Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kniha proroka Daniela

Kniha sa nenazýva podľa autora ,ale podľa mena hlavnej osoby, ktorá v nej vystupuje. Daniel hebr. Dánijjél = „môj sudca je Boh“ alebo „Boh je sudca“.
1.V treťom roku panovania júdskeho kráľa Joakima prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor a obliehal Jeruzalem. Pán mu vydal Joakima a čiastku náradia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Senaár teda do Babylonu. Vtedy kráľ povedal Asfenezovi (veliteľovi eunuchov), aby zo synov Izraela, z kráľovského potomstva a zo vznešených, priviedol mladíkov , na ktorých niet chyby a aby ich učil chaldejskému písmu a reči čiže klinovému písmu a babylonskej reči. Vybraný boli: Daniel, Ananiáš, Mizeal a Azariáš. Veliteľ im dal mená: Danielovi Baltazár, Ananiášovi Sidrach, Mizealovi Misach a Azariášovi Abdenago. Daniel sa nechcel poškvrniť kráľovským jedlom ani vínom a poprosil veliteľa aby sa nemusel poškvrniť ,ale on sa bál kráľa. Daniela napadlo, že by Malasar nedával kráľovské jedlo svojím sluhom na nejaký čas. Tí boli krajší a tučnejší. Malasar im teda odňal kráľovský pokrm a víno a dal im lúšteniny. Boh im dal znalosti a pochopenie. Daniel porozumel každé videnie a sen. Po čase ich veliteľ predviedol pred kráľa Nabuchodonozora. Kráľ sa s nimi rozprával a zistil, že sú desať ráz vyššie než všetci z jeho kráľovstva.

2.V druhom roku panovania sa Nabuchodonozorovi prisnil sen. Chcel vedieť jeho význam a zavolal si čarodejníkov, snárov, veštcov a chaldejov. Povedal im, že ak mu nepovedia ten sen a jeho význam, zničí ich a ak mu ho povedia čaká ich odmena. Oni chceli aby im ho on povedal a tak si myslel, že chcú len čas. Kráľ sa nahneval. Chaldejci povedali kráľovi , že niet na zemi človeka, ktorý by vedel oznámiť kráľovu vec. Kráľ sa nahneval a dal pozabíjať všetkých mudrcov. Daniel sa o tom dozvedel od Ariocha a išiel za kráľom, aby mu rozpovedal sen a dal čas na vyriešenie. Daniel a jeho spoločníci vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo. Daniel v nočnom videní odhalil tajomstvo. Daniel dobrorečil Bohu nebies a šiel za Ariochom aby ho zaviedol ku kráľovi a povedal mu rozriešenie. Presne mu vyložil presne sen. Nabuchodonozor padol na tvár a klaňal sa Danielovi. Kráľ Daniela povýšil, ustanovil ho za vládcu nad celou babylonskou provinciou a za hlavného náčelníka nad mudrcmi. Daniel kráľa uprosil, aby babylonskú provinciu spravovali Sidrach, Misach a Abdenag. Daniel zostal na kráľovskom dvore.

3.Kráľ Nabuchodonozor dal urobiť zlatú sochu (výška 60lakťov, šírka 6lakťov). Na posviacku pozval všetkých známych a vznešených ľudí. Hlásateľ oznámil ,že sa každý musí klaňať soche a kto tak nespraví hodia ho do rozpálenej pece. Preto všetci padli a klaňali sa. A hneď v tú hodinu prišli chaldejskí muži a udali Sidracha, Masacha, a Abdenaga. Nabuchodonozor ich dal priviesť k sebe. Neboli ochotný klaňať sa jeho soche. Kráľ sa rozhneval a dal pec rozpáliť sedem krát viac ako obvykle. Dal ich poviazať a hodiť do pece. Plamene ohňa Zabili tých, ktorý ich tam hádzali ,ale aj Misach, Sidrach a Abdenago padli do rozpálenej pece. Prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stal a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril: „Zvelebení si Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a tvoje meno je slávne naveky..........Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh, a si slávny po celom zemskom okruhu.“ Spolu s Azariášom a jeho druhmi zostúpil do pece Pánov anjel a tím trom sa nič nestalo. Vtedy tí traja akoby jednými ústami chválili Pána, dobrorečili mu v peci. Kráľ užasol, vstal, čudoval sa, že sa im nič nestalo. Pristúpil k peci a povedal: „Sidrach, Misach a Abdenago, služobník najvyššieho Boha, vyjdite a poďte!“ Kráľ potom vydal nariadenie, že kto sa prehreší proti Bohu zomrie. Kráľ potom tých troch povýšil v babylonskej provincii. Kráľ rozhlasoval zázraky a znamenia.

4.Nabuchodonozor mal sen, ktorý ho predesil. Dal si zavolať Daniela, aby mu povedal jeho význam. Sen bol o veľkom strome. Povedal mu, že ho vyženú a bude sa zdržiavať s poľnou zverou, ale dal mu radu, aby si odčinil hriechy spravodlivosťou. Uplynulo 12 mesiacov a kráľ sa prechádzal nad kráľovským palácom. Tu padol z neba hlas a naplnilo sa slovo na Nabuchodonozorovi.

5.Kráľ Baltazár usporiadal hostinu. Dal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré odvliekli z jeruzalemského domu Božieho, pili z víno a oslavovali bohov. V tú chvíľu sa zjavili prsty ruky a písali na múr paláca. Kráľ si hneď dal zavolať mudrcov, chcel aby prečítali to písmo a vyložili jeho význam, a sľuboval im za to veľké bohatstvo. Oni to nevedeli. Prišla kráľovná a upokojila ho a povedala mu o Danielovi . Kráľ ho dal zavolať. Daniel vyložil význam kráľovi. Povedal mu, že sa vyvyšoval nad Pána nebies a neoslavoval Boha. Tie slová sú: Mene, Tekel, Ufarsin. A toto je ich význam: Mene: Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel: Odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Peres: Rozdelené ja tvoje kráľovstvo a odovzdáme Médom a Peržanom. Vtedy Baltazár rozkázal a Daniela obliekli do purpuru, na hrdlo mu dali zlatú reťaz a vyhlásili o ňom, že má ako tretí vládnuť v kráľovstve. V tú noc babylonského kráľa Baltazára zabili.

6.Kráľovstvo však dostal Dárius Médsky vo veku 62 rokov. Dárius mal 120 satrapov a 3 náčelníkov a jeden z nich bol Daniel. Daniel však prevýšil satropov a náčelníkov. Kráľ ho chcel povýšiť nad celé kráľovstvo. Sadtrapovia a náčelníci hľadali niečo čím by Daniela potopili. Preto išli za kráľom a uzniesli sa, aby vydal nariadenie(zákon), kto by sa30 dní posti pre iného ako pre kráľa, aby ho hodili do levovej jamy. Tak kráľ Dárius vydal rozkaz(zákon). Daniel sa tri razy do dňa modlil. Raz keď sa modlil vtrhli k nemu a odvliekli ho ku kráľovi. Kráľ ho nechcel zabiť, ale musel lebo na neho naliehali. Tak dal Daniela hodiť do levovej jamy. Povedal mu: „Nech ťa vyslobodí tvoj Boh, ktorého vytrvalo ctíš!“ Potom priniesli kameň, položili ho na otvor a kráľ ho zapečatil. Kráľ sa vrátil do paláca. Nemohol ani zaspať. Na svitaní šiel k levovej lame. Daniel prežil tu noc v jame, lebo jeho Boh poslal anjela. Kráľ ho dal vytiahnuť a na kráľov rozkaz priviedli mužov čo Daniela ohovárali. Dal ich hodiť do jamy. Danielovi sa darilo za kráľa Dária, aj za kraľovania Peržana Kýra.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk