referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
UNICEF
Dátum pridania: 27.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aaggii
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 179
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

UNICEF – Detský fond OSN je jedinou špecializovanou agentúrou organizácie spojených národov zameranou na pomoc deťom. Bol založený v r.1946, pôvodne s poslaním poskytnúť pomoc deťom postihnutým v dôsledku II. Svetovej vojny (United Nations International Children‘s Emergency Fund). Až v r.1953 sa stal trvalou súčasťou štruktúry OSN, nakoľko dovtedy financoval aktivity zo zvyškov fondu určeného na pomoc krajinám zúčastneným vo vojne (UNRRA). Jeho pôvodným poslaním bolo pomáhať deťom z rozvojových krajín, žijúcim v extrémnej chudobe. Meno agentúry skrátili na Detský fond OSN, ale skratka zostala – najmä kvôli kontinuite - pôvodná: UNICEF.

V dejinách organizácie je niekoľko rozhodujúcich mílnikov, s ktorými sa môžete bližšie oboznámiť. UNICEF sa usiluje o zníženie detskej chorobnosti a úmrtnosti a chráni deti v miestach, kde došlo k prírodným alebo vojnovým katastrófam. Prispieva k zabezpečovaniu starostlivosti a stimulácii detí v ich najranejšom vývojovom štádiu; upozorňuje rodičov na význam vzdelania rovnako pre dievčatá ako pre chlapcov. UNICEF tiež vedie deti k tomu, aby spolurozhodovali o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú a usiluje sa, aby všade na svete boli podmienky pre dôstojný a bezpečný život detí. V spolupráci s jednotlivými vládami, mimovládnymi organizáciami a ostatnými agentúrami OSN ochraňuje UNICEF práva detí, poskytuje im služby a zabezpečuje potrebné dodávky. Má za cieľ dosiahnuť, aby všetky politické rozhodnutia boli prijímané v záujme detí.

UNICEF sa významne zaslúžil o vznik a implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý je základným ľudsko-právnym dokumentom a najširšie akceptovanou normou medzinárodného práva na svete. UNICEF sústreďuje a publikuje údaje o stave detí a spracováva (najmä prostredníctvom svojho výskumného centra Innocenti Centre vo Florencii) podklady pre kvalifikované rozhodnutia vlád jednotlivých krajín.

Vedenie UNICEF 

Výkonná rada pozostáva z 36 reprezentantov krajín celého sveta, Centrála UNICEF sídli v New Yorku a pracuje prostredníctvom siedmych regionálnych a 126 územných kancelárií (country offices) v 158 krajinách a oblastiach sveta. V 36 rozvinutých krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko, pôsobia národné výbory. Ich úlohou je najmä sústreďovanie fondov a popularizácia práv detí. UNICEFu pomáha množstvo dobrovoľníkov získavať fondy na pomoc deťom, nakoľko ako jediná z agentúr OSN nie je financovaný z jej zdrojov.

Od vzniku UNICEF stáli na jeho čele štyri osobnosti:

- Maurice Pate do r. 1965,
- Henry R. Labouisse do r.1979,
- James P.Grant do r. 1995,
- Carol Bellamy do r.2005,
- Ann M. Veneman - súčasná riaditeľka.

Innocenti Research Centre je hlavným výskumným pracoviskom UNICEF so sídlom vo Florencii. Jeho poslaním je podporiť presadzovanie ľudských práv voči deťom. Od svojho vzniku v r. 1988 Centrum sústredilo bázu údajov o potrebách detí tak v rozvojových ako priemyselne vyspelých krajinách. Napomohlo tiež UNICEFu a jeho partnerským organizáciam nastoliť novú kultúru vzťahu k deťom, založenú na úcte voči ich právam. Jedným z cieľov Innocenti Centre je prispieť v každej krajine k uplatneniu Dohovoru o právach dieťaťa - nech ide o chudobný alebo bohatý štát. Dôraz kladie na otázky rovnosti, ekonomicky dosiahnuteľných cieľov a sociálnych programov pre deti

Najdôležitejšie zistenia

Innocenti Centre sa prezentuje od svojho vzniku bohatou edičnou činnosťou. Jedným z jeho zaujímavých výstupov je séria štúdií o dopade transformačných procesov na sociálnu situáciu obyvateľov krajín strednej a východnej Európy.

Míľniky UNICEF

1946 - UNICEF bol v r. 1946 založený Valným zhromaždením OSN, aby zmiernil následky druhej svetovej vojny pre deti v Európe, na Strednom Východe a v Číne.
1953 - UNICEF sa stal integrálnou súčasťou OSN. Jeho činnosť rozšírili na dlhodobú pomoc deťom z rozvojových krajín, žijúcim v biede. V tom čase sa sústredil najmä na kontrolu a potieranie chorôb ako sú krivica, trachoma a tuberkulóza.
1955 - UNICEF sa spojil so svetovou zdravotníckou organizáciou v celosvetovej kampani na odstránenie malárie, ktorá bola najčastejšou príčinou úmrtí detí. Kampaň zachránila množstvo životov, ale nenaplnila vytýčený cieľ.
1959 - Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv dieťaťa - dokument, ktorý predchádzal neskoršiemu Dohovoru o právach dieťaťa.
1965 - UNICEF prevzal v Oslo Nobelovu cenu mieru. V príhovore pri ocenení sa hovorí: "Aj tí najľahostajnejší ľudia musia priznať, že UNICEF svojou prácou dokázal, že milosrdenstvo nepozná hraníc. Deťom je poskytnutá pomoc bez rozlišovania rasy, presvedčenia, národnosti a politickej príslušnosti".
1979 - Medzinárodný rok dieťaťa sústreďuje pozornosť sveta na potreby detí. Valné zhromaždenie OSN poveruje UNICEF úlohou stať sa vedúcou organizáciou pre koordinovanie aktivít v prospech detí.
1982 - UNICEF zahajuje "revolúciu za prežitie a rozvoj dieťaťa", aby nenákladnými metódami znížil vysokú mieru detskej úmrtnosti: prostredníctvom dojčenia, očkovania a orálnej rehydratačnej terapie.
1989 - Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor o právach dieťaťa - Magnu chartu detí sveta. Nasledujúci rok sa Dohovor stal dokumentom medzinárodného práva.
1990 - Záležitosti detí vyvrcholili na Svetovom summite pre deti v New Yorku, kde sa predstavitelia viac ako 150 krajín, vrátane 71 hláv štátov alebo vlád dohodli na mimoriadnych záväzkoch voči deťom. Ich súčasťou boli Svetová deklarácia a Akčný plán, ktoré zahrňajú 7 hlavných a 20 podporných cieľov v starostlivosti o deti do roku 2000.
1995 - Viac ako 100 krajín prijalo národný plán aktivít, ktorým chcú naplniť záväzky zo Svetového summitu pre deti a Dohovoru o právach dieťaťa. Dohovor, signovaný dovtedy 187 krajinami, sa stal najrozšírenejšou a najširšie akceptovanou právnou normou o ľudských právach v histórii diplomacie vôbec a dá sa očakávať jeho univerzálna ratifikácia.
2002 - Mimoriadne VZ OSN rokovalo za účasti hláv štátov o plnení predsavzatí z r.1990 a potrebných investíciach do detí. Summit v New Yorku prijal po preskúmaní národných správ dokument World Fit for Children, ktorý je víziou na obdobie 10 - 15 rokov. Má sa stať základom pre tvorbu národných akčných plánov pre deti.

 
Galéria k článku [2]
Podobné referáty
UNICEF SOŠ 2.9665 662 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.