak medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, neustanovuje inak. Kontrolu cestovných dokladov vykonávajú na hraničných priechodoch, vrátane medzinárodných letísk, príslušníci pasovej kontroly. Následne sa uskutočňuje colná kontrola, zameraná na vývoz a dovoz neobchodného tovaru, ktorú vykonávajú pracovníci colnej správy.

Cestovné doklady v zahraničnom cestovnom ruchu
Ich vydávanie upravuje zákon o cestných dokladoch a cestovní do zahraničia. Špecifikuje druhy cestovných dokladov, ktoré je možno na vycestovanie použiť, podmienky ich vydávania, neplatnosti, ako aj skutkové podstaty priestupkov proti zákonu. Do krajín s vízovou povinnosťou je potrebné aj platné vízum. Niektoré krajiny vyžadujú aj ďalšie osobitné doklady.
Druhy slovenských CD
CD je verejná listina určená na preukázanie totožnosti jej držiteľa, obsahuje základné identifikačné údaje, údaje o územne a časovej platnosti dokladu, údaje o príbuzných alebo známych, prípadne ďalšie údaje stanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná. Vyhotovuje sa v slovenskom jazyku a zvyčajne v dvoch cudzích jazykoch.
Cestovnými dokladmi občanov SR sú:
-cestovný pas (bez ohľadu na charakter cesty)
-diplomatický pas (sféra MZV SR)
-služobný pas (sféra MZV SR)
-cestovný preukaz (jednorázový účelovo vydaný doklad)
-iný CD, vydaný na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej SR

Vydávanie CD
Vydáva sa na základe písomnej žiadosti, podanej na úradnom tlačive kompetentnému orgánu. Žiadosť musí obsahovať pravdivé informácie, treba priložiť fotografie. Predkladá sa aj v prípadoch predĺženia doby platnosti alebo pri zmenách údajov v CD. Držiteľ je povinný chrániť tento doklad pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím. Stratu je povinný okamžite ohlásiť orgánu, ktorý CD vydal
Neplatnosť cestovných dokladov
CD je neplatný, ak uplynula jeho doba splatnosti, bol poškodený, obsahuje nesprávne údaje, alebo fotografia držiteľa neodpovedá skutočnosti, alebo keď držiteľ zomrel. Neplatný CD, ako aj doklad zaplnený záznamami, je držiteľ povinný odovzdať orgánu, ktorý ho vydal.

Vízum
Na návštevu cudzieho štátu je okrem platného CD potrebné aj vízum. Vízum je povolenie cudzieho štátu vstúpiť, precestovať alebo pobývať na jeho území. Víza do krajín s vízovou povinnosťou vydávajú zastupiteľské úrady týchto krajín na území SR na základe dvojstranných dohôd medzi SR a príslušným štátom. Niektoré krajiny vydávajú víza žiadateľom bezprostredne pred vstupom do krajiny na hraničnom priechode, vrátane letísk. Vízum sa vydáva na základe žiadostí a uvádza sa do cestovného pasu. Vízové predpisy jednotlivých štátov sú rozdielne, hlavne z hľadiska lehoty na udelenie víza, počtu formulárov žiadostí, výšky poplatkov za udelenie, ..
Víza sa diferencujú na vstupné a tranzitné. Vstupné oprávňuje žiadateľa vstúpiť na územie štátu a pobývať v ňom určený počet dní v rámci platnosti víza. Tranzitné oprávňuje cestujúceho v dobe platnosti cestovať územím štátu za účelom dosiahnutia cieľa cesty v inom štáte.
Vízum pre účastníkov organizovaného CR a sprievodcov zabezpečujú obyčajne CK

Pobyt cudzincov na území SR

Podmienky pre vstup a pobyt cudzincov na území SR a pre ich vycestovanie z nášho územia upravuje zákon o pobyte cudzincov na území SR. Cudzincom sa rozumie každý, kto nie je občanom SR. Na našom území sa cudzincovi povoľuje krátkodobý, dlhodobý a trvalý pobyt.

Colný dohľad v zahraničnom CR a jeho vykonávanie
Ochrana národnej ekonomiky vyžaduje aj v súčasnosti existenciu colnej politiky, ktorou sa rozumie súhrn zásad a opatrení používaných štátom na zabezpečenie jeho záujmov v hospodárskych vzťahoch s ostatnými štátmi. Ide o zásady a opatrenie týkajúce sa ciel a colného konania, umožnenie alebo obmedzenie dovozu, vývozu a tranzitu tovaru cez územie štátu v hospodárskych, bezpečnostných, zdravotných, prípadne iných dôvodov. Hlavné smery a opatrenia colnej politiky stanovuje colný zákon, na ktorý nadväzujú ostatné colné predpisy. Pôsobnosť vo veciach colníctva, colnej politiky a colných taríf vykonáva MF SR, bezprostredný výkon orgány colnej správy.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.