Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodárstvo na Slovensku

Pomoc – nepomoc a pomery.
V týchto dňoch sa dostávajú k viacerým klientom spoločnosti B.M.G. Invest a Horizont Slovakia mandátne zmluvy vypracované spoločnosťou Pharma Services, s. r. o., Bratislava. Dnes uverejňujeme redakčné zhrnutie poznatkov o pomoci tejto a ďalšej spriaznenej spoločnosti – All Finance Services, a. s., Bratislava- pre tieto subjekty, ktoré poskytli finančné prostriedky uvedeným obchodným spoločnostiam.
Finance Services, a. s., poskytuje pomoc poškodeným klientom B.M.G. Invest, s. r. o. a Horizont, a. s., prostredníctvom dcérskej spoločnosti Pharma Services, s. r. o., na základe mandátnej zmluvy a plnej moci. Podľa tejto zmluvy je Pharma Services, s. r. o., oprávnená postúpiť pohľadávku na tretiu osobu, čím poškodená osoba(občan, organizácia) už nemá možnosť dosahu na túto pohľadávku. Ďalej poukazujú na to, že občan sa vzdáva práva odvolať splnomocnenie pre Pharma Services, s. r. o., po obdobie 3 rokov odo dňa jej udelenia.

Poukazuje sa na § 33b ods. 3 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa zmocniteľ nemôže vzdať práva plnú moc kedykoľvek odvolať, a preto mandátna zmluva je minimálne v tejto časti neplatná. V článku sa poukazuje aj na čl. VI ods. 4 mandátnej zmluvy, podľa ktorého ak dôjde ku skončeniu zmluvy, má Pharma Services, s. r. o., nárok na pomernú časť odmeny, a to v primeranej lehote po skončení platnosti zmluvy. Primeranosť lehoty v zmluve nie je definovaná a rovnako nie je určený spôsob preukázania a výpočtu odmeny, čo určite nie je korektné voči občanovi.
Pharma Services už niektorým občanom zaslala oznámenie, že bola oslovená určitými dlžníkmi, ktorý chcú odkúpiť ich pohľadávku voči B.M.G. Invest s. r. o. alebo Horizont Slovakia, a. s. Podmienky na postúpenie sú v rozpätí 10-15 % zvyšku pohľadávky občana s výhodným termínom splatnosti. Pharma Services. s. r. o., túto možnosť klientom odporúča, pretože odhadovaný výťažok z predaja prípadnej konkurznej podstaty pravdepodobne nedosiahne ani takúto hodnotu. Svojich klientov žiada, aby potvrdili záujem o postúpenie pohľadávky a potvrdenie zaslali na adresu All Finance Services, a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava. Z potvrdenia o súhlase s postúpením pohľadávky vyplýva, že je predtlačená suma na odpredanie pohľadávky minimálne za 10 % jej hodnoty.

K tomu poznamenávame, že firma pod rúškom pomoci postihnutím občanom sa týchto opätovne snaží poškodiť. Dlžníci, ktorí majú vrátiť peniaze Horizontu Slovakia, a. s., alebo B.M.G. Invest sa snažia odkúpiť pohľadávky od postihnutých občanov v hodnote 10 % ich hodnoty, ale voči Horizontu Slovakia, a. s. prípadne B.M.G. Invest si započítajú 100 % hodnoty pohľadávky. Čo bráni dlžníkom zaplatiť najmenej 80 % hodnoty odkupovaných pohľadávok, a tým pomôcť vrátiť postihnutým občanom podstatnú časť pohľadávky a sami na tom zarobia minimálne 20 %, keď nerátame úroky? Takýto postup by bol férový pre obe strany. Dá sa predpokladať, že ak by dlžníci vrátili svoje záväzky v celej výške uvedeným nebankovým subjektom, tak by to mohlo mať pre poškodených občanov možno väčší prínos. Postup Pharma Services s. r. o., vedie svojím konaním dlžníkov k tomu, aby aj v budúcnosti konali nepoctivo v obchodných vzťahoch a nehľadali korektný obchodný vzťah.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk