referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Podnikanie formou s.r.o.
Dátum pridania: 31.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zizou
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 099
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 15
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 25m 0s
Pomalé čítanie: 37m 30s
 

OBSAH

1. ÚVOD ........................................................................................................... 3
2. PODNIKANIE FORMOU SPOLOČNOSTI S R. O. ................................. 6
2.1. Základná právna úprava podnikania ............................................................ 8
2.2. Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným ............................10
2.2.1.Vymedzenie pojmu spoločnosť s ručením obmedzeným ............................11
2.3. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným ...........................................11
2.4. Vklady do spoločnosti s ručením obmedzeným a ich správa ......................12
2.5. Rezervný fond ..............................................................................................13
3. ZÁVER .....................................................................................................14
4. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY .....................................................15

1. ÚVOD

Prechod česko-slovenskej ekonomiky na trhové hospodárstvo zapríčinil prestavbu právneho poriadku. Právny poriadok bol v predchádzajúcom období viazaný na administratívno-direktívny spôsob riadenia ekonomiky s dominantným postavením štátu ako vlastníka hlavných materiálnych hodnôt.

Pri prechode na trhový mechanizmus bolo nevyhnutné vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky podnikateľské subjekty.

Z veľkých štátnych podnikov, zlúčených družstiev a spoločných podnikov vznikli prevažne malé a stredné podniky. Keďže malé a stredné podnikanie je nevyhnutnou súčasťou národného hospodárstva, je potrebné, aby sa tejto kategórii venovala zvýšená pozornosť zo strany štátnych orgánov. Mala by byť zameraná na urýchlenú reštrukturalizáciu hospodárstva a vytvorenie priaznivejšieho podnikateľského prostredia. Predpokladá sa, že práve malé a stredné podniky sa budú významne podieľať na zmenách štruktúry našej ekonomiky a ich podiel na celkovom počte podnikateľských subjektov bude i naďalej narastať.

Od 1.1.1992 nadobudli účinnosť tri nové, vzájomne úzko súvisiace právne predpisy:

-Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.)
-Živnostenský zákon ( zákon č. 455/1991 Zb.)
-Občiansky zákonník (jeho novela, zákon č. 509/1991 Zb.)

Tieto zákony vytvárajú právne základy na obnovenie súkromnoprávnej regulácie v ekonomickej sfére, pričom živnostenský zákon je skôr právny predpis verejnoprávnej povahy.

Hoci sa všeobecne uznáva, že prioritu pre súkromno-právne účely má Občiansky zákonník, treba zdôrazniť, že Obchodný zákonník je jeho dôstojným partnerom, bez ktorého by nebola možná aplikácia ťažiskových súkromnoprávnych inštitútov. Veď hneď v § 1, odsek 1 Obchodného zákonníka sa hovorí: ”Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako i niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním”.

Zákon č. 513/1991 Zb vymedzuje pojem podnikanie v najširšom zmysle slova a to vymedzením pozitívnych znakov, ktoré musí vykazovať činnosť, pokladaná na účely zákona za podnikanie – viď § 2, odsek 1: “ Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne, podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku”.

Sústavnou činnosťou nemožno rozumieť len nepretržitú činnosť. Môže to byť aj činnosť vykonávaná sezónne (prevádzka cukrovaru, letného kúpaliska, lyžiarskych vlekov) alebo pri určitých príležitostiach (na trhoch, veľtrhoch, pri športových súťažiach). Hlavnou črtou sústavnosti je určitá udržiavaná profesionalita tejto činnosti, ktorá má črtu povolania a viaže sa na trvanie príslušného podnikateľského oprávnenia a udržiavanie vecných a kvalifikačných podmienok pre daný rozsah podnikania.
Podnikateľ organizuje svoju činnosť nezávisle od iných osôb, sám si zabezpečuje prostriedky na vlastnú podnikateľskú činnosť a nie je osobne podriadený obchodným partnerom.

Podnikateľ koná v právnych vzťahoch pri vykonávaní podnikateľskej činnosti pod svojím obchodným menom, ktorého náležitosti a ochranu upravuje OZ v § 8 až 12.
Podnikateľ znáša podnikateľské riziko, to znamená, že za porušenie záväzkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s podnikaním zodpovedá celým svojím majetkom. Avšak podnikateľ jednotlivec zodpovedá aj za svoje obchodné záväzky celým svojím majetkom, teda aj osobným majetkom. A toto je rozdiel oproti obchodným spoločnostiam (kam patrí aj s.r.o.) a družstvám, ktoré zodpovedajú za svoje záväzky len svojím obchodným majetkom. Ich spoločníci, napr. členovia družstva nenesú priamu majetkovú zodpovednosť z podnikateľskej činnosti týchto právnických osôb, majú však rozličný stupeň nepriamej zodpovednosti formou ručenia alebo tzv. uhradzovacej povinnosti.

Spoločníci s ručením obmedzeným ručia do výšky svojich nesplatených vkladov na rozdiel od osobne ručiacich spoločníkov (spoločníci vo v.o.s. a komplementári komanditnej spoločnosti), ktorí ručia neobmedzene celým svojím majetkom. Motívom celej podnikateľskej činnosti je dosiahnutie zisku.

Podstatu a klasifikáciu právnych foriem podnikateľských subjektov určujú právne predpisy. Každý podnik má právnu štruktúru, na základe ktorej sa riadia jeho právne vzťahy s okolím ako aj jeho vnútorná organizácia. Právny poriadok štátu dáva podnikom k dispozícii značný počet podnikateľských foriem. Zároveň ponecháva spravidla vlastníkom alebo zakladateľom podniku rozhodovanie pre určitú právnu formu.

Pri podnikateľskej činnosti dochádza k právnym vzťahom medzi podnikateľskými subjektami navzájom. Podstatnou zložkou právnych vzťahov medzi podnikateľmi sú obchodno záväzkové vzťahy, ktoré sú realizované hlavne prostredníctvom zmlúv. Zmluvy môžu byť rôzneho charakteru. Medzi najčastejšie používané zmluvy patria:

-Kúpna zmluva
-Zmluva o dielo

V podnikateľskom sektore sa používajú aj ďaľšie druhy zmlúv ako napr. Zmluva o úvere, Zmluva o skladovaní, Mandátna zmluva, Zmluva o preprave veci, Zmluva o obchodnom zastúpení a mnoho ďaľších. Tieto vymedzuje Obchodný zákonník.

Zmluva vzniká na základe právnych úkonov aspoň dvoch subjektov, ktoré prejavili slobodnú vôľu uzatvoriť zmluvu s určitým obsahom. Obchodné zmluvy predstavujú významný právny prvok pri realizovaní hospodárskej činnosti podnikateľských subjektov, preto je potrebné im venovať zvýšenú opatrnosť, aby boli uzatvárané v súlade s platnou legislatívou v našom štáte. V záujme rozvoja našej spoločnosti je nevyhnutné, aby sa taký významný nástroj organizácie podnikateľského života, akým obchodná zmluva nesporne je, využíval dôsledne a v dostatočnej miere.

2. PODNIKANIE FORMOU SPOLOČNOSTI S R. O.

Malé a stredné podniky prispievajú k zachovávaniu konkurencieschopnosti na trhu poskytovaním slobodnej voľby pre účastníka trhu. Zachovanie konkurenčného prostredia neznamená zabraňovať vzniku mocenských pozícií, ale ide predovšetkým o zabránenie dlhodobého etablovania tejto moci a teda jej neustálemu prerozdeľovaniu.

Za jednu z najdôležitejších oblastí národného hospodárstva Slovenskej republiky považujeme poľnohospodársko-potravinársky komplex, ktorý v súčasnosti prechádza zložitým obdobím transformačného procesu a privatizácie.

Poznatky z praxe svedčia o tom, že spoločnosť s ručením obmedzeným nevzniká spontánne, ale je výsledkom dlhších príprav. Predtým, než sa zakladatelia zídu podpísať spoločenskú zmluvu, musia si dôkladne zvážiť účel založenia spoločnosti, aký kapitál sú schopní alebo ochotní do spoločnosti vložiť a najmä si musia pripraviť podnikateľský zámer, z ktorého vyplýva, že peniaze vložené do spoločnosti budú vkladateľom prinášať väčšie výnosy, ako keby tieto peniaze investovali iným spôsobom a to napr. uložením v bankovom ústave.

Nositeľmi podnikateľskej činnosti sa stali mnohé podnikateľské subjekty, ktoré viac či menej úspešne vstupujú na trhy. Ich úspešnosť je determinovaná objektívnymi a subjektívnymi činiteľmi. Skúsenosti z prosperujúcich podnikov naznačujú, že úspešnými podnikateľmi môžu byť celé pracovné kolektívy. Ich podnikateľská aktivita je založená na zmluvnom plnení úloh, ktoré kolektívu stanovuje vedenie podniku (vrcholový manažment).

Podnik predstavuje takú hospodársku jednotku, ktorá má svoju ekonomickú samostatnosť a právnu subjektivitu. Ekonomická samostatnosť a právna subjektivita mu umožňuje predávať tovary a služby a kupovať výrobné faktory a služby. Dominantné postavenie má osoba podnikateľa, ktorý organizuje a zabezpečuje všetky podnikateľské činnosti súvisiace s fungovaním podniku s cieľom dosiahnuť zisk.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je historicky najmladšou formou obchodnej spoločnosti. Na rozdiel od ostatných foriem podnikania táto forma nie je výsledkom samovoľného historického vývoja, ale je výsledkom zámernej teoretickej a legislatívnej činnosti. Je to obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie je tvorené vopred navrhnutými vkladmi spoločníkov, pričom spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, lenže spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatených vkladov zapísaných v obchodnom registri.

Za najdôležitejšiu a rovnako tiež najzložitejšiu úlohu obnovenia efektívnosti a dynamiky nášho národného hospodárstva sa považuje presadenie trhovej ekonomiky. Trh treba považovať za demokratický prejav ekonomiky založený na slobode ľudí, ktorým dáva rovnaké práva podnikať, presadzovať vlastné záujmy a ich uskutočnením účinne prispievať k plneniu záujmov ostatných subjektov. Hospodárske organizácie už v súčasných podmienkach majú rozvíjať svoje podnikateľské funkcie a zameriavať svoju činnosť na efektívne uspokojenie domáceho a zahraničného dopytu vlastnými výrobkami v tvrdej konkurencii s výrobkami ostatných výrobcov, ktorí vystupujú na domácom a zahraničnom trhu. Trhové hospodárstvo dáva šancu kvalitatívne pretvoriť našu zaostávajúcu a nerovnovážnu ekonomiku na ekonomiku prosperujúcu so sociálnymi a ekologickými aspektami.

Hlavnou ekonomickou funkciou spol. s r. o. je uľahčiť a uskutočňovať efektívnejšie podnikanie tým, že je uskutočňované spoločne, t.j. spojením kapitálu spoločníkov. Forma spoločnosti s ručením obmedzeným je vhodná najmä v tých prípadoch, kde spoločné podnikanie, ktoré je predmetom činnosti spoločnosti, nie je mimoriadne náročné na výšku základného imania (zákonom je stanovený najvyšší prípustný počet spoločníkov, čím je nepriamo limitovaná aj výška základného imania). V tomto type spoločnosti nezáleží natoľko na osobnosti jednotlivých spoločníkov, nakoľko ich osobná pracovná účasť na podnikaní sa nevyžaduje tak, ako je to vo verejnej obchodnej spoločnosti. Výnosom je aj obmedzené ručenie spoločníkov.

Prechod našej ekonomiky na tržné predpisy vyžaduje elimináciu rozhodujúceho vplyvu štátnych orgánov na chod ekonomiky a nové ekonomické prostredie a jeho právnu reguláciu budovať ako systém dopredu neudaného množstva navzájom nezávislých a úplne rovnoprávnych subjektov, ktoré sú plnoprávnymi nositeľmi vlastníckych práv a s nimi spojeného podnikateľského rizika.

Ekonomická transformácia je zložitý dlhodobý proces, ktorý so sebou prináša dočasný pokles ekonomickej aktivity a s tým spojené viaceré nepriaznivé sociálne dôsledky. Zahŕňa široký okruh systémových zmien v makro i mikroekonomickej oblasti. Patrí medzi ne široká demokratizácia verejného a politického života, zásadné zmeny v oblasti vlastníckych práv, deetatizácia (odštátnenie), demonopolizácia, privatizácia, cenová liberalizácia, vybudovanie potrebnej legislatívy a inštitúcií pre riadny chod trhovej ekonomiky.

Obchodné právo ako osobitná časť súkromného práva, je súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľských činností. Predmetom obchodnoprávnej úpravy sú obchodné vzťahy, t. j. objektívne spoločenské vzťahy, ktorých obsahom je obchodná činnosť.

Právny poriadok nášho štátu legislatívne zabezpečuje a dáva k dispozícii viacero právnych foriem podnikania pre jednotlivé podnikateľské subjekty. Výber vhodnej právnej formy je dôležitým krokom pri zakladaní podniku a preto patrí medzi vážne a zodpovedné rozhodnutia podnikateľa.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je jednou zo základných organizačno-právnych foriem vykonávania podnikateľskej činnosti a združovania fyzických a právnických osôb za účelom podnikania. O obľúbenosti tejto formy spoločného podnikania svedčí skutočnosť, že viac ako polovica všetkých podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: BRHEL:Malé a stredné podnikanie, Ekonomický a právny poradca podnikateľa , FEKETE, I.: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Právne a daňové aspekty, Ing. Miroslav Mračko, 1998, ISBN 80-8057-036-1, HONTYOVÁ – LISÝ: Základy modernej ekonómie, ELITA Bratislava, 1995, ISBN 80-85323-94-X, ILKOVÁ, Z.:Podnikanie v malých a stredných podnikoch, EU Bratislava, 1994, Obchodný zákonník s podrobným komentárom pre právnu a podni- Práca, 1992, kateľskú prax.ISBN 80-7094-267-3, Občiansky zákonník – úplné znenie Ekonomický a právny poradca podnikateľa, zákona1-2/1999, SVOBODA, J. a kol.:Občiansky zákonník, Bratislava, 1994, ISBN 80-85568-38-1
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.