referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Podnikanie a jeho formy
Dátum pridania: 24.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mimusska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 884
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

Charakteristika podnikateľskej činnosti

Podnikanie- je podnikateľská činnosť za účelom dosahovania zisku. Nevyhnutnou podmienkou podnikania je vlastníctvo dostatočne veľkého kapitálu. Podnik by mal mať k dispozícii súhrn hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania, ktoré slúžia na zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ - všeobecne povedané osoba, ktorá organizuje výrobu, resp. hospodársku činnosť. Táto osoba nakupuje inputy, znáša riziko a zavádza inovácie. Podnik jednotlivca je podnikateľská firma, ktorú vlastní a riadi sám. Podnik je samostatná hospodárska jednotka, kt. využívaním VF vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj. Podnik má svoju ekonomickú samostatnosť a právnu subjektivitu.

Ekonomická samostatnosť- v podniku znamená, že podnikateľ si sám riadi a organizuje podnik. činnosť. Štát nezasahuje priamo do činnosti podniku len určuje všeobecné pravidlá.

Právna subjektivita - to znamená, že podnik má právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi, ale zároveň má povinnosť tieto zmluvy plniť a dodržiavať záväzky.

Podniky a podnikatelia naberajú právnu subjektivitu:

- dňom zápisu do OR
- získaním živnostenského oprávnenia - zápis do Živnostenského registra

Podnikanie - je sústavná činnosť, ktorú uskutočňuje podnikateľ samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť maximálny zisk.

Subjekty podnikania

- Fyzické osoby - je ňou každý človek so svojimi právami a povinnosťami. Spôsobilosť vzniká narodením a zaniká smrťou.
- Právnické osoby- je to každá osoba, ktorá má práva a povinnosti a nie je FO. Väčšinou sú to organizácie a podniky, tie vznikajú dňom, keď sú zapísane do OR alebo iného registra. Rokuje prostredníctvom štatutárnych orgánov.

V NH poznáme tieto podniky:

- Trhové subjekty - vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby, zoberajú sa podnik. činnosťou za účelom dosiahnutia zisku
- Netrhové subjekty - nie sú to trhové subjekty v pravom zmysle slova, lebo zabezpečujú najmä funkcie štátu. Poskytujú služby, ktoré sú úplne alebo sčasti financované zo štátneho rozpočtu ( zdravotníctvo, školstvo, vojsko...)

Netrhové sa ďalej delia na:

- Rozpočtové - odvádzajú všetky príjmy do ŠR, lebo ich výdavky sú financované v plnej miere zo ŠR ( nemocnice, vojsko)
- Príspevkové - používajú svoje príjmy na krytie svojich výdavkov, ale sú nutné príspevky zo ŠR (kino, festivaly..)

Podnikateľské prostredie

Podnikateľské prostredie je determinované týmito vzťahmi:

a) vertikálne vzťahy - prebiehajú medzi podnikom a riadiacimi orgánmi. Vznikajú pôsobením štátu ako ekonomického centra a samosprávnych orgánov.
b) horizontálne vzťahy- sú medzi podnikom a podnikateľským prostredím. Rovnocenné vzťahy - obchodnozáväzkové vzťahy alebo konkurenčné vzťahy.
K otvorenej ekonomike alebo k ekon. trhového hospodárstva je podnikateľské prostredie oveľa širšie a náročnejšie ako v uzavretej ekonomike, lebo ich ovplyvňujú vzťahy so zahraničím.

Legislatíva v podnikaní

Záväzná legislatíva upravujúca podnikateľskú činnosť obsahuje:

a) občianske a obchodné právo - Obchodný zákonník č. 513/91 Z. z. ; Živnostenský zákon č. 455/91 Z. z.
b) dane a účtovníctvo - Zákonník práce č. 311/91 Z. z.
c) pracovné a sociálne právo - Zákon o zamestnanosti č. 387/96 Z. z. ; Zákon o sociálnej poisťovni č.274/94 Z.z. ; Zákon o zdravotnom poistení č. 273/94 Z.z. ; Zákon o daniach z príjmu č. 366/99 Z.z. ; Zákon o DPH č. 289/95 Z.z. ....

Živnostenské podnikanie

Živnosť - je to sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom zisku a za podmienok stanovených živnostenským zákonom. Je to najpočetnejšia forma podnikania najmä vo sfére obchodu, službách a remeslách. Živnostenský zákon ( č. 455/91 Z.z.) upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nach ich dodržiavaním. Subjekty oprávnené vykonávať činnosť sú FO a PO.

Podmienky pre uskutočnenie živnosti:

- všeobecné podmienky - dosiahnutie 18 roku, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť
- osobitné - odborná spôsobilosť a doklad o odbornej praxi

Druhy živnosti:

a) ohlasovacie - prevádzkujú sa na základe ohlásenia. Patria sem:

- remeselné živnosti - pri ich prevádzkovaní je nutná odborná spôsobilosť (výučný list) a určitá doba praxe ( hodinárstvo, opravy motorov.vozidiel, pekárstvo..)
- viazané živnosti - podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak než u remeselných (maturita, vysoká škola, diplom, absolvovanie odborných kurzov... )
- voľné živnosti - odborná spôsobilosť nie je podmienkou. Len splnenie všeobecných podmienok v zákone (predaj na tržnici, podomový obchod...)

b) koncesované - sú živnosti, ku ktorým je potrebné povolenie príslušného orgánu a na jeho základe sa vydá koncesia. Medzi koncesované činnosti sa radia náročnejšie podnikateľské aktivity (výroba a predaj zbraní, streliva, výbušnín, ekologické práce...)

Živnostenský register

Vedú ho živnostenské úrady. Plnia evidenčnú a kontrolnú funkciu. Sú to verejné zoznamy a je možné do nich nahliadnuť resp. požiadať o výpis z nich. Živnostenské oprávnenia presne vymedzujú rozsah a obsah povolených živností.

Podľa obsahu delíme živnosti:

- obchodné - drobné úpravy a opravy tovaru
- výrobné - vlastná výroba a predaj vlastných výrobkov
- živnosti poskytujúce služby - stánky s občerstvením

Obchodný register

Je to verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú dôležité údaje týkajúce sa podnikateľských organizácie. Zapisujeme:

- obchodný názov a sídlo právnických osôb a bydlisko FO
- IČO
- predmet podnikania - je vymedzený a presne definovaný
- právna forma PO - označuje sa za obchodným menom ( s.r.o., a.s. )
- meno a bydlisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom spoločnosti
- meno prokuristu a jeho bydlisko
- ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré určuje Obchodný zákonník (513/91 Z.z.)

Do OR sa tiež zapisuje zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Vždy sa návrh na zápis dokladá listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú zapísať do OR. Do OR sa povinne zapisujú všetky obchodné spoločnosti a družstvá. Drobný podnik alebo živnostníci sa nemusia zapisovať do OR ale môžu si podať o to žiadosť. Zápis do OR má evidenčný a konštitutívny údaj. Je predpokladom k vzniku práv a povinností podnikateľského subjektu. OR vedie Okresný súd v sídle Krajského súdu príslušného kraja.

Rokovanie v mene podniku

FO- koná v mene podniku osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu.
PO- rokuje prostredníctvom štatutárnych orgánov (s.r.o., a.s.) a za ne rokuje konateľ.

Štatutárny orgán- sú to tí pracovníci podniku, ktorí sú oprávnení konať v mene podniku vo všetkých veciach. Určenie vyplýva obyčajne zo zákona alebo z organiz. predpisov ako sú stanovy, štatút ...

Splnomocnenie - v právnych úkonoch zastupujú podnik aj iné osoby ako ŠO na základe splnomocnenia, ktoré označujeme danú osobu ako nášho zástupcu. Ak sa jedná o jeden právny úkon hovoríme o špeciálnom splnomocnení. Ak sa jedná o všetky právne úkony hovoríme o generálnom splnomocnení.

Prokúra - je zvláštny druh splnomocnenia, ktorý sa vystavuje iba v podnikaní. Prokúrou sa splnomocní prokurista na vykonávanie všetkých právnych úkonov okrem likvidácie podniku a predaja jeho majetku. Prokuristom je len FO, podpisuje sa k obchodnému názvu podniku svojím podpisom ku ktorému pridá dodatok „p.p.“

Členenie podnikov podľa formy vlastníctva

Podľa formy vlastníctva rozlišujeme:

1. Štátne podniky - zakladajú ich ústredné alebo miestne orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú voči podniku riadiacu funkciu, teda aj majetok, s ktorým podnik hospodári. je štátny. Väčšinou štát zakladá podniky v menej zaujímavých oblastiach pre súkromných podnikateľov. Štátne podniky sa delia na:

a) manažérske podniky - sú podnikateľské subjekty, ktorých cieľom je dosahovanie zisku. Riadiace orgány - riaditeľ menovaný zriaďovateľom a dozorná rada, pričom počet členov tiež určuje zriaďovateľ. Funkčné obdobie dozornej rady je 5 rokov a členom nemôže byť riaditeľ ani jeho zástupca. Rada prerokúva napr. otázky koncepcie, ročnú uzávierku ...

b) verejnoprospešné podniky - ich hlavnou úlohou je uspokojiť verejné záujmy, nie dosahovať zisk.Na čele týchto podnikov je riaditeľ,dozorná rada sa nevytvára.

Zakladateľ na návrh riaditeľa skontroluje ročnú závierku a rozhoduje o použití zisku, o zániku podniku.

2. Súkromné podniky - na základe trhovej ekonomiky uskutočňujú svoju činnosť za účelom dosahovania zisku. Majetok týchto podnikov je súkromným vlastníctvom a o ich činnosti a za plnenie záväzkov zodpovedá vlastník. Pri vzniku a zakladaní podnikov je možné si vybrať z niekoľkých právnych foriem podnikov:

a) podnik jednotlivca - je to firma, ktorú vlastní a riadi sám. Najjednoduchšia právna forma podniku, minimálna výška majetku je neurčená a vlastník rozhoduje sám a sám nesie aj riziko podnikania.

b) spoločnosti - spoločnosť je združenie 2 alebo viacerých osôb - spoločníkov, ktorý vzniká na základe zmluvy za účelom spoločne vykonávať pod spoločným názvom. Spoločníci sa spolupodieľajú na zisku, ale aj spoločníci znášajú straty. z právneho hľadiska delíme spoločnosti:

- osobné - V.o.s., komanditná spoločnosť. Sú bez povinnosti vytvárať základné imanie. Ich ručenie je neobmedzené.
- kapitálové - a.s., s.r.o. Majú povinné ZI,ktorého výšku stanovuje zákon. Spoločníci ručia do výšky vkladu.

c) družstvá - členmi môžu byť aj FO aj PO, je to dobrovoľný celok spoločníkov, ktorý zodpovedá za svoj majetok, ale jednotlivý členovia za záväzky neručia.

3. Zmiešané podniky- je to kombinácia dvoch predošlých. Najčastejšie sa vyskytuje spojenie štátneho a súkromného podniku do jedného. Napr. výroba zbraní, ktorú chce mať štát pod kontrolou. Jednou z foriem je Joint Ventures :

Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou, pričom pomer majetku určuje zmluva. (SPP). Takáto forma podnikania akou je JV je výhodná najmä pre ekonomicky sa rozvíjajúce sa krajiny, nakoľko vstup zahraničného investora znamená príliv kapitálu a teda sa stáva impulzom pre ďalší rozvoj.

Verejno-obchodná spoločnosť ( V.O.S.)

Charakteristika - v.o.s je spoločnosť, v ktorej aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným názvom a ručia za záväzky spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom.

Založenie - Založiť ju môžu FO a PO. Založením sa rozumie podpísanie Spoločenskej zmluvy, ktorá obsahuje všetky práva a povinnosti spoločníkov. Okrem toho SZ obsahuje:

- obchodné meno a sídlo spoločnosti
- určenie spoločnosti ( meno a bydlisko ak ide o FO alebo ak ide o PO, tak meno a sídlo)
- predmet podnikania
- podpisy, ktoré musia byť overená notárom.

Vznik - spoločnosť je PO, preto vzniká až dňom zápisu do OR. Návrh na zápis do OR podpisujú všetci spoločníci, prikladá sa k nemu spoločenská zmluva.

Práva a povinnosti - určuje ich spoločenská zmluva. Zmeny je možné vykonať len so súhlasom všetkých spoločníkov. Spoločnosť riadi a zastupuje len tí spoločníci, ktorých poveria ostatný, pričom oni sa potom podieľajú na riadení formou hlasovania. Poverený spoločník je väčšinou aj štatutárnym orgánom, je povinný rešpektovať hlasovanie väčšiny. ŠO je tiež povinný informovať ostatných spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. Právo nahliadnuť do spisov majú všetci spoločníci.

Kapitál - vytváranie ZI nie je podmienkou, nakoľko sa jedná o obchodnú spoločnosť osobnú.

a) ak sa ZI nevytvorí, dosiahnutý zisk sa delí rovnakým dielom medzi všetkých spoločníkov.
b) ZI je možné vytvoriť formou dohody medzi spoločníkmi. Kapitál tvoria peňažné i nepeňažné vklady spoločníkov. Podľa veľkosti vkladu sa potom delí dosiahnutý zisk.
Ručenie - Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom. Spoločníci ručia za záväzky neobmedzene, spoločne, nerozdielne. Ak pristúpi nový spoločník ručí aj za predchádzajúce záväzky. Pri zániku účasti spoločníka ručí tento len za záväzky, ktoré vznikli pred jeho zánikom účasti.

Zánik - zánik spoločnosti v.o.s. je dňom vymazania z OR. Zániku spoločnosti predchádza zrušenie: a) likvidáciou
                                                                                                                                               b) bez likvidácie

Rušenie - ak sa dôvod zrušenia účasti týka iba niektorého spoločníka, ostatní spoločníci sa môžu dohodnúť o trvaní spoločnosti ďalej aj bez tohto spoločníka.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.