referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Nedeľa, 16. januára 2022
Náprava nezákonosti v právnom štáte
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anjelicek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 375
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

2. Nezávislosť súdnictva

Nezávislé súdnictvo je pilierom demokracie právnoho štátu.
Sudcovská nezávislosť – znamená že sudcovia sa pri rozhodovaní neriadia ničím iným. Len právom a svojím svedomím. Táto funkčná nezávislosť sudcu je v demokratických krajinách poistená viacerými garanciami. Sudcovia majú navyše aj osobnú a statusovú nezávislosť = ich funkcia je trvalá, zosadiť ich možno len vo výnimočných prípadoch. Súčasťou statusovej nezávislosti je aj zásada, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnemú sudcovi, tzv. Nepreložiteľnosť sudcu.
Nezávislosť, nestrannosť sudcov zaručuje aj to , že funkcia sudcu je nuzlúciteľná s inými v štát. Orgánoch.

3. Napadnuteľnosť rozhodnutí oravnými prostriedkami

Ak sa občan po súdnom rozhodnutí cíti poškodený, môže sa chrániť opravnými prostriedkami, ktorými napadne rozhodnutie provostupňového (okresého alebo obvodného)súdu.
Opravné prostriedky: právne inštitúty, ktorými sa opávnená osoba domáha, aby opravný súd peskúmal rozhodnutie(aj konanie, ktoré mu predchádza) a urobil nápravu.

Rozdeľujeme ich na :
  • a)riadne opravné prostriedky: odvolanie
    lehota na podanie odvolania plynie odo dňa doručenia písomného rozhodnutia. V trestých veciach to je 8 dní a v občianskych 15. po uplynutí lehoty je rozhodnutie právoplatné. Odvolanie podávame orgánu, ktorý v danej veci rozhodoval. Ale vyšetrovaním sa bude zaoberať vyššia inštancia - druhostupňový(krajský) súd. V odvolacom konaní môžu účastnáci navrhovať nové dôkazy. Odvolací súd môže rozhodnutie potvrdiť, vydať vlastné rozhodnutie alebo ho zrušiť a vec vrátiť provostupňovému súdu na nové konanie a rozhodnutie.
  • b)mimoriadne opravné prostriedky: dovolanie, obnova konania
    môžeme sa nimi odvolať proti právoplatnému rozhodnutiu. Už nemôžeme navrhovať nové dôkazy. Dovolací súd môže dovolanie zamietnuť alebo vec vrátiť na odvolací súd na ďalšie konanie, ale nemôže napadnuté rozhodnutie zmeniť.
    Ak občan utrpí rozhodnutím súdu škodu, zodpovedá za ňu štát. So sťažnosťou a s nárokom na odškodné sa môžeme obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. Občan má právo domáhať sa vynútenia na rešpektovanie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia.

4. Petičné právo

Patrí medzi základné práva a slobody upravené v 2. hlave Ústavy SR. Článok 27 zaručuje kazždému občanovi, aby sa sám alebo s inými obracal na štátne orgány územnej samosprávy so žiadosťami,týkajúcimi sa vecí verejného alebo iného spoločného záujmu. Občan uplatňuje svoje petičné právo pod podmienkou, že petícou nebude vyzývať na prušovanie základ. práv a slobôd, ani ňou zasahovať do nezávislosti súdu.

Súčasťou petičného práva je právo na vytvorenie petičného výberu, právo vyzvať iných občanov, aby petíciu podporili a zhromažďovať podpisy v prospech petície na mieste prístupnom verejnosti.

Občan má právo riadne sa oboznámiť s obsahom petície, poznať meno, priezvisko a bydlisko, toho , kto ju zostavil a podpísať ju. Jeho podpis je však právoplatný len vtedy , keď uvedie svoje meno, priezvisko a bydlisko.

Štátny orgán, ktorému je petícia určená, ju musí prijať, posúdiť a do 30 dní pisomne odpovedať zástupcom petičného výboru . v odpovedi je uvedené stanovisko k obsahu petície a spolsv jej vybavenia, nie vždy musí byť odpoveď kladná.

Občania , ktorí petíciu zostavili, nesmú byť prenasledovaní v demokratickom štáte sa petícia chápe ako istý druh spätej väzby, ktorá je pre politickú moc dôležita.

6.štátna a spoločenská kontrola

každý riadiaci orgán zodpovedá za stav zákonosti v činnosti riadených orgánov, organizácii a pracovníkov. Preto boli zriadnené kontolné orgány, ktoré tento stav zákonnosti preverujú aj u orgánov, ktoré im nie sú podriadené, delíme ich na:

  • a)vnútorná kontrola podriadených subjektov:skúma ich činnosti vyplývajúcu z ich služoýných, pracovných povinností a funkcíí,(vnútornopodniková kontrola)
  • b)vonkašia kontrola nepordriadenych subjektov: uskutočňujú ju orgány štátnej kontroly v odbore energetiky, ochrane zdravia..súlad rozhodnutí orgánov štát. Správy zabezpečujú orgány súdnej kontroly(správne senáty súdov)ak sú zistené nedostatky a chyby, prijímajú sa opatrenia na nápravu a upatňuje sa zodpovednosť za ne.

 

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.