referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Všeobecná deklarácia ľudských práv
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 025
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
 • vyhlásená r. 1948

 

 1. Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnostiach a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva.
 2. Každý je nositeľom všetkých práv a slobôd, ktoré zakotvuje táto deklarácia bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu, ako sú rasa, farba pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rodové alebo iné postavenie.
 3. Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť
 4. Nikto nesmie byť držaný v otroctve alebo nevoľníctve, všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.
 5. Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému neľudskému zaobchádzaniu či trestu.
 6. Každý má právo, aby bol všade uznávaný ako právny status.
 7. Všetci sú si rovní pred zákonom a majú právo na rovnakú právnu ochranu bez akejkoľvek diskriminácie.
 8. Každý má právo, aby mu kompetentné vnútroštátne súdy poskytli účinnú ochranu proti činom, ktoré porušujú základné práva priznané mu ústavou alebo zákonom.
 9. Nikto nesmie byť svojvoľne zatknutý, zadržaný alebo vyhostený.
 10. Každý má rovnaké právo byť verejne vypočutý pred nezávislým a nestranným súdom, ak ide o určenie jeho práv a povinností alebo o akékoľvek trestné obvinenie voči nemu.
 11. Každý, kto je obvinený z trestného činu, má právo byť považovaný za nevinného, pokiaľ mu zákonným spôsobom nebola preukázaná jeho vina vo verejnom konaní, v ktorom boli dané všetky záruky nevyhnutné na jeho obhajobu.
 12. Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromia rodiny, domova, korešpondencie ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.
 13. Každý má právo na slobodu pohybu vo vnútri hraníc ktoréhokoľvek štátu. Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, vrátane svojej vlastnej a vrátiť sa do svojej krajiny.
 14. Každý má právo vyhľadať a požívať v inej krajine azyl pred prenasledovaním. Tohto právo sa nemožno dovolávať v prípade spáchania trestného činu.
 15. Každý má právo na štátnu príslušnosť. Nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojej štátnej príslušnosti a ani práva svoju štátnu príslušnosť meniť.
 16. Plnoletí muži a ženy majú právo bez akéhokoľvek obmedzenia zakladajúceho sa na rase, národnosti, náboženstve uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu. Manželstvo môže byť uzavreté iba na základe slobodného a plného súhlasu nastávajúcich manželov.
 17. Každý má právo na vlastný majetok, tak sám ako v spoločenstve s inými. Nikto nesmie byť svojvoľne zbavený svojho majetku.
 18. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť svoje náboženstvo.
 19. Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu bez ohľadu na hranice.
 20. Každý má právo na verejné zhromažďovanie a združovanie. Nikto nesmie byť nútený byť členom nejakej organizácie alebo združenia.
 21. Každý má právo podieľať sa na vláde vo svojej krajine priamo alebo prostredníctvom slobodne zvolených zástupcov. Každý má právo vstúpiť za rovnakých podmienok do verejných služieb vo svojej krajine. Vôľa ľudu nech je základom vládnej moci, vôľa nech je vyjadrená v pravidelne konaných a nefalšovaných voľbách. Na základe všeobecného a rovného hlasovacieho práva tajným spôsobom alebo obdobným spôsobom zaručujúcim slobodu hlasovania.
 22. Každý má právo ako člen spoločnosti na sociálne zabezpečenie a na to, aby mu zabezpečená realizácia hospodárskych, kultúrnych a sociálnych práv nevyhnutných pre jeho dôstojnosť a slobodný rozvoj osobnosti.
 23. Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a vhodné podmienky a ochranu pred nezamestnanosťou bez akejkoľvek diskriminácie. Každý má právo na rovnaký plat za rovnakú prácu. Kto pracuje, má právo na primeranú a spravodlivú odmenu.
 24. Každý má právo na odpočinok a zotavenie vrátane rozumného vymedzenia pracovného času a pravidelnej platenej dovolenky.
 25. Každý má právo na životnú úroveň zabezpečujúcu jemu a jeho rodine zdravie, blahobyt vrátane výživy, ošatenia, bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných sociálnych služieb. Materstvo a detstvo má nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc. Všetky deti, manželské i nemanželské, majú právo používať rovnakú sociálnu ochranu.
 26. Každý má právo na vzdelanie, ktoré musí byť bezplatné na základných stupňoch. Základné vzdelanie je povinné, odborné vzdelanie musí byť prístupné všetkým, ale na základe schopnosti. Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti.
 27. Každý má právo slobodne sa zúčastňovať na kultúrnom živote spoločnosti.
 28. Každý má právo na taký spoločenský a medzinárodný poriadok, v ktorom môžu byť práva a slobody zakotvené v tejto deklarácii plne realizované.
 29. Každý má povinnosti voči spoločnosti, v ktorej môže slobodne a plne rozvíjať svoju osobnosť.
 30. Nič v tejto deklarácii nemožno vykladať tak, aby to dávalo ktorémukoľvek štátu, skupina či osobe právo vyvíjať akúkoľvek aktivitu alebo dopustiť sa činu, ktorý by smeroval k potlačeniu niektorých práv a slobôd tu zakotvených.

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.