Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

August Comte

- cieľom jeho mysliteľského úsilia bolo založiť celé naše vedenie a poznanie na tom, čo je pozitívne, dané na faktoch našej skúsenosti. Vedecká filozofia by mala odmietnuť skúmanie takých otázok, ktoré presahujú našu skúsenosť a nemožno ich empiricky overiť ani vyvrátiť.

Je zakladateľ empirickej sociológie. Oživuje ducha osvietenstva a modernizuje ho iba na nové podmienky. Viera sa prejavuje v jeho zákone troch štádií. Rozlišuje tri štádiá: teologické, metafyzické a pozitívne.

Pozitívna filozofia zovšeobecňuje poznatky jednotlivých špeciálnych vied a usporadúva ich do encyklopedického systému. Usiloval sa vytvoriť klasifikáciu základných vied. Súhrnný systém všetkých vied mal obsahovať všetky oblasti pozitívneho vedenia ľudstva.

Predpokladom všetkých vied je podľa neho matematika. Medzi pozitívne vedy nezaraďuje napríklad psychológiu, pretože ľudský duch nemôže sám seba urobiť predmetom skúmania. Sociológia ako pozitívna veda o spoločnosti umožní poznať a vysvetliť sociálne fakty, odhaliť zákony, reformovať spoločnosť. Odmieta násilné, prevratné revolučné zmeny v spoločnosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk