referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Pondelok, 4. marca 2024
Miestna samospráva
Dátum pridania: 19.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: twinspark
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 201
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Pojmom miestnej samosprávy sa zaoberá Európská charta miestnej samosprávy, ktorá v stupila na Slovensku do platnosti 1. júna 2000, 15. októbra 1985 bola prijatá v sídle Rady Európy, v Štrasburgu. Keďže moderná Európa prijala princíp subsidiarity a priamej účasti občanov na správe vecí verejných, v záujme uľahčenia verejnej správy bolo zároveň potrebné uskutočniť decentralizáciu verejnej správy. Načrtáva systém fungovania samosprávy v Európe, jej funkcie, kompetencie a financovanie, a nepriamo i jej vzťahy so štátnou správou.

Miestna samospráva bola vnímaná v čase svojho vzniku ako výraz slobody v spoločnosti. Jej vytvorenie prostredníctvom vzniku komún, obcí, okresov, krajov bolo pokusom obmedziť prenikanie ústredných orgánov do záležitostí miestnych komunít. V dobovom ponímaní obsahového vyjadrenia miestnej samosprávy možno historicky sledovať snahu miestnych komunít pred niečím sa brániť a niečo slobodne konať (a to v záujme riešenia miestnych problémov a potrieb). Územná samospráva sa tak postupne stáva nástrojom realizácie miestnych záujmov, ale zároveň aj prostriedkom racionalizácie miestnej správy z hľadiska potrieb a cieľov občianskej spoločnosti. Všetky naznačené ciele plní miestna samospráva za aktívnej účasti občanov na správe verejných vecí, pri čom sa presadzuje aj vplyv záujmovej samosprávy.

Čo sa týka financovania samospráv podľa charty, časť ich príjmov musia tvoriť miestne dane a poplatky, okrem toho majú právo na zodpovedajúce finančné zdroje z centra krajiny. Charta však umožňuje aj ochranu finančne slabších samospráv. Za týmto účelom má byť vytvorený inštitút, ktorý by bol schopný prijímať patričné opatrenia v tejto oblasti a tak kompenzovať dôsledky nerovnomerného rozdelenia finančných zdrojov. Podobne ako Sociálna charta, aj Charta miestnej samosprávy má tzv. povinný základ, ktorý tvoria vybrané odstavce prvých 11 článkov charty s výnimkou článku 1. Charta však neobsahuje ustanovenia o kontrole jej napĺňania, dokonca nepoveruje ani žiaden orgán podávaním správ. Preto túto chartu môžeme zaradiť do skupiny deklaratívnych dokumentov, hoci medzi členmi Rady Európy je vnímaná veľmi dôstojne a prijímaná skutočne až po splnení v nej stanovených kritérií fungovania miestnej samosprávy.Odporúčania pre miestné samosprávy pod názvom „Fano“ - Odporúčania pripravili tím odborníkov z ICLEI - International Council for Local Environmental Initiatives (Nemecko), Northubria University Sustainable Cities Research Institute (Veľká Británia), Abo Akademi University (Fínsko), New Lisbon University (Portugalsko), WWF-UK (Veľká Británia) a Focus Lab (Taliansko).

Základom na prípravu odporúčaní boli výsledky trojročného výskumného projektu pod názvom DISCUS - Developing Institutional and Social Capacities for Urban Sustainability (Vytváranie inštitucionálnych a sociálnych podmienok pre udržateľný rozvoj na miestnej úrovni).1, Vzdelávanie v rámci miestnej samosprávyZorganizovať vzdelávacie programy o technikách na podporu účasti záujmových skupín a občanov na práci samosprávy (poskytovanie informácií, konzultácie a vytváranie partnerstiev so záujmovými skupinami a inými organizáciami) a nových nástrojoch projektového manažmentu a správy vecí verejných. Cieľom školení je zvýšiť schopnosť pracovníkov samosprávy riešiť problémy, hľadať riešenia a v konečnom dôsledku podporiť ich kultúru integrovaného myslenia. Vytvoriť interné pracovné postupy a techniky na zvýšenie a zdokonalenie zručnosti ich pracovníkov samosprávy v oblasti prípravy projektov, aktívneho počúvania, vyjednávania a ostatných prístupov, ktoré sú orientované na dosiahnutie stanovených cieľov.

Zdôrazniť, zrozumiteľne interpretovať a šíriť dosiahnuté výsledky, podporiť aktívne skupiny a organizácie a obojstranne prospešnú spoluprácu. Odmeniť vyššiu zaangažovanosť a aktivitu pracovníkov vo forme verejnej pochvaly, odmien alebo zvýšenia kompetencií. 2. Posun od sektorového myslenia v miestnej samospráveRozšíriť kompetencie vedúcich pracovníkov oddelení o integrovanie otázok spojených s udržateľným rozvojom, vytvoriť sieť takýchto pracovníkov a poskytnúť im nevyhnutnú technickú a politickú podporu. Integrovať oddelenia mestského alebo obecného úradu zakomponovaním ekonomických, sociálnych a environmentálnych kritérií do všetkých strategických dokumentov. A

k je to možné, navrhnúť ciele, indikátory a definovať zodpovednosti na monitorovanie dosiahnutého pokroku. Vytvoriť prierezové pracovné skupiny pozostávajúce z pracovníkov rôznych oddelení, ktoré sa budú venovať spoločným oblastiam (napr. projektom samosprávy) a umožniť tak výmenu ich poznatkov a praktických skúseností.3. Vytváranie aliancií s jednotlivcami a organizáciami- stavať na existujúcich, funkčných partnerstvách4. Sprostredkovanie udržateľných procesov a vytvorenie dôveryhodného vedenia- príklady o konkrétnych aktivitách v oblasti udržateľného rozvoja pomáhajú budovať dôveru občianskej spoločnosti.5. Podpora tvorivosti a inovatívnosti pri tvorbe stratégií na miestnej úrovni- tvoriví pracovníci dokážu pružne reagovať na nové výzvy, týkajúce sa miest a obcí. Samospráva podporuje odskúšanie novátorských prístupov, ktoré prinášajú neobvyklé riešenia6. Komunikácia prináša zmenu- komunikácia je dôležitá na informovanie o zmenách, ktoré prináša udržateľný rozvoj. Samospráva víta iniciatívy občanov, je otvorená novým myšlienkam a aktívne komunikuje s využitím všetkých dostupných spôsobov a nástrojov.7. Podpora aktivít v oblasti udržateľného rozvoja prostredníctvom zvyšovania povedomia o životnom prostredí- zvyšovanie povedomia o životnom prostredí môže zvýšiť záujem ľudí o problematiku udržateľného rozvoja.

Samospráva zlepšuje ekonomickú a sociálnu situáciu zavádzaním systémov a prístupov environmentálneho manažmentu.8. Dodržanie prijatých záväzkov na splnenie dlhodobej vízie- jednotlivé kroky na realizáciu udržateľného rozvoja sa musia vykonávať postupne podľa dlhodobej vízie. Samospráva realizujeme také aktivity, ktoré sú efektívne, akceptovateľné občanmi a sledujú dlhodobú víziu mesta alebo obce.9. Výmena informácií a skúseností s inými mestami- spolupráca s ostatnými mestami pomáha napredovaniu smerom k lepšej budúcnosti. Demonštrovaním svojho pokroku získava samospráva nielen uznanie, ale zároveň aj povzbudenie k pokračovaniu ambicióznej práce v oblasti udržateľného rozvoja.10. Spolupráca s vládnou sférou na všetkých úrovniach- spolupráca s vládnymi inštitúciami umožňuje presadiť záujmy samosprávy do národnej legislatívy a rozvojových stratégií. Samospráva podporuje a víta dialóg o miestnom udržateľnom rozvoji.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.