referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Proces fiškálnej decentralizácie na Slovensku
Dátum pridania: 21.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tonok
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 296
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 19.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 31m 50s
Pomalé čítanie: 47m 45s
 
Vytváranie predpokladov pre zabezpečenie stability a rozšírenie štruktúry finančných zdrojov územných samospráv na viacročné obdobie by malo byť legislatívne upravené a kodifikované najmä v novom zákone o rozpočtových pravidlách pre územné samosprávy. Zákon vytvorí právne predpoklady pre realizáciu druhej etapy fiškálnej decentralizácie a zároveň umožní samosprávam realizovať efektívnejšie a transparentnejšie financovanie prenesených kompetencií. Jeho hlavným cieľom bude úprava postavenia a obsahu rozpočtov územnej samosprávy, ich zostavovanie, pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, úprava zriaďovania a zakladania právnických osôb a hospodárenie združení územnej samosprávy.

Významnú úlohu tu zohrá postavenie, obsah a lehota zostavovania viacročného rozpočtu a možnosť aplikácie programového rozpočtovania.Právna úprava podielových daní bude pritom kodifikovaná v osobitnom zákone o úprave príjmov rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC z podielov na daniach v správe štátu, vrátane ich štruktúry a spôsobu prerozdeľovania. Zákon by mal prispieť k celkovej stabilizácií príjmov územnej samosprávy aj na dlhšie časové obdobie, spravidla na 4 až 5 rokov, a to hlavne vymedzením a štruktúrou daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a stanovením kritérií ich prerozdeľovania do rozpočtov obcí a VÚC. Tým by sa zabezpečila určitá dlhodobejšia garancia stabilizácie príjmov obcí, čo by im umožnilo plánovať dlhodobejšie strategické zámery na svoj rozvoj.

Finančné vyrovnávanie
Po celkovom rozhodnutí o rozsahu presunu kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány obcí a VÚC, spolu s novým mechanizmom ich financovania po schválenej daňovej reformy bude osobitným zákonom, rešpektujúcim princípy spravodlivosti, solidarity a motivácie upravený mechanizmus horizontálneho finančného vyrovnávania. V rámci toho pôjde o mechanizmus zabezpečenia takzvaných minimálnych príjmov obcí a VÚC, a tým sa bude riešiť vyrovnávanie rozdielov vlastných daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov.

Finančné vyrovnávanie nesmie znamenať nivelizáciu v príjmoch obcí a narušovať stimulačný charakter financovania obcí. Prechodným riešením sa javí zachovanie súčasnej dotácie na výkon samosprávnych funkcií, pričom by sa stala súčasťou vyrovnávacieho systému a mala by charakter vyrovnávacej dotácie.Takéto postupné zavádzanie nového systému a nových pravidiel financovania vo verejnej správe by v konečnom dôsledku malo priniesť zvýšenie efektívnosti a účinnosti fungovania verejného sektora, racionalizáciu a transparentnosť jeho výdavkov, väčšiu spravodlivosť financovania verejných a zmiešaných statkov, zvýšenú zodpovednosť územnej samosprávy pri zabezpečovaní verejných služieb a nakoniec fungujúci systém vyrovnávania regionálnych a miestnych disparít.

Tým sa významnou mierou prispeje k podpore ekonomického rozvoja jednotlivých regiónov, aby tak mohli pružnejšie reagovať na meniace sa podmienky globalizujúceho sa sveta a vývoj v SR.Zodpovedným riešením a zrealizovaním druhej etapy fiškálnej decentralizácie sa vytvoria reál-ne predpoklady účinného a efektívneho fiškálneho systému v rámci celej verejnej správy. To by sa malo postupne odraziť nielen v podpore makroekonomickej stability, ale aj v rýchlejšom hospodárskom raste. 5. ZáverNa presun kompetencií na obce a kraje, ktorý prebiehal v rámci reformy verejnej správy intenzívne najmä počas uplynulých troch rokov, nadviazal realizáciou fiškálnej decentralizácie, platnej od 1. januára 2005, i presun financií, čím sa do značnej miery zavŕšila delegácia zodpovednosti za správu a rozvoj územia na miestnu a regionálnu úroveň samosprávy.

Fiškálna decentralizácia priniesla zásadnú zmenu. Kým doteraz závisela časť príjmov samosprávy od toho, aký podiel daní jej každoročne prisúdili poslanci parlamentu v rámci štátneho rozpočtu, od roku 2005 to je inak. Nový systém financovania je postavený na pevne daných kritériách, podľa ktorých sa daň z príjmu fyzických osôb prerozdeľuje medzi jednotlivé obce a mestá a stáva sa tak ich príjmom. Ďalšiu významnú časť príjmov získajú samosprávy z miestnych daní, o výške ktorých majú plnú právomoc rozhodovať.

 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: , , Ladislav Briestenský, Dekocúrkovizácia II., Komunitné združenie SAMI-SEBE Pezinok, 1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.