Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Peňažné investičné obchody


1.Typy peňažných investícií
2.Národohospodársky význam peňažného trhu
3.Peňažné investičné obchody na medzibankovom trhu
4.Obchody SNB na voľnom trhu


1. Typy peňažných investícií

K obchodom formou peňažných investícii patria investície do krátkodobých pohľadávok u iných bánk, nákup štátnych pokladničných poukážok a poukážok centrálnej banky a nákup úročených iných cenných papierov s relatívne krátkou dobou splatnosti.

Peňažné investičné obchody sú obchody uskutočňované z vlastnej iniciatívy bánk, pri nich sú prostriedky, ktoré nie sú potrebné pre okamžité vyrovnávanie likvidity, použité k investovaniu na peňažnom trhu v maximálnej likviditnej, bezpečnej a výnosovej forme.


Peňažné investičné obchody

Peňažné investičné obchody prebiehajú na peňažnom trhu.

Peňažný trh slúži účelom vyrovnávania likvidity v rámci bankového systému, t. j. získaniu chýbajúcich, resp. investovaniu prebytočných zdrojov. Celkový hospodársky význam peňažného trhu možno vidieť v tom, že sa centrálna banka snaží pomocou svojho menového inštrumentária riadiť zásobovanie bankového systému likviditou (peniaze centrálnej banky) a/alebo vývoj úrovne úrokových sadzieb.

3.Peňažné investičné obchody na medzibankovom trhu

Banka, ktorá disponuje likvidnými prostriedkami, môže tieto prostriedky požičiavať prostredníctvom peňažného trhu iným bankám.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk