referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Regulácia bankových obchodov
Dátum pridania: 14.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 783
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
1. Ciele regulácie
2. Právomoci SNB
3. Pravidlá obozretného chovania bánk

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Základným dokumentom usmerňujúcim podnikanie obchodných bánk je zákon o bankách, č. 21/1992 Sb., v platnom znení. V tomto zákone je presne vymedzené, aké činnosti môže banka vykonávať. Zákon bankám priamo ukladá, napr. udržovať trvale svoju platobnú schopnosť v slovenskej i cudzích menách, dodržovať pravidlá likvidity a bezpečnej prevádzky banky a zachovávať stanovený pomer kapitálu a rezerv k aktívam, popr. záväzkom banky.

Ďalej zákon reguluje rozsah bankových obchodov a vymedzuje, v akých prípadoch sú banky povinné žiadať súhlas Slovenskej národnej banky. Zákon o bankách upravuje chovanie bánk k osobám so zvláštnym vzťahom k banke stanoví bankám oznamovaciu a informačnú povinnosť jednak voči centrálnej banke, jednak voči verejnosti.

Právomoci Slovenskej národnej banky
Pokiaľ Slovenská národná banka zistí nedostatky v činnosti banky, tak jej zákon (s ohľadom na povahu nedostatkov) dáva právomoc napr.:
• požadovať, aby banka v stanovenej lehote zjednala nápravu, pričom je ďalej špecifikované, v ktorých smeroch (oblastiach),
• zmeniť povolenie pôsobiť ako banka vylúčením alebo obmedzením niektorých činností,
• nariadiť mimoriadny audit na náklady banky,
• zaviesť nútenú správu,
• uložiť pokutu do výšky 50 mil. Sk,
• znížiť základné imanie banky o čiastku odpovedajúcu strate po jej zúčtovaní s rezervnými a ďalšími fondami.

Pravidlá obozretného chovania
Centrálna banka usmerňuje podnikateľské aktivity bánk v rámci pravidiel obozretného chovania bánk. Hlavné z týchto pravidiel sa týkajú:
• likvidity obchodných bánk a podmienok tvorby povinných minimálnych rezerv,
• kapitálovej primeranosti,
• úverovej angažovanosti,
• zásad klasifikácie pohľadávok a úverov a tvorby rezerv a opravných položiek k týmto pohľadávkam,
• zásad vytvárania portfólií cenných papierov a majetkových podielov bankami, a krytia rizika ich znehodnotenia,
• podmienok niektorých druhov úverov a investícií do majetkových účastí,
• požiadaviek na správu a hospodárenie banky.

Riadenie likvidity a tvorba povinných minimálnych rezerv (PMR)
Základný spôsob riadenia likvidity banky stanoví SNB svojím predpisom ako projektovanie či plánovanie peňažných tokov v budúcnosti. K tomu požaduje splnenie základných predpokladov:
• vhodný informačný systém,
• okamžité zaúčtovanie všetkých operácií v účtovných knihách.

Ďalej stanoví kritéria členenia aktív a pasív banky, (väčšinou dátum ich splatnosti, stupne likvidity aktív, druhy a stupne záväznosti tzv. podrozvahových položiek a ďalšie kritéria), zameranie činnosti banky za účelom zaistenia likvidity, povinnosť oznámiť mená zodpovedných pracovníkov a útvarov banky za túto činnosť a niektoré ďalšie povinnosti banky spojené s riadením jej likvidity.

S riadením likvidity je spojená tiež tvorba povinných minimálnych rezerv, ktoré sú banky (vrátane stavebných sporiteľní) povinné držať na svojom účte v „Zúčtovacom centre“ Slovenskej národnej banky (na tzv. clearingovom účte). Centrálna banka je oprávnená výšku percentnej sadzby povinných minimálnych rezerv upravovať podľa aktuálnych potrieb menovej politiky.

Predpísaný objem PMR je stanovený na 2 % zo základne pre výpočet PMR – touto základňou je od 12. 7. 2001 (v ČR) objem primárnych záväzkov danej banky (t. j. predovšetkým vkladov od nebankových subjektov), ich splatnosť neprevyšuje 2 roky. Príslušná banka je povinná udržovať na svojom clearingovom účte taký denný zostatok, ktorý v priemere za 1 mesiac (čo je dĺžka udržovania PMR) zodpovedá minimálne stanovené povinnej minimálnej rezerve stanovené pre daný cyklus.

www.cnb.cz – platobný styk – medzibankový platobný styk

Kapitálová primeranosť
Kapitálová primeranosť banky sa meria podielom kapitálu k rizikovo váženým aktívam. V súčasnej dobe je stanovená na 8 %.

Úverová angažovanosť
Banky sú povinné stanoviť vlastným predpisom limity čistej úverovej angažovanosti. Ďalej musia upraviť čistú úverovú angažovanosť:
• voči jednému dlžníkovi či jednej ekonomicky spätej skupine dlžníkov tak, aby nepresahovala 25 % kapitálu banky;
• voči osobe, ktorá má zvláštny vzťah k banke a voči právnickým osobám, v ktorých má banka majetkovú účasť 10 % a viac základného imania, alebo ktoré má pod svojou kontrolou tak, aby nepresiahla 20 % kapitálu banky.
 
Zdroje: Bankovníctvo, kolektív autorov, Bankovní institut VŠ v Prahe
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.