referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zora
Sobota, 22. januára 2022
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dátum pridania: 14.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: becka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 169
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
Prezentácia ministerstva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo zriadené v roku 1969. Miroslav Válek sa stal prvým ministrom kultúry vo vláde Slovenskej socialistickej republiky v rámci Československej socialistickej republiky a zotrval v tejto funkcii až do roku 1988. Jeho nasledovníkmi, ktorí riadili rezort kultúry na Slovensku v ďalších rokoch boli: Pavel Koyš (1988 - 1989), Ladislav Chudík (1989-1990), Jozef Markuš (1990), Ladislav Snopko (1990 - 1992), Dušan Slobodník (1992 - 1994), Ľubo Roman (1994) , Ivan Hudec (1994 - 1998), Milan Kňažko (1998 - 2002) a Rudolf Chmel (2002 - 2005). Od 15. júna 2005 túto funkciu zastáva František Tóth. Kompetencie ministerstva sa formovali od začiatku jeho existencie, keď jeho pôsobnosť charakterizovali okrem kultúrno-osvetovej činnosti, umenia, kultúrnych pamiatok aj ochrana prírody, vydávanie neperiodickej tlače, vykonávanie autorského zákona a výroba a obchod v oblasti kultúry.

V súčasnosti je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre umenie, štátny jazyk a písomníctvo, krajinu a pamiatky, pre miestnu a osobitú kultúru vrátane cirkví, náboženských spoločností a menšinových kultúr, pre verejné informácie, na vykonávanie autorského zákona a príbuzných práv a pre výrobu a obchod v oblasti kultúry. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sídli od roku 1996 v budove bývalej Tatra banky v Bratislave, vybudovanej v rokoch 1923 až 1925 podľa projektu staviteľa a architekta Michala Milana Harminca . Palác Tatrabanky bol pôvodne určený pre polyfunkčnú prevádzku banky, obchodov a ubytovania. Od polovice 50-tych rokov však slúžil viacerým účelom. Okrem československej televízie bola budova v užívaní Povereníctva kultúry a Národnej banky Slovenska.
Štatút Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čl.1
Základné ustanovenia
Štatút Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy ministerstva, ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám. Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.

Čl. 2
Ministerstvo pôsobí na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z.). Ministerstvo je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Sídlom ministerstva je Bratislava.

Čl.3
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre umenie, štátny jazyk a písomníctvo, pre krajinu a pamiatky, pre miestnu a osobitnú kultúru, vrátane cirkví, náboženských spoločností a menšinových kultúr, pre verejné informácie, na vykonávanie autorského zákona a jemu príbuzných práv a pre výrobu a obchod v kultúre. (§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo zriaďuje rozpočtové a príspevkové organizácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak a zakladá iné právnické osoby.

Čl.4
Hlavné úlohy ministerstva
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy najmä vypracúva koncepciu štátnej kultúrnej politiky, určuje priority štátnej kultúrnej politiky, riadi výkon štátnej správy vo veciach kultúry, (§ 8 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z.z. a zákona č. 229/1997 Z.z.) vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch a štátny dohľad vo veciach kultúry, (§ 9 zákona NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky) zabezpečuje a riadi finančné hospodárenie a realizáciu rozpočtovej politiky rezortu kultúry, vypracúva návrhy koncepcie finančnej politiky v kultúre a príslušných ekonomických nástrojoch, zabezpečuje ich uplatňovanie a začleňovanie do celkovej finančnej politiky a systému ekonomických nástrojov na celoslovenskej a regionálnej úrovni, podieľa sa na odbornej príprave zamestnancov odborov kultúry krajských úradov, okresných úradov a zamestnancov regionálnych kultúrnych centier, (§ 11 zákona NR SR č. 222/1996 Z.z.) vypracúva návrhy na zaradenie kultúrnych pamiatok národného dedičstva Slovenskej republiky do svetového kultúrneho dedičstva a zabezpečuje ich ochranu, (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevode vlastníctva kultúrnych statkov. Oznámenie FMZV č. 159/1991 Zb. o uzavretí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva) vykonáva politiku zamestnanosti v rozsahu svojej pôsobnosti, (Zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona NR SR č. 70/1997 Z.z.) sprístupňuje verejnosti informácie o stave a rozvoji kultúry, o príčinách a dôsledkoch tohto stavu (§ 7 a § 13 zákona NR SR č. 261/1995 Z.z. o štátnom informačnom systéme).

Ministerstvo ďalej osobitne plní úlohy v oblasti umenia - literárneho, hudobného, výtvarného, vrátane dizajnu, divadelného, vrátane filmového, televízneho, rozhlasového (zákon Slovenskej národnej rady č.13/1949 Zb. o Slovenskej filharmónii. Zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 257/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z.z. o audiovízii) a počítačového, štátneho jazyka a národného písomníctva, (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky) národného kultúrneho dedičstva, kultúrnej krajiny a pamiatok (Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti), architektúry a urbanizmu, miestnej a osobitnej kultúry, vrátane starostlivosti Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach a zahraničných Slovákov, (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti /Osvetový zákon/ v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/196 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.) cirkví, náboženských spoločností (Zákon Slovenskej národnej rady č. 308/1991 zb. o slobode náboženskej viery, postavení cirkví a náboženských spoločností.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.) a menšinových kultúr, verejných informácií a registrácie periodickej tlače, (Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.) autorského zákona a jemu príbuzných práv, (Zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov) starostlivosti o archiváciu periodickej a neperiodickej tlače, ( Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií.) výroby a obchodu v kultúre, ( Zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.) vedy a výskumu v oblasti vymedzenej zákonom. Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 2 ustanovuje organizačný poriadok ministerstva.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.