Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Colníctvo

Vstupom SR do EU 1. 5. 2004 sa územie SR stalo súčasťou colného územia spoločenstva na ktorom sa uplatňuje jednotná colná politika a jednotný colný sadzobník.

Otázky jednotnej colnej politiky sú upravené osobitnými col. predpismy EU. Colný zákon sa vzťahuje len na pohyb tovarov medzi úniou a 3-štátmi.

Krajiny EÚ

Belgicko, ČR, Dánsko, Nemecko. Estónsko, Grécko, Španielsko, Fr., Írsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko. Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, SR, Fínsko. Švédsko, VB, Bulharsko, Rumunsko

Ciele EÚ:

- zlepšenie životných apracovných podmienok obyvateľov EÚ
- podpora ekonomického rozvoja - vytvorením hospodárskej únie bez hraníc
- stabilné avyvážené obchodné vzťahy
- postupné vyrovnávanie ekonomickej nerovnováhy medzi rôznymi štátmi aregiónmi
- ochrana práv azáujmov členských štátov zavedením ručenia Únie
- spolupráca voblasti práva avnútornej politiky
- rozširovanie EÚ onových členov
- pomoc rozvojovým štátom
- zachovanie mieru aslobody jednotnou obrannou politikou
- vytvoriť väčší priestor intenzívnejším hospodárskym apolitickým vzťahom medzi členskými krajinami - čo bolo zmyslom Maastrichtskej zmluvy, ktorá vymedzila novú etapu vprocese integrácie Európy

Symbolmi EÚ sú: 

1. Zástava -
ako symbol EÚ sa začala používať od roku 1986, kedy bola prijatá Európskou radou. Na pozadí modrej oblohy je 12 zlatých hviezd, ktoré tvoria kruh a predstavujú jednotu národov Európy. Počet hviezd je stály a dvanástka je symbolom dokonalosti a jednoty.

2. Hymna - hymnou EÚ je Óda na radosť z Beethovenovej 9. symfónie s textom od Fridricha Schillera. Prvýkrát bola použitá ako Európska hymna v roku 1972.

3. Znak - Stvárnenie znaku Eura  € bolo inšpirované gréckym písmenom epsilon ako odkaz na kolísku európskej civilizácie a vyjadruje prvé písmeno slova Európa.

4. E. deň - sa slávi 9. mája, kedy si pripomíname vyhlásenie Roberta Schumana z roku 1950, ktoré považuje za začiatok vytvárania EÚ.

Colná politika

- podporuje zah. obchod a cestovný ruch
- zabezpečuje ich evidenciu, kontrolu, chráni ekonomické záujmy štátu

Clo - povinná platba vyberaná štátom z dovážaného a vyvážaného tovaru

Význam ciel

- fiškálny - pasívna položka št. rozpočtu
obchodno-politický - prostriedok obchodnej politiky štátu
cenotvorný - clo sa stáva súčasťou ceny pri predaji tovaru

Druhy ciel:


1. Dovozné - vzťahuje sa na dovážaný tovar svýnimkou tovaru, kt. je vcolnom sadzobníku výslovne vyznačený ako tovar bez cla. Chráni domáce výrobky, zvyšuje ceny dovážaného tovaru asťažuje jeho predaj vtuzemsku.

2. Vývozné - podlieha mu tovar, kt. je výslovne uvedený vCS, zvyšuje cenu tovaru predávaného do zahraničia astanovuje sa, ak má štát záujem aby tovar zostal na domácom trhu.

3. Antidampingové - clo zdovážaného tovaru, kt. vývozná cena je vyššia ako cena rovnakého alebo podobného tovaru vbežnom obchode vkrajine vývozu atento tovar môže spôsobiť ujmu výrob. odvetviu SR.

4. Preferenčné - clá uplatňované scieľom zvýhodnenia určitých krajín voči 3-krajinám.

5. Vyrovnávacie - clo vyberané scieľom vyrovnať dotáciu alebo subvenciu, kt. bola poskytnutá na zhotovenie výrobku alebo na vývoz tovaru.

6. Odvetné - je prirážka kcolnej sadzbe al. osobitné clo ztovaru, kt. clu nepodlieha, je zavedené na prechodný čas na tovar dovážaný zo štátu, kt. diskriminuje SR vhospod. vzťahoch.

7. Dodatočné - clo uložené na prechodný čas, napr. na tovar poľnohos. charakteru al vprípade nadmerného dovozu tovaru.

Clá z obchodno - politického hľadiska

1. Autonómne - samostatné rozhodnutie štátu, všeobecne platné voči všetkým krajinám.
2. Zmluvne - zmluva siným štátom al skupinou štátov.

Clá podľa spôsobu výpočtu:

a) špecifické - peňažná sadzba na jednotku množstva ks, t, m, kg
b) balorické/hodnotové - percentuálna sadzba zceny tovaru
c) kombinované - kombinácia špecifického abalorického
d) kĺzavé - výpočet ceny tovaru zohľadňuje pohyb cien na vnútornom trhu

Orgány štátnej správy v oblasti colníctva

1. MF SR
2. Colné orgány - colné riaditeľstvo SR 
                          - colné úrady (pohraničné, vnútrozemské)  

Colný zákon - upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom medzi EU a 3-štátmi na území SR a opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri dovoze, vývoze, tranzite tovaru medzi EU a 3 štátmi na území SR.

Základné pojmy definované v colnom zákone

colné územie - územie SR je súčasťou col. územia spoločenstva
členský štát - štát, ktorý je členom EU
3-štát - štát, kt. nie je členom EU
colná hranica - št. hranica SR s 3-štátmi
colný priechod - miesto na colnej hranici, kt. je určené na prestup osôb aprepravu tovaru cez colnú hranicu
colné pohraničné pásmo - časť colného územia vo vzdialenosti do 25 km od št. hranice smerom do vnútrozemia
colné vnútrozemie - colné územie, kt. nie je colným pohraničným pásmom
slobodné pásmo aslobodné sklady - súčasti colného územia al objekty na tomto území oddelené od ostatného col. územia
colný dohľad - činnosť col. orgánov zameraná na zabezpečenie dodržania col. predpisov, kt. sa vzťahujú na tovar podliehajúci coľ. dohladu
colný deklarant - FO al PO, kt podáva colné vyhlásenie vo vl. mene alebo PO aFO vkt. mene sa col. vyhlásenie podáva.
colný dlh - suma dovezených platieb - colný dlh pri dovoze - al suma vývozných platieb - colný dlh pri vývoze, kt. sa uplatňuje na konkrétny tovar pri jeho dovoze al. vývoze podľa dol. predpisov
tovar - sú všetky hnuteľné veci, kt. sú /boli alebo mali byť predmetom col. konania
colné konanie - je konanie, kt úkolom je rozhodnúť či aza akých podmienok sa tovar prepustí do návrhovaného col. režimu.

Základné náležitosti písomného rozhodnutia v colnom konaní:

a) označenie col úradu, kt. vydal rozhodnutie
b) dátum prijatia návrhu na rozhodnutie vcol. konaní, evid. čísla rozhodnutia adátum vydania rozhotnutia
c) presné označenie deklaranta
d) označenie al opis tovaru vylučujúci zmenu siným tovarom
e) sumu dovozých al. vývozných platieb arežimu, do kt. sa tovar prepúšťa
f) meno apriezvisko afunkcia osoby konajúcej vmene col. úradu
g) pri rozhodnutí vydanom prostredníctvom zariadenia na spracovanie aprenos údajov, kódy predchádzajúcich údajov

- colné vyhlásenie - úkon, kt. osoba prejavuje stanovenou formou aspôsobom vôľu aby bol tovar prepustený do navrhovaného col. režimu

Spôsoby vysania colného vyhlásenia:

a) písomne
b) prostredníctvom zariadenia na spracovania aprenos údajov ak to povolí colný úrad
c) ústne
d) iným úkonom, ak držiteľ tovaru prejaví vôľu aby bol tovar prepustený do navrhovaného režimu

MF pre oblasť colníctva plní tieto úlohy:

- vypracúva koncepciu colníctva
- vykonáva dohľad nad colnou správou
- vypracva návrhy medzinárodných zmlúv adohôd pre oblasť colníctva
- rozhoduje oodpustení cla
- otvára aruší col. prechody
- ustanovuje col orgány aich sídla
- riadi dolné riadeiteľstvo

Colné riaditeľstvo riadi generálny riaditeľ - plní tieto úlohy:

- riadi akontroluje col úrady
- plní úlohy voblasti pašovania omamných látok
- rozhoduje ovrátení al odpustení cla
- zabezpečuje informácie pre colnú štatistiku
- doručuje písomnosti aoznamuje rozhodnutia col. orgánov iných štátov

Colný úrad - na čele riaditeľ, je výkonný orgán a plní úlohy:

- robí colnú kontrolu pri dovoze avývoze, prevoze tovaru
- vymeriava avyberá clo
- prerokúva colné priestupky, ukladá pokuty
- pátra po tovare, kt unikol colnej kontrole
- plní ostatné ulohy vyplývajúce zcol. zákona

Colné konanie:

- je súhrn úkonov colných orgánov, kt zisťujú dodržiavanie colného zákona
- podlieha mu každú tovr pri dovoze, vývoze a tranzite
- návrh na colné konanie sa spravidla podáva písomne n predtlačenom tlačive - jednotná colná deklarácia atiež už aj elektronicky al. ústnym vyhlásením.

Môže sa uskutočňovať:

a) vpriestoroch colných orgánov (colnica)
b) vcolnom priestore (sú označené miesta, napr. železničných staníc, prístavov aletísk)
c) mimo coného priestoru (v podniku, priestoroch firmy)
d) za chodu vlaku, počas plavby loďou

- sa vykonáva za účasti colného deklaranta
je činnosť, ktorej účelom je rozhodnúť, či sa tovar prepustí do navrhovaného colného režimu

Colný deklarant - je osoba, kt. je oprávnená vydať colné vyhlásenie, zodpovedá za splnenie povinností uložených v colnom konaní.

Colné režimy rozlišujeme:

1. Voľný obeh - do voľného obehu prepustí colný úrad na návrh colného deklaranta zahraničný tovar, ktorý bol pod colným dohľadom dopravený do SR amá sa tu trvale ponechať. Vzniká pri tom colný dlh (príslušné dovozné clo adane, ktoré sa vyberajú pri dovoze tovaru), ak nie je dlh zaplatený, nemôže sa tovar prepustiť do voľného obehu.

2. Tranzit - rozumieme pod ním dopravu tovaru pod coným dohľadom od colného úradu odoslanie kcolnému úradu určenia.

3. Uskladnenie vcolnom sklade - zahraničný tovar možno skladovať bez toho, aby sa platilo clo alebo iné dane. Povinnosť zaplatiť colný dlh vzniká až vtedy, ak sa prijal návrh na prepustenie tovaru do voľného obehu.

Colné sklady rozoznávame:

a) verejné - slúžia na uskladnenie tovaru akejkoľvek osoby.
b) súkromné - slúžia na uskladnenie tovaru skladovateľa.

4. Aktívny zušľachťovací styk - umožňuje, aby dovozený tovar prešiel spracovateľskými operáciami apotom bol vyvezený späť do zahraničia. Colné orgány stanovia lehoty, vktorých sa musia zušľachtené výrobkky vyviesť späť (napr. spracovanie tovaru, prepracovanie tovaru, oprava, úprava tovaru). Tovr vtomto režime nepodlieha dovoznému clu.

5. Pasívny zušľachťovací styk - umožňuje, aby slovenský tovar bol dočasne vyvezený do zahraničia scieľom vykonať spracovateľské operácie aplatí všetko to, čo pri aktívnom zušľ. styku.

6. Prepracovanie pod colným dohľadom - ide oprepravovanie zahr. tovaru vtuzemsku tak, že sa zmení charakter astav tovaru bez toho, aby podliehal dovozným platbám. Prepravovaný tovar sa prepustí do voľného obehu.

7. Vývoz - umožňuje, aby slovenský tovar opustil Slovensko. Zahŕňa vybbratie vývozných ciel, uplatnenie obchodno-politických opatrení aďalšie vývozné podmienky.

Postup pri vývoze tovaru:

a) deklarant - vystavuje colné vyhlásenie aspolu sním predkladá colným orgánom tovar asprievodné adopravné dokumenty.
b) colné vyhlásenie sa podáva na predpísanom doklade colnej deklarácie. 

Obsahuje informácie o:

- deklarantovi
- príjemcov tovaru
- zahraničnom partnerovi
- tovare
- cene
- sprievodných dokladoch

c) doklady pri vývoze tovaru

- medzinárodný nákladný list
- KARNET TIR (colný doklad, kt. sa používa vkamiónovej doprave)
- certifikát opôvode tovaru (vydáva ho SOPK, ktorá potvrdzuje, že ide opôvodný slovenský výrobok určitej kvality)
- vývozná licencia - týka sa niektorých komodít tovaru, kt. vývoz povoľuje Ministerstvo hospodárstva SR.
- konzulárna faktúra - je fa, ktorú overuje konzulát dovozného štátu)
- colná faktúra - slúži na zistenie colnej hodnoty tovaru
- iné doklady - osvedčenie ozdravotnej nezávadnosti - rastlinné-lekárske osvedčenie atď.

Od colnej správy členského štátu EÚ sa očakávajú významné činnosti v oblasti kontrolnej, ochrannej a preventívnej, v prospech obyvateľov a podnikateľských subjektov v celej EÚ.

Priority SR pri vstupe do EÚ:

- správa spotrebných daní
- zabezpečiť vonkajšie hranice EÚ
- boj proti colným podvodom
- zabezpečenie úloh súvisiachich s bojom proti terorizmu
- komunikácia so systémom EÚ a plnenie všetkých ostatných úloh vyplývajúcich zčlenstva v EÚ.

Colná únia

EÚ je zároveň aj colnou úniou, kt hlavným znakom je uplatňovanie rovnakých colných sadzieb vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu a neuplatňovanie žiadnych cieľ a kvantitatívnych obmedzení pri obchodnovaní v rámci členských krajín.

Colná únia je základným prvkom jednotného európskeho trhu spolu s jeho štyrmi hlavnými slobodami:

- voľný pohyb tovaru
- voľný pohyb osôb
- voľný pohyb kapitálu
- voľný pohyb služieb

Cieľom colnej únie je podpora sv. obchodu, zvyšovanie atraktívnosti EÚ ako miesta, kde priemysel a obchod napomáhajú tvorbe nových prac. miest, SR má colný sadzobník zharmonizovaný s celou úniou. Spoločný col. sadzobník celej únie pripravuje každoročne európska komisia.

Colné kvóty

- sú súčasťou col. sadzobníka
- v súčasnosti sú kvóty vcelej únii spracované 2 rôznymi spôsobmi:

1. prvý príde - prvý berie (vo väčšine)
2. na základe licencií (DPH)

Colný sadzobník

- clo sa vymeriava na základe CS
- vydáva sa formou nariadenia vlády avychádza vZbierke zákonov

SR používa nasledovné clá:

a) Dovozné - podlieha všetok tovar okrem tovaru bez cla
b) Vývozné - pri niektorých tovaroch ak sadzobník stanovuje také clo
c) Vyrovnávacie - na ochranu domácich výrobcov
d) Odvetné - hospodárska odveta voči štátu, kt diskriminuje SR vhospodárskych vzťahoch
e) Antidumpingové - pri tovare, kt sa dováža za ceny nižšie ako u nás

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk