referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
Colníctvo
Dátum pridania: 10.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: snupi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 276
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
Colný úrad - na čele riaditeľ, je výkonný orgán a plní úlohy:

- robí colnú kontrolu pri dovoze avývoze, prevoze tovaru
- vymeriava avyberá clo
- prerokúva colné priestupky, ukladá pokuty
- pátra po tovare, kt unikol colnej kontrole
- plní ostatné ulohy vyplývajúce zcol. zákona

Colné konanie:

- je súhrn úkonov colných orgánov, kt zisťujú dodržiavanie colného zákona
- podlieha mu každú tovr pri dovoze, vývoze a tranzite
- návrh na colné konanie sa spravidla podáva písomne n predtlačenom tlačive - jednotná colná deklarácia atiež už aj elektronicky al. ústnym vyhlásením.

Môže sa uskutočňovať:

a) vpriestoroch colných orgánov (colnica)
b) vcolnom priestore (sú označené miesta, napr. železničných staníc, prístavov aletísk)
c) mimo coného priestoru (v podniku, priestoroch firmy)
d) za chodu vlaku, počas plavby loďou

- sa vykonáva za účasti colného deklaranta
je činnosť, ktorej účelom je rozhodnúť, či sa tovar prepustí do navrhovaného colného režimu

Colný deklarant - je osoba, kt. je oprávnená vydať colné vyhlásenie, zodpovedá za splnenie povinností uložených v colnom konaní.

Colné režimy rozlišujeme:

1. Voľný obeh - do voľného obehu prepustí colný úrad na návrh colného deklaranta zahraničný tovar, ktorý bol pod colným dohľadom dopravený do SR amá sa tu trvale ponechať. Vzniká pri tom colný dlh (príslušné dovozné clo adane, ktoré sa vyberajú pri dovoze tovaru), ak nie je dlh zaplatený, nemôže sa tovar prepustiť do voľného obehu.

2. Tranzit - rozumieme pod ním dopravu tovaru pod coným dohľadom od colného úradu odoslanie kcolnému úradu určenia.

3. Uskladnenie vcolnom sklade - zahraničný tovar možno skladovať bez toho, aby sa platilo clo alebo iné dane. Povinnosť zaplatiť colný dlh vzniká až vtedy, ak sa prijal návrh na prepustenie tovaru do voľného obehu.

Colné sklady rozoznávame:

a) verejné - slúžia na uskladnenie tovaru akejkoľvek osoby.
b) súkromné - slúžia na uskladnenie tovaru skladovateľa.

4. Aktívny zušľachťovací styk - umožňuje, aby dovozený tovar prešiel spracovateľskými operáciami apotom bol vyvezený späť do zahraničia. Colné orgány stanovia lehoty, vktorých sa musia zušľachtené výrobkky vyviesť späť (napr. spracovanie tovaru, prepracovanie tovaru, oprava, úprava tovaru). Tovr vtomto režime nepodlieha dovoznému clu.

5. Pasívny zušľachťovací styk - umožňuje, aby slovenský tovar bol dočasne vyvezený do zahraničia scieľom vykonať spracovateľské operácie aplatí všetko to, čo pri aktívnom zušľ. styku.

6. Prepracovanie pod colným dohľadom - ide oprepravovanie zahr. tovaru vtuzemsku tak, že sa zmení charakter astav tovaru bez toho, aby podliehal dovozným platbám. Prepravovaný tovar sa prepustí do voľného obehu.

7. Vývoz - umožňuje, aby slovenský tovar opustil Slovensko. Zahŕňa vybbratie vývozných ciel, uplatnenie obchodno-politických opatrení aďalšie vývozné podmienky.

Postup pri vývoze tovaru:

a) deklarant - vystavuje colné vyhlásenie aspolu sním predkladá colným orgánom tovar asprievodné adopravné dokumenty.
b) colné vyhlásenie sa podáva na predpísanom doklade colnej deklarácie. 

Obsahuje informácie o:

- deklarantovi
- príjemcov tovaru
- zahraničnom partnerovi
- tovare
- cene
- sprievodných dokladoch

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Colníctvo SOŠ 2.9260 11471 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.