Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právo

V krajinách,kde sa hovorí po anglicky, majú mnohé zákony svoje korene v obyčajnom práve. Tieto zákony pochádzajú zo stredoveku a opierajú sa o všeubecné prijaté zvyky.

V Európe sa právo delí na súkromné a verejné,od novoveku tiež na jednotlivé odvetvia,napr.na právo trestné a občianske.

Medzinárodné právo
166 členských krajín OSN sa podujalo kodifikovat medzinárodné právo a zakotviť normy vzájomného správania štátov.
Medzinárodné spory rieši vždy 15 sudcov Medzinárodneho súdneho dvora v Haagu v Holandsku.

Trestné právo sa zaoberá takými činmy ako je vražda,lúpež a znásilnenie.V sásade sú to činy,ktoré bud poškodia nejakého človeka alebe jeho majetok,alebo urážajú predstaviteľov štátu. Zatiaľ čo v občianskom práve je cieľom spor urovnať,trestné právo je navrhované tak,aby sa trestné činy ľudí trestali.

Každá spoločnosť má svoj vlastný súbor zákonov, aby zabezpečila práva občanov a vyvážila individuálnu slobodu oproti potrebám širokých más lúdi. Na najjednoduchšej úrovni existujú zákony, ktoré chránia občanov pred napadnutím alebo lúpežnou na ulici. Tieto a ďalšie podobné zákony spadajú do takzvaného trestného práva. Zákony však dokážu oveľa viac ako iba poskytnutie obyčajnej ochrany. Riešia aj spory medzi jednotlivcami. Keď si napríklad myslíte, že ste kúpili chybný tovar a ten, kto vám ho predal, s tým nesúhlasí, musí zákon rozhodnúť o tom, kto má pravdu. Zákony, ktoré sa tykajú podobných sporov, spadajú do takzvaného občianskeho práva. Právo je veľmi zložité, lebo musí pamätať na najrôznejšie potreby a očakávania miliónov členov spoločnosti. Zahrňuje nielen občiansku a trestnú oblasť, ale aj ďalšie menšie oblasti, ktoré rieši spory, keď sa lúdia rozvádzajú. Porozumieť právu trvá dlhý čas; právnici, ktorí uplatňujú a vykladajú zákony študujú veľa rokov. Väčšina právnikov sa špecializuje iba na jednu oblasť práva. Právo a spravodlivosť.

Sochy znázorňujúce spravodlivosť mávajú oči zakryté páskou, aby ukázali, že zákon nikoho nezvýhodňuje. Avšak nie každý zákon je dobrý, lebo vlády môžu prijímať zákony, ktoré obmedzujú slobody, práve tak ako zákony, ktoré tieto slobody chránia. Váhy ukazujú, že spravodlivosť zvažuje protichodné dôkazy, ako sa váži tovar. Meč predstavuje trest.

Proces pred porotou
Každý, kto je obvinený zo závažného trestného činu, má právo na súdne konanie pred porotou, náhodne vybranou skupinou mužov a žien. Zástupca obžaloby sa usiluje porotu presvedčiť, že obžalovaný je vinný. Zástupca obhajoby sa usiluje dokázať nevinu obžalovaného. Svedkovia vypovedajú súdu o tom, čo vedia o trestnom čine. Porota vypočuje fakty alebo svedecké výpovede a potom rozhoduje, či obžaloba dokázala vinu.

Väzenie a trest
Ľudia, ktorí sú uznaní za vinných, sú zvyčajne odsúdení na trest odňatia slobody do väzenia. Čiastočne je to trest a čiastočne sa tým spoločnosť chráni pred nebezpečenstvom. Väzenie slúži aj na nápravu páchateľov, má ich odradiť od ďalšej trestnej činnosti.

Iné spôsoby väzenia
Elektrické štítky upevnené na nohách páchateľov trestných činov ich držia doma a chránia ich aj spoločnosť pred ťažkosťami. Škatuľka umiestnená pri páchateľovom telefóne zaznamenáva pohyb štítku v určitom okruhu. Ak sa štítok vzdiali príliš ďaleko, škatuľka sa spojí s centrálnym počítačom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk