referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Finančný trh a stabilizačná politika štátu
Dátum pridania: 24.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mimusska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 082
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Devízový trh

- uskutočňujú sa na ňom devízové operácie, tj. nákup alebo predaj jednotlivých národných peňazí na cudzie peniaze. Cenou na devízovom trhu je devízový kurz. Ovplyvňuje ho ponuka a dopyt po devízach, po tovaroch a službách rôznych krajín, clá, kvóty, inflácia, ap. Devízový kurz je cena peňažnej jednotky jednej krajiny vyjadrená v peňažných jednotkách iných krajín. Môže byť vyjadrený:

a)priamym kurzovým záznamom 1 USD = 47,- Sk
b)nepriamym kurzovým záznamom 1 Sk = 0,052 DEM

Vlády a banky nakupujú devízy na veľkoobchodnom trhu
Jednotlivci nakupujú na maloobchodnom trhu od bánk, dealerov......

Trh drahých kovov

je trhom zlata, ale i striebra a platiny. Obchodovanie so zlatom sa sústreďuje hlavne v Londýne, Zürichu, NY – kde sa formuje cena zlata. S drahými kovmi sa obchoduje na komoditných burzách. Obchody sa uskutočňujú v zliatkoch. Zlato sa váži v troy unciách.

Poistný trh
Je trh poistenia a zaistenia. Stretáva sa tu ponuka a dopyt po poistnej ochrane. Cenou je poistné. Zvláštnosťou v poisťovníctve je podmienená návratnosť a neekvivalentnosť.

Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie predstavuje zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom investovať takto získané peňažné prostriedky do majetku. O kolektívnom investovaní hovoríme vtedy ak sa jedná o zhromaždenie peňažných prostriedkov od viac ako 10 FO ak zákon neustanovuje inak.

Verejná výzva – TV, rozhlas, osobný kontakt...

Investor – FO alebo PO, ktorá chce nakúpiť CP vydávané správcovskou spoločnosťou.

Správcovská spoločnosť – PO, získané peň. prostriedky investuje do majetku a z toho majetku vytvára a spravuje podielové fondy, na kt. vykonáva nútenú správu. Jej depozitárom je komerčná banky, kt. zverí majetok správcovskej spoločnosti, a táto ho spravuje.

Podielový fond je majetok, kt. tvoria CP, peň. prostriedky. Vzniká tak, že veľké množstvo investorov vloží sv. úspory správcovi spoločnosti. Správca investuje tieto prostriedky podľa vopred stanovenej investičnej stratégie. PF nemá právnu subjektivitu, jeho majetok nie je súčasťou majetku správcu, ale investorov; majetok v PF je rozdelený na podiely, kt. zastupuje CP s názvom podielový list.

Podielový list je CP, s kt. je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

Druhy PF:

-otvorený – znamená, že správ. spoločnosť kt. fond spravuje je povinná na požiadanie investora od neho odkúpiť podielový list.
-uzavretý – investor nemá právo na spätný predal podielového listu správ. spoločnosti.
-špeciálny – osobitný PF, kt. môže mať najviac 10 podielnikov, kt. môže byť len PO, tieto majú právo predložiť podielový list na vyplatenie.

Burza

– organizátor verejného trhu s CP oprávnený organizovať v určenom čase a na určenom mieste dopyt a ponuku CP, termínované obchody, obchody s opciami a vykonáva s tým súvisiace činnosti. Povolenie na vznik burzy vydáva ÚPFT, kt. vykonáva na burzovou i štátny dozor. Je to PO zapísaná v OR – a.s. Jej akcionárom môže byť iba PO. Burza má minimálne 10 zakladateľov, kt. majú povolenie na výkon činnosti obchodníka s CP. Obchodné meno burzy je „Burza cenný papierov“. ZI – výška 100 000 000,- Sk

Burza CP nie je peňažná burza.

Peňažné burzy sa delia:

1.burzy CP – uskutočňujú sa tu promptné obchody s tradičnými nástrojmi
2.termínované burzy – uskutočňujú sa tu termínované obchody
3.opčné burzy – obchoduje sa tu s opciami

Burza organizuje obchodovanie s CP na trhu:

1.na základe žiadosti emitenta – kótované CP. Kótovanie – stanovenie úradného kurzu každého CP, kt. sa dostane na burzu
2.bez žiadosti emitenta – obchodovanie prebieha na voľnom trhu, nie na burze, kurz CP nie je určený.

Systém obchodovania je spôsob, akým sa uzatvárajú obchodné transakcie na burze, ktoré sprostredkúvajú makléri, brokeri, dealeri ap.

Maklér je obchodník s CP, agent, ktorý zastupuje kupujúceho alebo predávajúceho
Broker uskutočňuje obchody vo vlastnom mene na cudzí účet
Dealer uskutočňuje obchody vo vlastnom mene na cudzí aj vlastný účet.

Kontinentálny systém

Je založený na koncentrovaní ponuky a dopytu po CP pred začatím obchodovania. Kurz CP sa určuje metódou fixingu alebo metódou maximálnych obratov.

Anglosaský systém obchodovania

vystupujú tu sprostredkovatelia – brokeri a dealeri.

Povinnosťou obchodníkov s CP je snažiť sa pre svojich klientov nakúpiť čo najlacnejšie a predať čo najdrahšie.

Subsystémy:

-vyrovnania obchodov
-informačný
-regulačný
-kontrolný

Druhy búrz

1. z hľadiska významu

-národné b.
-medzinárodné b.

2. z hľadiska právnej formy

-b. organizované štátom
-b. založené na súkromno-právnom princípe, najmä ako a.s.

3. z hľadiska výpočtovej techniky

-úplne automatizované
-čiastočne automatizované
-mechanické b.

4. z hľadiska predmetu obchodovania

-všeobecné
-špecializované

Vývoj burzovníctva na SK

BCPB je prvou peň. burzou na SK. Vznikla 21. 12. 1990, činná začala byť 6. 4. 1993. Je založená na členskom princípe. Obchodovať na nej môžu iba osoby, kt. získali licenciu obchodníka s CP od MFSR, a kt. členstvo schválila burzová komora. Zo zákona toto právo vyplýva len pre NBSR a Fond národného majetku. Obchoduje sa tu s akciami, štátnymi dlhopismi a podielovými listami na troch trhoch:

-trhu kótovaných CP
-na trhu registrovaných CP
-na voľnom trhu

Obchodovanie na BCPB je založené na elektronickom burzovom obchodníctvo EBOS. Obchodný systém umožňuje obchodovať v dvoch podsystémoch:

-podsystém kontinuálneho obchodovania kde sa stanovujú kurzy kótovaných CP
-podsystém dávkového obchodovania kde sa stanovujú kurzy nekótovaných CP

Bratislavská opčná burza vznikla v roku 1992 a zanikla v roku 1995. Bola druhou slovenskou burzou. Jej hlavnou funkciou mala byť realizácia opčných a termínových obchodov s CP. Okrem obchodnej funkcie burza plnila aj informačnú, zúčtovaciu a vzdelávaciu funkciu.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.