referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Ľudské práva a slobody
Dátum pridania: 01.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suzin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 244
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 

Ľudské práva a slobody

-sú oprávnenia prislúchajúce jednotlivcovi, umožňujú naplno rozumové a špeciálne schopnosti, znalosti človeka, vychádzajú z ľudskej prirodzenosti, rešpektujú dôstojnosť a jedinečnosť človeka.
-sloboda je stav bytosti konajúcej len zo svojej vlastnej vôle, nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho donútenia. Sloboda však nie je svojvôľa, neznamená anarchiu.
-základnou zásadou je: sloboda jedného človeka sa končí tam, kde sa začína sloboda iného človeka, tzn., že základné práva a slobody jednotlivca sú ohraničené slobodami iných.
-jadrom filozofie ľudských práv je vzťah jednotlivca a spoločnosti.

Pri charakteristike ľudských práv sa využívajú pojmy:

1.ľudské práva
-prirodzené práva pre každého človeka
-sú súčasťou medzinárodných dokumentov
-napr. právo na život, ochrana ľudskej dôstojnosti, právo mať a vlastniť majetok, právo slobodne sa pohybovať, sloboda vierovyznania

2. občianske práva
-sú súčasťou Ústavy štátu
-cez ne sa človek prejavuje ako občan (zapája sa do verejného života)
a.) politické právo- sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania, petičné právo, právo na informácie
b.) sociálne, hospodárske, kultúrne právo- právo na prácu, dôstojnú úroveň, vzdelanie, slobodný výber povolania,...

ĽP môžu byť individuálne a kolektívne. ĽP sú:

•nezrušiteľné – nemenia sa ani zmenou spoločenského, štátneho režimu,
•darované štátom občanom a sú vlastné, čiže prirodzené všetkým ľuďom,
•nepremlčateľné- nemôžu zaniknúť uplynutím času,
•nemožno o ne prísť tým, že ich niektorí jednotlivci neuplatňujú.

Generácie ĽP - označujeme tak vývoj ĽP

1.generácia ĽP

- formujú sa osobné ĽP (právo na bezpečnosť, nedotknuteľnosť osoby, život, právo na slobodu myslenia, vierovyznania)
- formujú sa vplyvom spoločenských podmienok a spoločenskej situácie (prechod od feudalizmu na kapitalizmus), prejavov nespokojnosti ľudí s nerovným sociálnym postavením, vykorisťovaním. Preto sa v tomto období rozvíjajú aj politické práva (právo zhromažďovať sa, petičné právo, volebné právo,...)

2.generácia ĽP

- v prvých rokoch 20.storočia,
- zahŕňa najmä sociálne, hospodárske, kultúrne právo,
- ku koncu 20.storočia vzniká právo na ochranu zdravia ( kúpeľná liečba, bezplatná lekárska starostlivosť).

3.generácia ĽP

- najmladšia,
- práva solidarity,
- súvisí nielen s vývojom spoločnosti, vedy, techniky, ale hlavne s globálnymi problémami, kt. prináša pokrok
- generácia, kt. sa týka 2.polovice 20.stor.
- právo na ochranu životného prostredia, na ochranu pred všetkými ekologickými katastrofami, na mier, právo národov na sebaurčenie, ochrana národnostných menšín.

-ĽP sú predmetom Ústavy každého právneho štátu.
Ústava SR-2. hlava, článok 15: „Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“

Stredoveké spoločnosti zakotvovali nerovnosti a nesvojprávne postavenie človeka v spoločnosti v podobe nevoľníctva a poddanstva. Záujem o ĽP vzrastal v 18.storočí. Súčasné poňatie ĽP sa však zrodilo až po 2.sv. vojne. Zásadným dokumentom, kt. upravil ĽP, bola Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN prijatá v roku 1948. Deň jej vyhlásenia, 10.december, si každoročne pripomíname ako Medzinárodný deň ľudských práv.
V r. 1950 bol uzatvorený Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, kt. je základným dokumentom európskeho systému ochrany ĽP. Vychádza zo Všeobecnej deklarácie ĽP OSN, avšak na rozdiel od nej definuje aj orgány,kt. na dodržiavanie ĽP dohliadajú. Sú nimi: Európska komisia pre ĽP a Európsky súd pre ĽP.
Európsky dohovor neobsahuje hospodárske a sociálne práva. Tie sú obsahom Európskej sociálnej charty.
Ďalším dôležitým dokumentom v oblasti ĽP je Dohovor o právach dieťaťa

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ľudské práva a slobody 2.9495 288 slov
Ľudské práva a slobody 2.9763 326 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.