referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Colníctvo
Dátum pridania: 10.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: snupi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 276
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Clá podľa spôsobu výpočtu:

a) špecifické - peňažná sadzba na jednotku množstva ks, t, m, kg
b) balorické/hodnotové - percentuálna sadzba zceny tovaru
c) kombinované - kombinácia špecifického abalorického
d) kĺzavé - výpočet ceny tovaru zohľadňuje pohyb cien na vnútornom trhu

Orgány štátnej správy v oblasti colníctva

1. MF SR
2. Colné orgány - colné riaditeľstvo SR 
                          - colné úrady (pohraničné, vnútrozemské)  

Colný zákon - upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom medzi EU a 3-štátmi na území SR a opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri dovoze, vývoze, tranzite tovaru medzi EU a 3 štátmi na území SR.

Základné pojmy definované v colnom zákone

colné územie - územie SR je súčasťou col. územia spoločenstva
členský štát - štát, ktorý je členom EU
3-štát - štát, kt. nie je členom EU
colná hranica - št. hranica SR s 3-štátmi
colný priechod - miesto na colnej hranici, kt. je určené na prestup osôb aprepravu tovaru cez colnú hranicu
colné pohraničné pásmo - časť colného územia vo vzdialenosti do 25 km od št. hranice smerom do vnútrozemia
colné vnútrozemie - colné územie, kt. nie je colným pohraničným pásmom
slobodné pásmo aslobodné sklady - súčasti colného územia al objekty na tomto území oddelené od ostatného col. územia
colný dohľad - činnosť col. orgánov zameraná na zabezpečenie dodržania col. predpisov, kt. sa vzťahujú na tovar podliehajúci coľ. dohladu
colný deklarant - FO al PO, kt podáva colné vyhlásenie vo vl. mene alebo PO aFO vkt. mene sa col. vyhlásenie podáva.
colný dlh - suma dovezených platieb - colný dlh pri dovoze - al suma vývozných platieb - colný dlh pri vývoze, kt. sa uplatňuje na konkrétny tovar pri jeho dovoze al. vývoze podľa dol. predpisov
tovar - sú všetky hnuteľné veci, kt. sú /boli alebo mali byť predmetom col. konania
colné konanie - je konanie, kt úkolom je rozhodnúť či aza akých podmienok sa tovar prepustí do návrhovaného col. režimu.

Základné náležitosti písomného rozhodnutia v colnom konaní:

a) označenie col úradu, kt. vydal rozhodnutie
b) dátum prijatia návrhu na rozhodnutie vcol. konaní, evid. čísla rozhodnutia adátum vydania rozhotnutia
c) presné označenie deklaranta
d) označenie al opis tovaru vylučujúci zmenu siným tovarom
e) sumu dovozých al. vývozných platieb arežimu, do kt. sa tovar prepúšťa
f) meno apriezvisko afunkcia osoby konajúcej vmene col. úradu
g) pri rozhodnutí vydanom prostredníctvom zariadenia na spracovanie aprenos údajov, kódy predchádzajúcich údajov

- colné vyhlásenie - úkon, kt. osoba prejavuje stanovenou formou aspôsobom vôľu aby bol tovar prepustený do navrhovaného col. režimu

Spôsoby vysania colného vyhlásenia:

a) písomne
b) prostredníctvom zariadenia na spracovania aprenos údajov ak to povolí colný úrad
c) ústne
d) iným úkonom, ak držiteľ tovaru prejaví vôľu aby bol tovar prepustený do navrhovaného režimu

MF pre oblasť colníctva plní tieto úlohy:

- vypracúva koncepciu colníctva
- vykonáva dohľad nad colnou správou
- vypracva návrhy medzinárodných zmlúv adohôd pre oblasť colníctva
- rozhoduje oodpustení cla
- otvára aruší col. prechody
- ustanovuje col orgány aich sídla
- riadi dolné riadeiteľstvo

Colné riaditeľstvo riadi generálny riaditeľ - plní tieto úlohy:

- riadi akontroluje col úrady
- plní úlohy voblasti pašovania omamných látok
- rozhoduje ovrátení al odpustení cla
- zabezpečuje informácie pre colnú štatistiku
- doručuje písomnosti aoznamuje rozhodnutia col. orgánov iných štátov

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Colníctvo SOŠ 2.9260 11471 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.