Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociológia

Témy:

1. sociológia ako veda
2. kultúrne dedičstvo
3. rodina ako sociálna skupina

1. Sociológia ako veda

Sociológiu všeobecne definujeme ako vedu o spoločnosti. Sociológia skúma súčasné spoločnosti. ktoré existujú v rámci štátov ako relatívne samostatné celky. Spoločnosť je predmetom skúmania viacerých spoločenských vied. Sociológia ako veda o spoločnosti vznikla v prvej polovici 19. storočia. Zakladateľom sociológie je francúzsky filozof Auguste Comte (považ. ju za pozitívnu vedu, rozdelil ju na soc. statiku a soc. dynamiku; intelektuálny vývin- teologické štádium, metafyzické štádium, pozitívne štádium). Rozvoj sociológie najvýznamnejšie ovplyvnil Karl Marx (za zákl. života spoločnosti považuje materiálnu výrobu).

2. Kultúrne dedičstvo

Kultúra je kolektívny ľudský produkt, delí sa na materiálnu (predmety zhotovené ľudskou činnosťou) a duchovnú (hodnoty, normy, symboly, ideológia, systematizácia názorov). Rodina odovzdáva kultúrne dedičstvo budúcim pokoleniam

3. Rodina ako sociálna skupina

Rodina je sociálna skupina zložená z dvoch alebo viacerých osôb žijúcich spolu v jednej domácnosti, ktoré sú spojené manželskými, pokrvnými alebo adoptívnymi zväzkami. Existujú dva základné pohľady na existenciu rodiny: funkcionalistický a konfliktualistický. Je produktom historického vývoja spoločnosti, ktorý prešiel niekoľkými formami vývoja, počnúc od formy pokrvného príbuzenstva, cez párové, polygamné formy, až po monogamný typ (matriarchát, patriarchát).

U väčšiny ľudí, odhliadnuc od sirôt, chovancov detských domovov alebo detí z rozvedených rodín, je rodina prvým zážitkom skupiny a zároveň nositeľom socializácie, vývoja.

Životný cyklus rodiny tvoria štyri štádiá: výber manželského partnera, uzavretie manželstva a vznik rodiny, obdobie trvania manželstva a rodiny a zánik rodiny. Zmeny v spoločnosti a zmeny spôsobu života ľudí spôsobujú aj zmeny v rodinnom živote a vznik nových foriem partnerského a manželského spolužitia, na základe ktorých hovoríme o kríze rodiny.

FUNKCIE RODINY

Rodina plní viaceré funkcie, ktoré sú v rôznych spoločnostiach rôzne:

* emocionálnu funkciu, ktorá poskytuje starostlivosť, istotu, citovú oporu, bezpečnosť, ochranu…
* ekonomickú funkciu, ktorá závisí od výšky príjmov, veľkosti rodiny, bytovej otázky, uskutočňuje sa tu deľba práce, hospodárska spolupráca…
* výchovnú funkciu, čiže socializačnú, tá je jedna z najstabilnejších funkcií, pretože spočíva predovšetkým v utváraní charakterových a citových vlastností, zahŕňa aj vzdelávací proces, prípravu na povolanie. Člen rodiny získava množstvo sociálnych pozícií a postupne si osvojuje rôzne sociálne roly:
* sociálno-reprodukčnú funkciu- zabezpečuje reprodukciu spoločnosti
* regulačno-kontrolnú funkciu, ktorá je dôležitá na udržanie fungovania vzťahov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk