Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dvor sudcov Európskeho spoločenstva

Dvor sudcov Európskeho spoločenstva – The court of Justice of the European Communities

Úlohou tejto inštitúcie je riešiť spory, ktoré môžu vzniknúť pri interpretácii a aplikácii zmlúv a celej legislatívy spoločenstva. Skladá sa z 15 sudcov a 9 generálnych právnych zástupcov, ktorý sú volený na 6 ročné obdobie s možnosťou predĺženia svojho volebného obdobia po dohode medzi členskými štátmi. Napríklad dvor sudcov môže upovedomiť určitý členský štát o neplnení si svojich povinností v rámci dodržiavania zmlúv, ktoré sú všeobecne záväzné a boli prijaté členmi Európskej Únie. Dvor sudcov Európskeho spoločenstva tvorí jedinú hybnú silu spomedzi inštitúcií Európskej Únie, ktorá má právo vydávať svoju mienku a vznášať pripomienky k interpretácii zmlúv prípadne k ich oprávnenosti či legálnosti. Pripájam jedno upozornenie v snahe vyhnúť sa omylu respektíve zámene pojmov, ku ktorému by mohlo dôjsť v tomto špecifickom prípade. Je jednoznačné, že Dvor sudcov Európskeho spoločenstva priamo spadá pod Európsku Úniu a zapadá do jej inštitucionálnej základne, kým Európsky dvor pre ľudské práva zo sídlom v Štrasburgu (dozerá na rešpektovanie konvencie pre ľudské práva) a Medzinárodný súdny dvor v Haagu sú inštitúcie, ktoré nemajú žiadny priamy vzťah k Európskej Únii.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk