referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Trestné právo
Dátum pridania: 06.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sasanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 820
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Súhrn právnych noriem, ktoré určujú, ktoré zo spoločensky škodlivého správania a činov sú trestným činmi a určuje za ne trest.

Trestné právo: -hmotné – konkrétne stanovuje základné povinnosti občanov voči štátu a spoločnosti. Vymedzuje ktorým konaniam sa má občan vyhýbať a kt. má dodržiavať.
-procesné– upravuje činnosť orgánov činných v trestnom konaní

Predmet TP– vzťahy medzi štátom a páchateľom trest. činu ktoré sú regulované trest. právom. Trestný zákon vymedzuje trestno-právnu zodpovednosť, vymedzuje druhy sankcií a ukladá tresty a upravuje trestno-právnu zodpovednosť.

Princíp primeranosti – zásada ľudských práv a slobôd, aby nedochádzalo k porušeniu práv.

Pôsobnosť trestného Zákona – časová – podľa zákona, kt. je pre páchateľa výhodnejší v rozmedzí 2 rokov, platí len na SR.
–osobná – rovnako pre všetkých občanov SR okrem poslancov NR a sudcov.
Trestná zodpovednosť – následok trestného činu je trestná zodpovednosť, vzniká ako následok protiprávneho konania, realizuje sa vznesením obvinenia ( 14 rokov, ovládal svoje konanie).

Trestný čin je nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone,
subjekty TČ: 1,páchateľ - naplnil skutkovú podstatu činu
2,spolupáchateľ - naplnil skutkovú podstatu činu
3,účastníctvo
-organizátor -
-návodca - nenaplnili skutkovú podstatu činu
- pomocník -
-urobí/ neurobí niečo, čím umožní páchateľom naplniť skutkovú podstatu činu
Cieľom trestného práva je obrániť fyzické a právnické osoby, spoločnosti, ich práva.
Stupne porušenia zákonnosti : -priestupok – upravený zákonom o priestupkoch
– zavinené konanie ohrozujúce alebo porušujúce záujmy spoločnosti
- trestný čin
Pramene trestného práva sú ústava, trestný zákon, pokiaľ sa jedná o hmotné TP a trestný poriadok, pokiaľ sa jedná o procesne TP.

Deliktuálna zodpovednosť: hranica je 14 rokov
–súhrn podmienok , pri splnení ktorých vzniká páchateľovi TČ povinnosť strpieť sankciu. ktorú stanovuje zákon

0-15 maloletí , zodpovedá zákonný zástupca
15-18 mladiství , znížená sadzba trestu (snaha prevychovať)
18- .. plná zodpovednosť

Zavinenie má tieto formy:
- 1. úmysel – DOLUS –
priamy: predstavuje prípad, keď páchateľ trest. činu chcel ohroziť alebo porušiť záujem chránený trestným zákonom.
nepriamy: je to stav, keď páchateľ trest. činu vedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trest. zákonom a bol s tým aj uzrozumený
- 2. nedbanlivosť – CULPA -
vedomá: (vedel, že rýchlou jazdou môže ublížiť) pri nej páchateľ vedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trest. zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že k porušeniu práva nedôjde
nevedomá: páchateľ trest. činu nevedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trestným zákonom, ale v nadväznosti okolnosti ako aj pomery o tom vedieť mal a mohol.

Systém tr. práva – predstavuje trestno-právne normy upravujúce základné zásady, pravidlá a inštitúty trestnej zodpovednosti, ktoré sú utriedené v jednotlivých hlavách tr. zákona.

Funkcie: ochranná – ochrana spoločnosti pred páchateľmi
regulatívna – napomáha nám ku kvalifikovaniu skutku o aký tr. čin ide
preventívna – predchádzanie tr. činnosti
represívna – zabezpečuje účel tr. zákona a účel trestu.
Princípy: zákonnosť – žiadny tr. čin bez zákona, tr. činom je len konanie, kt. je v tr. zákone
humanizmus – spojený s právami páchateľa a ochranou jeho práv a slobôd
rovnosť ochrany – všetkým sa poskytuje rovnaká trestno-právna ochrana.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Trestné právo SOŠ 2.9671 288 slov
Trestné právo GYM 2.9632 475 slov
Trestné právo 2.9292 1985 slov
Trestné právo SOŠ 2.9581 707 slov
Trestné právo GYM 2.9049 2379 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.