referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Náprava nezákonosti v právnom štáte
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anjelicek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 375
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

Každá spoločnosť musí počítať s prípadnými porušeniami ustanovení práva a vytvoriť nápravy nazákonného stavu. Hovoríme vtedy o zárukách nápravy nezákonnosti alebo ochrany práva. Patrí tu:

 1. zabezpečenie súladu všekých právnych predpisov s ústavou
 2. nezávislosť súdnictva
 3. oprávnené prostriedky proti rozhodnutiam
 4. petičné právo
 5. štátna a spoločenská kontrola

1. Súlad právnych predpisov s ústavou štátu
Právny systém tvoria navzájom späté právne normy, všetky právne normy musia byť v súlade s ústavou štátu. Keď ale ústredné orgány štátnej správy vyprodukujú za krátke obdobie veľké množstvo strán v Zbierke Zákonov, môže sa stať že niektoré z nich si protirečia (lebo poslanci nemali dostatok času na uvedomienie si celého obsahu so všetkými následkami). A tým rušia vnútorný súlad systému práva. Jedinou cestou dosiahnutia súladu je zmena alebo zrušenie chybného predpisu. Rieši sa to vydaním nového prábnoeho predpisu, ktorý obsahuje ustanovenie o zrušení toho predchádzajúceho.
Ústavný súd Slovenskej republiky nepodáva výklad zákonov alebo iných všeobecne závaäných právnych predpisov. Do jeho právomocí patrí len výklad ústavných zákonov. Ústavné súdnictvo je vo svete bežnou formou kontroly ústavnosti (Nemecko, Taliansko) jeho poslanie niekde vykonáva aj najvyšší súd štátu (USA) alebo niektorá orgán parlamentu. Ústavný súd SR zakotvuje siedma hlava našej ústavy alebo súdny orgán kontroly ústavnosti. Jeho sídlo je v Košiciach. Iniciovať konanie pred ústavným súdom môžu :

 • poslanci NRSR-minimálne 1/5
 • prezident
 • vláda
 • generálny prokurátor
 • súd
 • občan, len vtedy ak ide o rozhodnutie o jeho práve podľa čl. 127 ústavy SR

Návrh na začatie konania pred ústavným sädom sa nazáva ústavná sťažnosť. Musí obsahovať:

 • akej veci sa týka(aké práva a slobody boli porušené a akým konaním sa toak stalo)
 • kto ho podáva
 • akého rozgodnutia sa navrhovateľ domláha
 • odôvodnenie návrhu a navrhované dôkazy

Návrh musí podpísať navhovateľ (alebo jeho zákonný zástupca) a musí byť k nemu pripojené právoplatné rozhodnutie.
Ústavný súd kontroluje nariadenia vlády, ak zistí že je v rozpore s ústavou uverejní to v Zbierke zákonov. Nazýva sa to nález. Nariadenie ďalej platí no nemôže sa aplikovať. Ak do 6 mesiacov štátny orgán neuvedie nariadenie do súladu s ústavou, nariadenie stáca platnosť. Ústavný súd rozhoduje aj o kompetečných sporoch ústredných orgánov, o sťažnostiach proti referendu a najzávažnejších otázkach týkajúcich sa funkií štátu. Jeho predmetom je aj ochrana ústavou zaručených práv a slobôd občanov, ak došlo k ich porušeniu rozhodnutím štátnych orgánov. No súd nemôže rozhodnutia štátnych orgánov meniť, môže ich len zrušiť alelo potvrdiť. Ústavý súd nerohohuje spory, ktoré vznikli v rámci občianskoprávnych , pracovnoprávnych, obchodných a podoných vzťahov. Proti jeho rozhodnutiu nemožo podať opravný prostriedok.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.