referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
EÚ a Slovensko
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 278
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 

Európska únia je jedinečné zoskupenie 15 demokratických štátov Európy, ktoré sa dobrovoľne spojili do politického a ekonomického zoskupenia na dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraničnej politiky a vnútornej politiky členských štátov.

Európska únia je založená na európskych spoločenstvách, ktoré sú subjektami medzinárodného práva. Prvým spoločenstvom bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ – ESUO, ktoré bolo založené Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v r. 1951. Táto zmluva bola podpísaná na obdobie 50 rokov, takže jej platnosť skončila v r. 2002. Právne nástupníctvo Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ na základe Rozhodnutia Rady z 19. Júla 2002 prechádza na Európske spoločenstvo.
máj 1950 - plán vytvorenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). Tento plán staval na myšlienke Jeana Monneta vybudovať jednotnú Európu. Základ tvorilo 6 štátov: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko.
marec 1957 – Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko podpisujú Rímsku dohodu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS).

august 1968 – začala fungovať colná únia. Odstránenie ciel medzi členmi EHS bolo výrazným úspechom. Obchod medzi krajinami EHS vzrástol v období rokov 1958 až 1970 šesťkrát, zatiaľ čo celkový obchod s nečlenskými krajinami trikrát. V rovnakom období hrubý národný produkt EHS vzrástol o 70 %.

 • január 1973 – EHS sa rozšírilo o ďalších členov: Dánsko, Írsko a Veľká Británia.
 • jún 1979- voľby do Európskeho parlamentu podľa Rímskej zmluvy.
 • január 1981 – k EHS sa pridružuje Grécko ako desiaty člen. Parlament sa rozšíril na 434 poslancov.
 • jún 1984 - druhé priame voľby do Európskeho parlamentu.
 • rok 1986 – do EHS vstupujú Španielsko a Portugalsko. Počet poslancov v parlamente sa zvýšil na 518. Vlády členských štátov podpísali Jednotný európsky akt. V tejto zmluve sa 12 členských štátov zaväzuje do 31. decembra 1992 vytvoriť spoločný trh s bezhraničným pohybom osôb, tovaru a kapitálu.
 • jún 1989 - tretie európske parlamentné voľby.
 • jún 1990 – Schengenská dohoda o odstránení colných a pasových kontrol na vzájomných hraniciach a o voľnom pohybe občanov týchto štátov na ich území.
 • december 1991 – zasadanie Európskej rady v Maastrichte s cieľom založenia Európskej únie.
 • február 1992 – podpísaná Maastrichtská zmluva o Európskej únii. Európsky parlament získal ďalšie právomoci najmä v legislatívnej oblasti. V zmluve bolo zakotvené aj ustanovenie inštitúcie ombudsmana.
 • november 1993 - vstupuje Zmluva o Európskej únii po ratifikácii v členských štátoch do platnosti.
 • jún 1994 - štvrté európske parlamentné voľby. Na základe zjednotenia Nemecka sa zvýšil počet poslancov na 567.
 • január 1995 – k EÚ pristupuje Fínsko, Rakúsko a Švédsko. V Európskom parlamente sa počet poslancov rozšíril na 626.
 • marec 1995 - vstupuje do platnosti dohoda zo Schengenu, ku ktorej pristúpilo v apríli 1995 aj Rakúsko.
 • október 1997- podpísaná Amsterdamská zmluva. Po jej ratifikácii všetkými 15 členskými štátmi nadobudla platnosť 1. mája 1999.
 • Rok 1998 – Založenie Európskej centrálnej banky.
 • december 1999 – prvé zasadnutie Konventu o budúcnosti EÚ.
 • február 2000 – prvé vstupné rozhovory medzi EÚ a Bulharskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou, Rumunskom a Slovenskom. Referendum o prijatí eura.
 • rok 2001 – 12 členských štátov EÚ sa pripravuje na prijatie eura ako jedinej meny
 • január 2002 – Zavedenie eurobankoviek a mincí do obehu v 12-tich členských štátoch Európskej únie.
 • máj 2004 – vstup Slovenskej republiky a ďalších deviatich krajín do EÚ.
 • Jún 2006 – vstup Slovenska do ERM II
 • Rok 2007 – splnenie Maastrichtských kritérií
 • 1.1.2009 – zavedenie eura na Slovensku

EURÓPSKA ÚNIA

Členské krajiny EÚ:
Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Veľká Británia, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.

Poslanie a ciele Európskej únie:

 • Zlepšenie životných a pracovných podmienok obyvateľov EÚ, spolupráca v sociálnej oblasti
 • Podpora ekonomického rozvoja vytvorením hospodárskej únie bez hraníc a menovej únie zavedením jednotnej meny - EURO
 • Stabilné a vyvážené obchodné vzťahy a zaručenie voľnej súťaže
 • Postupné vyrovnávanie ekonomickej nerovnováhy medzi rôznymi štátmi a regiónmi
 • Ochrana práv a záujmov členských štátov zavedením ručenia únie
 • Spolupráca v oblasti práva a vnútornej politiky
 • Rozširovanie EÚ o nových členov
 • Pomoc rozvojovým štátom
 • Zachovanie mieru a slobody jednotnou obrannou politikou

Prostriedky EÚ:
Právne normy jednotné pre všetky členské štáty
Rozpočet financovaný z vlastných prostriedkov

Rozpočet EÚ:
Navrhuje ho Európsky parlament. Postup pri navrhovaní a schvaľovaní rozpočtu je obdobný ako v iných parlamentoch. Rozpočet sa stáva platným podpísaním prezidentom európskeho parlamentu, zvyčajne v decembri. Finančnú kontrolu plnenia rozpočtu vykonáva dvor audítorov.
Parlament kontroluje cez výber pre kontrolu rozpočtu dodržiavanie schváleného rozpočtu.

Z rozpočtu EÚ sa financujú tieto položky:
Agrárna politika, dotácie
Štrukturálne fondy pre regióny a opatrenia v rámci sociálnej politiky
Niektoré oblasti vnútornej politiky (ochrana ŽP)
Kultúra, podpora mládeže najmä pri štúdiu
Podpora tretích krajín v rozvojových programoch

Prostriedky na financovanie rozpočtu sa získavajú od roku 1970 z vlastných zdrojov, ktorými sú:
Clo vyberané na vonkajších hraniciach EÚ a poplatky za dovoz poľnohospodárskych produktov z tretích krajín (asi 1/3 rozpočtu)
1, 4% DPH za tovar a služby v štátoch EÚ (asi 1/2 rozpočtu)
príspevky jednotlivých štátov podľa ich prosperity a stupňa vývoja, max. 1, 2% z HDP

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.