Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Koncesná listina

Okresný úrad ............
živnostenské oddelenie
.........................
.........................

č.j.: Žo .............. Dňa: ........

K O N C E S N Á  L I S T I N A

Podľa zákona č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní v spojení s § 54 ods. (2) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Zákon o správnom konaní), v znení neskorších predpisov, sa udeľuje štátne povolenie pre:

Obchodné meno podnikateľa: ......................
Sídlo: ..........................................
IČO: ......................

na vykonávanie koncesovanej živnosti

POHOSTINSKÁ ČINNOSŤ

Miesto prevádzky: ...............................
Rozhodnutie vydané na dobu: neurčitú
Schválený zodpovedný zástupca pre živnosť:
Pohostinská činnosť.
(meno a priezvisko)
.............................
Rodné číslo: ...........................
Bytom: ..................................

Miesto ďalšej prevádzky: ........................
Rozhodnutie vydané na dobu: neurčitú
Schválený zodpovedný zástupca pre živnosť:
Pohostinská činnosť.
(meno a priezvisko)
.............................
Rodné číslo: ...........................
Bytom: ..................................

Miesto ďalšej prevádzky: ........................
Rozhodnutie vydané na dobu: neurčitú
Schválený zodpovedný zástupca pre živnosť:
Pohostinská činnosť.
(meno a priezvisko)
.............................
Rodné číslo: ..........................
Bytom: .................................

Strana 2

Koncesná listina je vydaná na základe žiadosti podnikateľa podanej dňa .....................tunajšiemu úradu, po preskúmaní splnenia podmienok určených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu o udelení koncesnej listiny sa možno odvolať prostredníctvom tunajšieho úradu do 15 dní od doručenia tejto listiny.


(titul, meno a priezvisko)
..........................
vedúci živnostenského oddelenia

Správny poplatok vo výške Sk 2.000,-zaplatený dňa ................... Koncesná listina zaevidovaná v živnostenskom registri pod ev. č. : ...................

V prípade nepredloženia návrhu na zápis do obchodného registra do 90 dní od doručenia tejto listiny je oprávnená osoba-podnikateľ povinný vrátiť ju tunajšiemu úradu pod hrozbou sankcie podľa § 65 ods. (5) živnostenského zákona.

Originál koncesnej listiny dostane:

Štatutárny orgán podnikateľa:
(titul, meno a priezvisko)
............................
bytom.......................

Odpis koncesnej listiny dostane:

Zodpovedný zástupca:
(titul, meno a priezvisko)
............................
bytom.......................

Zodpovedný zástupca:
(titul, meno a priezvisko)
............................
bytom.......................

Zodpovedný zástupca:
(titul, meno a priezvisko)
............................
bytom.......................

Odpis koncesnej listiny bude zaslaný:
Daňový úrad:.........................
Slovenský štatistický úrad
Okresný úrad ........................
Mestský úrad ........................

Za správnosť: (meno a priezvisko referenta)


Zdroje:
Učebnica slovenčiny pre 9. ročník základných škôl - referaty.atlas.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk