Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Občiansky zákonník - obsah

Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.)
Autor: Národné zhromaždenie ČSSR, platný od 5.3.64

Prvá časť: Všeobecné ustanovenia
•Prvá hlava – Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana
•Druhá hlava – Účastníci občianskoprávnych vzťahov
o Prvý oddiel – Fyzické osoby
o Druhý oddiel – Právnické osoby
•Tretia hlava – Zastúpenie
•Štvrtá hlava – Právne úkony
•Piata hlava – Spotrebiteľské zmluvy
•Šiesta a siedma hlava sú zrušené (§66-90)
•Ôsma hlava – Premlčanie
•Deviata hlava – Vymedzenie niektorých pojmov

Druhá časť: Vecné práva
•Prvá hlava – Vlastnícke právo
•Druhá hlava – Spoluvlastníctvo
•Tretia hlava – Práva k cudzím veciam

Tretia, Štvrtá a Piata časť sú zrušené (§152-414)

Šiesta časť: Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
•Prvá hlava – Predchádzanie hroziacim škodám
•Druhá hlava – Zodpovednosť za škodu
o Prvý oddiel – Všeobecná zodpovednosť
o Druhý oddiel – Prípady osobitnej zodpovednosti
o Tretí oddiel – Spoločné ustanovenia o náhrade škody
•Tretia hlava – Bezdôvodné obohatenie

Siedma časť: Dedenie
•Prvá hlava – Nadobúdanie dedičstva
•Druhá hlava – Dedenie zo zákona
§ 473
(1)V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2)Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

§ 474
(1)Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

Je tu jedna vec, možno dve, čo ma napadli, ale vlastne vychádzam aj z vlastnej skúsenosti. Nech máme jedného človeka, ktorý žije. Žije sám. Žije, chudák, sám bez rodiny už od detstva. Žije si povedzme celkom dobre v domčeku a má ako taký majetok. Samozrejme, že má potenciálnych dedičov druhej a tretej skupiny. Predpokladajme, že o ňom ani nevedia, že žije a tak ani nemajú poňatie, že sú dedičmi ... Tento človek, volajme ho pán X, sa jedného dňa stretne s iným pánom Z. Síce sa nepoznajú, ale veľmi dobre si rozumejú, a tak sa pán Z rozhodne k pánovi X nasťahovať. Pán X je o trošku starší, ale na tom nezáleží (chcem upozorniť, že nereagujem na problém homosexuality) a tak spolu nažívajú po dobu pár mesiacov (menej ako rok), pričom sa pán Z o pána X stará ako mu len sily stačia. Náhle sa však pánovi X zhorší zdravotný stav a rozhodne sa po svojej smrti všetok svoj majetok venovať pánovi Z. Nanešťastie v dohľadnej dobe nie je schopný prísť ani jeden človek, ktorý by mohol robiť svedka pri čítaní závetu, a tak sa obaja spoločne rozhodnú nahrať závet na pásku a podpíšu sa len oni dvaja, obaja si vedomí, že dedič nemôže byť svedkom. Po istom čase pán X zomiera, a tak si pán Z robí nárok na dedičstvo, ale súd podľa zákona ustanovuje dedičmi sestru a bratov pána X namiesto pána Z. Týmto pádom sa tento pán aj napriek tomu, že mal oveľa bližší vzťah ku zosnulému, poručiteľovi a napriek tomu, že súrodenci sa s pánom X vôbec nevídali od detstva, dedičom nestal! Toto sa mi zdá dosť proti logike. Je mi jasné, že zákon musí riešiť aj túto situáciu, ale nemal by určovať, že pokiaľ tento človek s poručiteľom nežije aspoň rok, tak nemá nárok na dedičstvo alebo aspoň podiel...

•Tretia hlava – Dedenie zo závetu
•Štvrtá hlava – Potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov
•Piata hlava – Ochrana oprávneného dediča

Ôsma časť: Záväzkové právo
•Prvá hlava – Všeobecné ustanovenia
o Prvý oddiel
o Druhý oddiel – Spoločné záväzky a spoločné práva
o Tretí oddiel – Zmeny v obsahu záväzkov
o Štvrtí oddiel – Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka
o Piati oddiel – Zabezpečenie záväzkov
o Šiesty oddiel – Zánik záväzkov
•Druhá hlava – Kúpna a zámenná zmluva
o Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve
o Druhý oddiel – Vedľajšie dojednanie o kúpnej zmluve
o Tretí oddiel – Zámenná zmluva
o Štvrtí oddiel – Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy)
•Tretia hlava – Darovacia zmluva
•Štvrtá hlava – Zmluva o dielo
o Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia
o Druhý oddiel – Osobitné ustanovenia o zhotovení veci na zákazku
o Tretí oddiel – Osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave veci
•Piata hlava – Zmluva o pôžičke
•Šiesta hlava – Zmluva o vypôžičke
•Siedma hlava – Nájomná zmluva
o Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia
o Druhý oddiel – Nájomné
o Tretí oddiel – Skončenie nájmu
o Štvrtý oddiel – Osobitné ustanovenia o nájme bytu
o Piati oddiel – Nájom obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie
o Šiesty oddiel – Podnájom bytu (časti bytu)
o Siedmy oddiel – Nájom a podnájom nebytových priestorov
o Ôsmy oddiel – Osobitné ustanovenia o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
•Ôsma hlava – Príkazná zmluva
o Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia
o Druhý oddiel – Zmluva o obstaraní veci
o Tretí oddiel – Zmluva o obstaraní predaja veci
o Štvrtí oddiel – Zmluva o obstaraní zájazdu
•Deviata hlava – Konanie bez príkazu
•Desiata hlava – Zmluva o úschove
•Jedenásta hlava – Zmluva o ubytovaní
•Dvanásta hlava – Zmluvy o preprave
o Prvý oddiel – Zmluva o preprave osôb
o Druhí oddiel – Zmluva o preprave nákladu
o Tretí oddiel – Spoločné ustanovenia k zmluvám o preprave
•Trinásta hlava – Sprostredkovateľská zmluva
•Štrnásta hlava – Vklady
•Pätnásta hlava – Poistné zmluvy
o Prvý oddiel – Poistná zmluva
o Druhí oddiel – Uzavretie poistnej zmluvy
o Tretí oddiel – Práva a povinnosti z poistenia
o Štvrtí oddiel – Zánik poistenia
o Piati oddiel – Zmena poistenia
o Šiesty oddiel – Poistenie majetku
o Siedmy oddiel – Poistenie osôb
o Ôsmy oddiel – Poistenie zodpovednosti za škody
o Deviaty oddiel – Poistenie právnej ochrany
•Šestnásta hlava – Zmluva o združení
•Sedemnásta hlava – Zmluva o dôchodku
•Osemnásta hlava – Stávka a hra
•Devätnásta hlava – Verejná súťaž
•Dvadsiata hlava – Verejný prísľub

Deviata časť: Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
•Prvá hlava – Všeobecné ustanovenia
•Druhá hlava – Prechodné a zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1.apríla 1964
•Tretia až Jedenásta hlava – Prechodné ustanovenia k úpravám... od 1983 do 2004


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk